Overordnet prioritering


Hovedprincippet i naturkvalitetsplanen er, at beskytte og pleje truede arter og nuværende naturområder. Det vil ske således, at den mest værdifulde natur samt den højst målsatte natur prioriteres højst. Ringsted Kommunes indsats vil være højst prioriteret i de udpegede hoved-indsatsområder, se afsnit 5. Derudover vil kommunen prioritere indsatser, som bidrager til at forbedre planter og dyrs spredningsmuligheder i landskabet samt til at øge det samlede naturareal i kommunen.

Tidsplan

Der er ingen faste eller bindende tidsfrister for, hvornår de ønskede mål i Naturkvalitetsplan 2013 skal være opfyldt. I planperiode 2013-17 vil Ringsted Kommune:

Gennemføre kortlægning og registering af den §3-beskyttede natur i skovene.
Gennemføre flere registreringer af bilag IV-arter.
Medvirke til at sikre, at flere naturområder opfylder deres målsætning, således at naturens tilstand forbedres.
Arbejde for, at naturindholdet i de økologiske forbindelser sikres og udbygges.
Medvirke til, at arealer med stort naturpotentiale (arealer udpeget som "ny natur") overgår til permanente naturområder
arbejde for, at der etableres flere småbiotoper, især vandhuller, for at sikre bestande af følsomme dyre- og plantearter.
Følge de administrative retningslinjer i naturkvalitetsplanen ved myndighedens sagsbehandling.
Arbejde for, at udbygge vidensgrundlaget for naturkvalitetsplanen. For eksempel for vandløbene, søerne, samt for en række plante- og dyregrupper såsom insekter og pattedyr.

Økonomi
Kommunens udgifterRingsted Kommunes udgifter til at gennemføre naturkvalitetsplanen omfatter:

Administration af naturbeskyttelsesloven og planlægning.
Naturpleje og naturgenopretning på egne arealer.
Støtte til naturpleje og naturgenopretning på private arealer.
Informationsmateriale.
Tilsyn og naturregistrering.

Privates udgifter

For private lodsejere er der ingen direkte udgifter forbundet med gennemførelsen af Naturkvalitetsplan 2013. Eventuel pleje og genskabelse af natur på private arealer, udover almindelige forpligtigelse som følge af loven om drift af landbrugsarealer mv., vil ske på frivillig grundlag.