Top 50

Statisk kort

Figur 7.3.1. Placeringen af 50 vigtige, plejekrævende naturlokaliteter i Ringsted Kommune.


En liste over vigtige, plejekævende naturområder

Med baggrund i målsætningskortet i afsnit 5 er der udvalgt 50 naturområder, hvor pleje er særligt påkrævet, hvis naturværdien skal fastholdes og forbedres. Områderne vises i kortet i figur 7.3.1. Fælles for arealerne er, at store naturværdier kan gå tabt, hvis de for eksempel gror til med høje urter, træer eller buske. Manglende pleje kan ændre arealernes tilstand i en sådan grad, at de ikke længere kan fungere som levested for sjældne eller karakteriske arter.

De udvalgte lokaliteter er også opført på listen herunder, med angivelse af forslag til den mest påtrængende naturpleje.

Plejeforslagene omfatter blandet andet kratrydninger, etablering og vedligeholdelse af græsning, etablering af høslæt med bortskaffelse af afklippet materiale.

Lokalitet
Englerup, eng v. Ringsted Å
Lille Høed Skov, mose
Kværkeby Fuglereservat, grusgrav
Kværkevad, overdrev v. baneterr.
Alsted Mølle, mose
Vrangeskov, bredzonen
Humleore, skoveng
Atterup, skovsump
Skee Mose, mose/skovsump
Krogen, eng med vandhul
Øllemose
Englerup, mose ved Suså
Kværkeby mose
Kværkeby mose, N for reservatet
Valsømagle, kildeområde 
Humleore Skov, mose/skovsump
Ørslevvester, mose 
Skee Mose, mose/skovsump
Alsted Mølle, mose
Sneslev, Mose v. Lilleå
Skellerød, mose v. Ringsted Å
Ømark, overdrev
Kværkeby, overdrev
Benløse, eng v. Haraldsted Sø
Humlebjerg, mose
Sneslev, eng
Humleore, sumpskov
Skee Mose, mose 
Torpet Mose, mose
Skellerød, mose v. Ringsted Å
Jystrup, skovsump
Kværkeby Mose, mose
Kværkeby Mose, mose
Valsømagle, mose

Pleje og størrelse (ha)
Afgræsning, 0,9
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 6,5
Afgræsning af grusgraven mod vest, 9,8
Buskrydning & afgræsning, 1,2
Afgræsning, 3,5
Bør holdes som urørt skov, 3,2
Høslæt og fjernelse af det afslåede materiale, 0,4
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 4,9
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 6,5
Afgræsning, 0,9
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 4,5
Afgræsning, 0,8
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 5,1
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 1,6
Kildefeltet holdes fri for opvækst af vedplanter, 0,5
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 1,5
Afgræsning eller ekstensiv høslæt med bortskaffelse af afklip, 5,0
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 15,8
Afgræsning, 0,5
Afgræsning, 1,1
Afgræsning, 1,0
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 1,4
Afgræsning, 1,3
Afgræsning, 1,5
Afgræsning, 0,6
Græsning og kratrydning?, 7,0
Tilse om den korrekte hydrologi er til stede i skovsumpen, 1,4
Ekstensiv høslæt, bortskaffelse af afklip efterfulgt af græsn., 1,9
Græsning, 2,8
Græsning/høslæt, 1,5
Tilse om den korrekte hydrologi er til stede i skovsumpen, 3,9
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 1,8
Ekstensiv høslæt, bortskaffelse af afklip efterfulgt af græsn., 4,7
Kratrydning og afgræsning, 3,0

Kværkeby Mose, mose
Skee Mose, eng
Humlebjerg, mose
Kværkeby, mose
Skellerød, mose v. Ringsted Å
Kværkeby Mose, eng
Humleore, mose/skovsump
Ringsted Mark, mose
Gyrstinge, mose v. Gyrstinge Sø
Skellerød, mose v. Ringsted Å
Humleore Kildeplads, mose
Sneslev, mose
Skellerød, mose v. Ringsted Å
Humleore, mose
Humleore, skovsump
Torpet Mose, mose

Ekstensiv høslæt og bortskaffelse af afklip (evt. let græsning), 2,7
Afgræsning, 2,2
Afgræsning, 0,3
Sikre passende afgræsning, 1,4
Afgræsning, 0,5
Sikre passende afgræsning, 0,6
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 11,5
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 2,2
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 2,8
Afgræsning eller høslæt, 0,7
Afgræsning, 0,9
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 2,2
Afgræsning eller høslæt, 0,9
Afgræsning, 1,5
Ekstensiv høslæt, bortskaffelse af afklip efterfulgt af græsn., 5,1
Ekstensiv høslæt med bortskaffelse af det afslåede materiale, 1,1