Beskæftigelse

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte de af kommunens borgere, som er på offentlig forsørgelse, i at få uddannelse eller at opnå- eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. Endvidere er det formålet at medvirke til at virksomhederne, både i- og udenfor kommunen, kan få den ønskede arbejdskraft.

I de senere år er ufaglærte job i tiltagende grad forsvundet fra Danmark som følge af globaliseringen. Derfor er det nu særlig aktuelt at styrke indsatsen for at få flere unge i uddannelse og at opkvalificere den voksne del af arbejdsstyrken.

Behovet for velkvalificeret arbejdskraft forstærkes yderligere af den demografiske udvikling, hvor store årgange af velkvalificeret arbejdskraft vil trække sig tilbage inden for det kommende årti. Dette vil give en øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og forventes især at skabe mangel i den offentlige sektor på undervisnings- og sundhedsområdet. Samtidig er der generelt en stor og stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på flere brancheområder, og særligt inden for bygge- og anlægsområdet.

Ringsted har generelt en høj jobomsætning ift. Region Sjælland, og har siden 2015 haft en vækst i antallet af arbejdspladser i kommunen. Væksten sker især i bygge- og anlægsbranchen, som alene står for godt halvdelen af væksten, i industrien samt privat- og offentlig service. Væksten forventes at medføre en stigende efterspørgsel på arbejdskraft og dermed at give rekrutteringsvanskeligheder på flere områder i det kommende år.

Ringsted er en tilflytterkommune og på 1-2 års sigt forventes arbejdsstyrken (16-66 år) at stige svagt i Ringsted Kommune. Samtidig er der fortsat et stigende antal mennesker, der pendler ud af kommunen, fortrinsvist til arbejdspladser i Region Hovedstaden, mens indpendlingen til Ringsted arbejdskraften sker vestfra.

I de kommende år er hovedudfordringen for beskæftigelsesindsatsen således at bidrage til balance på arbejdsmarkedet. Det kan ske ved at motivere til brancheskift fra områder med ledighed til områder med høj beskæftigelse, at motivere ledige til at søge ordinær uddannelse og at bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen.

Fokus i indsatsen er at udvide arbejdsstyrken, ved bl.a. at forebygge risikoen for at sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer på varig offentlig forsørgelse. Endvidere er der fokus på at fastholde uddannelses- og jobperspektivet for alle borgere ud fra en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle forudsætninger for hel eller delvis selvforsørgelse.