Jordbrug

 1. Arealer der anvendes til landbrugsdrift skal friholdes for andre aktiviteter.
 2. Hvis et anlæg kun kan placeres på landbrugsarealer, skal arealforbruget begrænses mest muligt - især inden for de særligt værdifulde landskabsområder.
 3. Ved inddragelse af landbrugsjord til byudvikling, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og aronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.
 4. Ved opførsel af nye miljøfølsomme bebyggelser, rekreative områder, udlægning af byzoner med mere skal der sikres en passende afstand til eksisterende landbrug, så landbruget ikke pålægges øgede miljøkrav.

Klimatilpasning

 1. Ved ekstremregn gøres der fra kommunens side fortsat ingen aktiv indsats for at forhindre, at landbrugsarealer oversvømmes.
 2. Ved ekstremregn må vand ledes til lavtliggende ubebyggede områder (lavbundsarealer), herunder landbrugsarealer. Disse arealer kan benyttes til opbevaring af vand i perioden efter.

I Ringsted Kommune findes et aktivt jordbrugserhverv med både større og mindre skov- og landbrug. Jordbrugserhvervet skal fortsat udvikles, og inddragelse af jord til andre formål end jordbrug skal så vidt muligt begrænses. Samtidigt ønsker kommunen at støtte natur- og miljøvenlige driftsformer og sikre, at den fortsatte udvikling af jordbrugserhvervet sker under hensyntagen til naboer, miljø-, natur- og landskabsinteresser via samarbejde og dialog med erhvervet.

Byrådet vil:

 • arbejde for, at jordbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab
 • udbygge samarbejdet med landbruget omkring natur-, miljø- og landbrugsinteresser
 • fremme jordbrugsmæssig dyrkning såsom græsning, for at genskabe det naturlige vandstandsniveau på lavbundsjorder, forbedre naturindholdet samt mindske udvaskningen af fosfor og kvælstof
 • synliggøre mulighederne for en hensigtsmæssig placering af større landbrugsbyggeri og store husdyrbrug, jf. temaet om Større landbrugsbyggeri og store husdyrbrug
 • sikre dialog med landbruget om natur-, miljø- og landbrugsinteresser
 • fremme økologisk jordbrug
 • arbejde for, at der indenfor de udpegede arealer til ny natur og nye økologiske forbindelser skabes nye naturarealer
 • naturarealerne skal dels skabe større og mere sammenhængende naturområder, dels forbedre dyr og planters spredning

Jordbrugsdriften skal ske under hensyntagen til miljø og mangfoldighed i natur og landskab. Ringsted Kommune vil, gennem dialog om landbrugsstøtteordninger, fremme driftsformer, der tager hensyn til natur og miljø. Ringsted Kommune vil endvidere anvende en del af midlerne til naturforvaltning til at genoprette natur i de områder, der er udpeget til ny natur jf. tema om ny natur.

Særligt værdifulde landbrugsområder

De særligt værdifulde landbrugsområder ligger inden for kategorierne ”Jordbrugsområde” og ”Landskabsområde”. De skal fortrinsvis anvendes til jordbrugsformål. De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget i Jordbrugsanalysen fra 2001, udarbejdet af Vestsjællands Amt. De er udpeget ud fra en vurdering af dyrkningsjordens sammensætning og terrænhældning.

De særligt værdifulde landbrugsområder er ikke revideret med denne kommuneplan.

Ny natur og nye økologiske forbindelser

De nye naturområder kan være landbrugsarealer, som i dag er i omdrift, det vil sige pløjes hvert år eller med få års mellemrum, men hvor kommunen har særlige ønsker om, at naturindholdet øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften.

Hensigten med udpegningen af nye naturområder og nye økologiske forbindelser er, at der i kommunen kan skabes og opretholdes større og mere sammenhængende naturområder. Arealerne kan være i naturtilstand eller halvkultur, som sammen med den eksisterende natur forbedrer opretholdelsen af et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Information om jordbrugsområder

For den enkelte jordbruger kan det være vanskeligt at få overblik over hvilke muligheder eller restriktioner, der er på den enkelte ejendom. Jordbrugerne har mulighed for at trække en lang række oplysninger på ejendomsniveau på "Miljøportalens" hjemmeside. Her findes oplysninger om, hvorvidt ejendommen ligger i et område, hvor det er muligt at få tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift eller til skovrejsning, om der er beskyttede naturområder eller områder med andre lovmæssige restriktioner og meget andet. Oplysningerne kan også fås ved henvendelse til kommunen.

Markvanding

Vandområdeplanerne (2015-2021) er offentliggjort den 27. juni 2016 og afløser hermed de tidligere gældende vandplaner (2009-2015). I forbindelse med vandområdeplanerne revurderer Ringsted Kommune grundlaget for tilladelser. Det forventes, at de højt prioriterede behov til drikkevand fortsat lægger beslag på vandressourcen, og at der derfor heller ikke fremover vil gives nye tilladelser til markvanding, generelt set.

Klimatilpasning

Ringsted Kommune har ikke tidligere gjort en aktiv indsats for at forhindre, at landbrugsarealer oversvømmes ved ekstremregn. Dette vil heller ikke ske fremadrettet.

I forbindelse med risikokortlægningen for klimatilpasning er det politisk vedtaget, at ved ekstremregn må vand ledes til lavtliggende, ubebyggede områder (lavbundsarealer), herunder landbrugsarealer. Disse arealer kan benyttes til opbevaring af vand i perioden efter.

Nabogener

Ved administrationen af plan- og miljølovgivningen skal Ringsted Kommune forebygge nabogener. Derfor gives ikke tilladelse til ny bebyggelse så tæt på et eksisterende landbrug, at det kan begrænse landbrugets normale udvikling eller stille større miljøkrav til landbrugsbedrifterne.

Dialog og samarbejde

Ringsted Kommune vil gennem målrettet information og inddragelse af landbrugets parter medvirke til en indsats til gavn for såvel landbruget som natur- og miljøinteresserne, herunder beskyttelsen af grundvandet. På den baggrund er der nedsat en dialoggruppe bestående af repræsentanter fra landbrugets organisationer og Teknik- og Miljøcentret i Ringsted Kommune.