De varslede klimaændringerne frem til 2050 forventes at få mangesidede konsekvenser over tid. Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.

Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen forventes at stige med 1,2 0C frem mod 2050 og 2,9 0C mod 2100. Nedbørsmængderne ændres også og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør - især om vinteren, men til gengæld vil der være flere kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at stige med 7 % frem mod 2050 og 14 % frem mod 2100. Havvandsstanden vil stige langs en del af kysterne og der forventes kraftigere storme med stormflod til følge. I mange områder må der også forventes ændringer i grundvandsspejlet.

 

Prognoserne for Ringsted Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente at der vil falde 695 mm regn pr. år, mens der i år 2100 vil falde 741 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i gennemsnit falder 650 mm. pr. år. Ringsted Kommune har ingen kyststrækninger, så der forventes ingen påvirkning fra havvandsstigninger.

 

Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet og helhedsorienteret. Ringsted Kommune benytter sig af de klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for planlægningen. Dog er ændringer i grundvandsspejlet ikke fuldt ud medtaget i denne 1. generations klimatilpasningsplan.