Kirkeomgivelser

 1. Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelser må der kun ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, råstofgravning samt skovrejsning, hvis det kan ske uden af forringe oplevelsen af kirken.
 2. Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende skal der vises særlige hensyn over for bevaringsværdier og sammenhænge, og det skal sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.
 3. Der skal udarbejdes bevarende lokalplaner, så kirkeomgivelserne sikres imod forandringer i strid med bevaringsinteresserne.
 4. Ringsted Kommune har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens betydning, hvis et byggeri lægger op til at påføre et område beskyttet med kirkeomgivelses bestemmelser væsentlig skade.

Kulturarv knytter sig til sporene efter menneskets liv og virksomhed i byerne og det åbne land fra den ældste tid og til i dag. Vores kulturarv er derfor ofte betegnet som kulturhistoriske interesser eller bevaringsværdier. De omfatter blandt andet fortidsminder, fredede arealer - herunder kirkernes omgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kulturarvsarealer.

Ringsted Kommune er rig på kulturarv - både i byen og på landet. Kulturarven kan bruges aktivt som en værdifuld resurse, der kan understøtte kommunens strukturelle, kulturelle og økonomiske udvikling. Derudover kan de kulturhistoriske interesser bruges til at sikre en lokal identitet og engagement i forhold til fx navngivning eller formidling af lokaliteter og områder.

Kommuneplanen skal derfor sikre de værdifulde kulturmiljøer således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.

Byrådet vil:

 • bruge kommunens kulturhistoriske arv aktivt til at understøtte udviklingen i både Ringsted By og landdistrikterne til at skabe lokal identitet, tiltrække nye borgere og turister til området
 • indarbejde den kulturhistoriske arv i den fysiske planlægning
 • sikre, at karakteristiske, kulturhistoriske sammenhænge, landskaber og bygninger bevares
 • sikre, at der ved ønsker om byggeri, anlæg og ændret anvendelse i og omkring kulturhistorien altid sker en konkret vurdering i forhold til de kulturhistoriske værdier i Ringsted
 • i samarbejde med Museum Vestsjælland sætte fokus på udpegning og formidling af udvalgte kulturhistoriske lokaliteter i Ringsted Kommune
 • sikre og fremme kvaliteten, tilgængeligheden og formidlingen ved udvalgte kulturmiljøer
 • udarbejde rammer samt bevarende lokalplaner for de kulturhistoriske elementer således, at disse sikres imod, i ubemærkethed, at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne

Kirkeomgivelserne er blevet registreret af Vestsjællands Amt i to omgange. Der foreligger omfattende rapporter for landsbykirkerne, der er udarbejdet i 1980’erne. De øvrige kirker er registreret i 1999-2000, og disse registreringer er mindre rapporter, men indeholder til gengæld en væsentlig fotodokumentation. Købstædernes kirker er ikke registreret.

I det åbne land er der 16 kirker. Der er 12 kirkeomgivelsesområder i det åbne land. To af kirkeomgivelsesområderne indeholder mere end en kirke, og to af kirkeomgivelsesområderne vedrører kirker i andre kommuner. Det betyder, at der er retningslinjer for store arealer med det formål at sikre kirkernes landskabelige betydning. Det betyder også, at kirkeomgivelsesområderne kan komme i konflikt med ønsker om byudvikling eller etablering af tekniske anlæg. Den samfundsmæssige betydning af ændringer i kirkeomgivelsesområderne skal derfor medtages i vurderingen af det enkelte projekt. Hvis der er behov for at inddrage dele af et kirkeomgivelsesområde til byudvikling eller tekniske anlæg, skal de angivne fotolinier altid friholdes for bebyggelse.

Selve kirkebygningen er ikke bygningsfredet på samme måde som andre bygninger. Der gælder særlige retningslinjer inden for folkekirken omkring bevaring, vedligehold og indretning af kirkerne, som menighedsrådene skal følge. Der kan heller ikke indarbejdes bestemmelser i lokalplaner for områder ejet af folkekirken.

Du kan læse beskrivelserne af kirkeomgivelser her .