De offentlige kloakker

Defekte kloakker er en væsentlig kilde til rotteproblemer i byerne. Derfor arbejde Ringsted Kommune tæt sammen med Ringsted Forsyning, som ejer de offentlige kloakker. Kommunen samarbejder også med Vej og Park, som står for drift og vedligehold af de offentlige vejbrønde og offentlige arealer.  

Når kommunen, i samarbejde med det kommunale rottebekæmpelsesfirma, vurderer, at en rotteanmeldelse skyldes et brud på Ringsted Forsynings kloakledning eller Vej og Parks vejbrønde, foretager Ringsted Forsyning eller Vej og Park et tilsyn på stedet og udbedrer eventuelle konstaterede defekter hurtigst muligt.

Hvis der er konstateret et brud på Ringsted Forsynings kloak, vurderer Ringsted Forsyning, om udbedringen af bruddet skal udvides til en større renovering af de nærved liggende kloakledninger. Her aftaler Ringsted Forsyning en tidshorisont for mere omfattende udbedringer med kommunen. Hvis der alene er tale om udbedring af et enkelt brud, foretages reparationen inden for den af kommunen korte fastsatte frist.

Ringsted Forsyning har pligt til at arbejde for at begrænse rotters levemuligheder i kloakken og adgang til overfladen fra kloakken ved løbende:

  • Udbedring af ledninger, når der konstateres brud.
  • Renovering af ledninger.
  • Sikring af ledninger under gravearbejde.
  • Aktiv bekæmpelse af rotter i kloakker.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune samarbejder også proaktivt på sikring af kloakkerne ved planlægning af bekæmpelsesindsatsen. Målet er at minimere rotteproblemerne i kloakkerne og rotters spredning til overfladen. Ringsted Forsyning bekæmper rotter ved hjælp af fælder og planlægger strategisk bekæmpelse i områder med mange rotteproblemer. Ringsted Forsyning har p.t. ca. 400 fælder som indsættes i de områder hvor behovet er størst. Ringsted Forsyning arbejder desuden for renovering, udbygning og klimatilpasning af de offentlige kloakker. Der er tale om en langsigtet plan. Læs mere om klimatilpasningen renovering af kloakkerne her:                 

Klimatilpasningsplan

Spildevandsplan