Det kommunale vejnet

 1. Udlæg til nye veje skal friholdes for forhold og anlæg der besværliggør eller forhindrer anlæg af den pågældende nye vej.
 2. Der må ikke etableres miljøfølsom arealanvendelse inden for et område, der forventes at blive berørt af støj fra en kommende vej.
 3. Der må ikke etableres nye vejtilslutninger til de overordnede gennemfartsveje.
 4. Hvis en vejtilslutning til en gennemfartsvej kan forbedre forholdene for miljøfølsomme arealanvendelser, kan der undtagelsesvis etableres en sådan vejtilslutning.
 5. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – skal lægges til grund for arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden.

Klimatilpasning

 1. Der skal være fokus på at sænke regnvandets hastighed. Der skal indtænkes forsinkelse af vandet ved nyanlæg og renovering af veje. Inden for vejudlæg skal der etableres løsninger, der forsinker vandet fx ved at etablere vandtrug eller regnbede. Der kan laves afløbsløsninger, hvor der ikke udføres regnvandsledninger, men hvor vandet kun ledes på overfladen inden for vejarealet. Der skal sker en sondring mellem vejvand og regnvand fra andre arealer.
 2. Ved ekstremregn kan udvalgte veje fungere til midlertidig opbevaring af vand eller til at lede vandet det rette sted hen.

Arealudlæg

 1. Der udlægges areal til forlægning af Jordemodervej.

Byrådet vil:

 • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland
 • sikre at vej- og stistrukturen understøtter ønsker om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning
 • acceptere at vejene periodevist bliver oversvømmet ved skybrudsregn

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Med motorvejen og omfartsvejene er der et overordnet vejnet, så man hurtigt kan komme til og fra Ringsted by og rundt i hele kommunen. Samtidig indgår Ringsted station som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Der må sædvanligvis ikke etableres nye vejtilslutninger til gennemfartsveje. De ruter der anvendes som gennemfartsveje indgår i de vigtigste trafikårer, men der kan også være andre ruter, der er omfattet af denne bestemmelse. Hvis en ny vejtilslutning til en gennemfartsvej fx kan fjerne noget tung trafik fra veje, hvor der er boliger, vil der være mulighed for at etablere ny overkørsel.

Inden for de udlagte anlægsområder til fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold eller anlæg, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det gælder i forhold til støj fra den fremtidige vej, anlæg i tilknytning til den fremtidige vej fx forsinkelsesbassiner til regnvand og andre forhold eller anlæg, der kan forhindre eller besværliggøre anlægget og driften af vejen. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation, der vurderer, om et forhold eller anlæg forhindrer eller besværliggør realisering af vejanlægget.

Statisk kort