Prioritering

Vi har nu udarbejdet oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, hvor risikokortet i sig selv er en kombination af oversvømmelseskort og værdikort. Den endelige prioritering er fremkommet ved at risikokortet kombineres med kort der viser befolkningstætheden og kort der viser beliggenheden af de lokalt prioriterede værdier. Ud fra dette kort har risikoområder kunnet afgrænses.

Risikoområderne er altså områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser, samtidig med høj ejendomsværdi og/eller en høj befolkningstæthed og/eller tilstedeværelse af en lokalt prioriteret værdi. Alle tre faktorer behøver ikke at være tilstede i hvert risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi og lav befolkningstæthed, kan en lokalt prioriteret værdi, som for eksempel en jernbanestrækning, være nok til at området udpeges til risikoområde.

I risikoområderne er der i klimatilpasningsplanen i første omgang udpeget 31 områder, hvor der er behov for, at der sker en indsats. Risikoområderne er alle beliggende i Ringsted By, fordi koncentrationen af værdier er højest her og de samfundsøkonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af oversvømmelser er størst her. Der er endnu ikke prioriteret indsatser i landzonen og heller ikke i landsbyerne. Med vedtagelsen af vandplanerne vil Ringsted Kommune prioritere indsatsen i det åbne land.

Efterfølgende har der været en prioritering, hvor det er vurderet i hvilke af de 31 områder, der bør ske fysiske indsatser først. I vurderingen er indgået overvejelser om materielle værdier, risikoen for oversvømmelser, befolkningstæthed, lokale værdier og risikokort for de respektive områder. Prioritering fremgår af skemaet for prioritering af indsatsområder.

Endeligt er det vurderet om der kan opnås nogle synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder. Dette har resulteret i prioriteringen af 10 fysiske indsatsområder, som skal udføres. De 10 områder præsenterer et bredt spektrum af de fysiske indsatser som skal til, for at afhjælpe klimatilpasningsproblemerne i Ringsted Kommune.

Indsatserne beskrives nærmere i den dynamiske handleplan, hvor der er taget hensyn til muligheden for at skabe bredere gevinster ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter. Det kan f.eks. være optimering af anlægsinvesteringer, reducerede udgifter for Forsyningen til håndtering af regnvand i forhold til traditionelle spildevandstekniske løsninger, byfornyelse, nye rekreative områder, løft af ejendomsværdier i et område, udviklingsperspektiver for erhvervslivet, reduktion af udledning af næringsstoffer til vandløb og meget mere.

Med klimatilpasningsplanen har Byrådet besluttet, hvilke geografiske områder, samfundsmæssige værdier, livsnødvendige institutioner og funktioner, der skal sikres først, og hvilke der skal sikres på længere sigt i Ringsted Kommune.