Detailhandel

Bymidten

 1. Ringsted bymidte kan indeholde dagligvarerbutikker og udvalgsvarerbutikker, kulturelle institutioner, offentlig service, privat service og oplevelsesområder.
 2. Stueetagen i rammeområderne 1C1, 1C2 og 1C3 må kun anvendes til butikker eller andre funktioner, der har åbent for offentligheden i den almindelige, daglige åbningstid.
 3. Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må ikke overstige 123.500 m2 i bymidten. Det er anvendt 63.100 m2.
 4. I rammeområde 1C1 og 1C2 kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 3.900 m² og for udvalgsvarebutikker på 2.000 m².
 5. I rammeområde 1C3 kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 2.000 m² og for udvalgsvarebutikker på 1.000 m².
 6. I rammeområde 1C4 og 1C7 kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 500 m² og for udvalgsvarebutikker på 250 m².
 7. I rammeområde 1C5 og 1C6 kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 1.000 m² og for udvalgsvarebutikker på 500 m².
 8. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i rammeområde 1C1 og Ringsted Outlet.

Lokalcentre

 1. Rammeområde 2C1, 3C1, 3C4, 4C2 og 5C2 udlægges lokalcentre i Ringsted by.
 2. I lokalcentrene kan der etableres butikker og serviceerhverv til lokalområdets daglige forsyning.
 3. I rammeområder til lokalcentre kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maksimalt 1.200 m² og for udvalgsvarebutikker på 500 m².
 4. I hvert lokalcenter må der maksimalt etableres to butikker til dagligvareforsyning på mere end 500 m2.
 5. Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må ikke overstige 3.000 m2 i det enkelte lokalcenter.

Uden for bymidten og lokalcentre

 1. Uden for bymidten og lokalcentrene kan der etableres enkeltstående butikker til betjening af lokalområder. Enkeltbutikker må maksimalt være 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 250 m2 for udvalgsvarebutikker.
 2. Der kan etableres butikker med salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler i byzone.

Pladskrævende varegrupper

 1. Butikker med pladskrævende varegrupper kan placeres i rammeområde 3C3. Det samlede areal udlagt til særlig pladskrævende varegrupper fastsættes til 104.700 m2.
 2. Butiksstørrelse for den enkelte butik i rammeområde 3C3 fastsættes til mellem 1.500 m2 og 6.000 m2.

Detailhandelsomsætningen i Ringsted Kommune er vokset kraftigt siden etableringen af Ringsted Outlet og Ringstedet. Ringsted Kommune har fået øget sin oplandseffekt og konkurrencekraft i forhold til de øvrige byer i regionen i kraft af specielt Outletbyen.

Også i de kommende år forventes der en befolkningsvækst i Ringsted Kommune, hvilket naturligt skaber behov for etablering af flere butikker. Som følge af etableringen af Ringsted Outlet og Ringstedet er handelsbalancen blevet ændret kraftigt mod nord, hvilket har sat den gamle bymidtes detailhandel i centrum (Nørregade, Tinggade og Sct. Hansgade) under pres. Ringsted Kommune har valgt at styrke disse områder ved at tillade andre anvendelser i forhusenes stueetager. Dermed kan også den resterende del af bymidten styrkes, og der er allerede sat fokus på blandt andet at skabe et oplevelsescentrum omkring torvet.

Der er udlagt lokalcentre i Ringsted nord, syd, øst og vest, som indeholder indkøbsmuligheder i form af dagligvarebutikker, og i nogle tilfælde også udvalgsvarebutikker.

Byrådet vil:

 • styrke og udvikle detailhandlen i bymidten med vægt på oplevelse og atmosfære, fx som centrum for de gode fødevarer
 • understøtte kommunens potentiale indenfor handel, oplevelser og erhvervsturisme
 • understøtte en udbygning af området ved Klosterparken med nye butikker

Formålet med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel er blandt andet at sikre let adgang til dagligvareforsyning i alle dele af kommunen. Der lægges op til en decentral udbygning af dagligvarehandelen i Ringsted Kommune.

Detailhandelsplanlægningen har til formål at fastholde og videreudvikle den velfungerende arbejdsdeling mellem bymidten og de øvrige detailhandelsområder. Målet er at fortsætte de senere års positive udvikling og at styrke den samlede detailhandel i Ringsted Kommune. Detailhandelsplanlægningen skal også understøtte udvalgsvarebutikkerne i den øgede konkurrence, der forventes fra E-handelsvirksomhederne.

Bymidten

Detailhandlen i Ringsted bymidte spiller en afgørende rolle for hele kommunens detailhandelsudvikling. Bymidtens bymiljø og butiksliv er drivkraften for væksten i detailhandlen og skal derfor kunne appellere både til indbyggerne i Ringsted by og indbyggerne i oplandet. Det er derfor vigtigt, at der inden for bymidten kan sikres et varieret og moderne butiksudbud med let adgang for alle trafikanter.

Ringsted har med åbningen af butikscentrene Ringstedet i 2006 og Ringsted Outletby i 2008 fordoblet byens butiksareal. Åbningen af centerområderne har ført til en forskydning af balancen i bymidten mod nord til det nye centerområde. Centerområderne er blevet byens handelsmæssige trækplaster, hvor det tidligere var bymidten, der stod for stort set al handel i Ringsted.

Gennem oplevelseskoncepter som Sommer- og Jul i Ringsted understøtter kommunen aktiviteter i bymidten. For at sikre en attraktiv bymidte for handel og oplevelser i fremtiden, vil det dog være nødvendigt med nye tiltag i bymidten i samarbejde med bymidtens butikker.

Bymidten kan fx styrkes ved at satse på bymiljøet i den historiske bymidte med vægt på oplevelser og detailhandel i specialbutikker som modvægt til centerområdets standardvarer. Bymidten kan fx brande sig som stedet med de gode fødevarer, de gode cafeer og restauranter og gode kulturelle tilbud.

Derudover kan det styrke bymidten, at butiksstørrelser i aflastningsområderne fastsættes med både mindste og største butiksstørrelse. Hvis aflastningsområder ikke har mulighed for at tilbyde butikslokaler under 1.000 m2, vil de ikke være konkurrenter til de butikker, der ønsker at slå sig ned i lokaler af den størrelse, som netop findes i bymidten.

Området ved Klosterparken rummer stadig mulighed for placering af nye kædebutikker, som vil medvirke til at gøre området mere attraktivt og kunne tiltrække kunder fra et større opland og dermed konkurrere med nabokommunernes butikscentre.

Der opleves kun mindre problemer med parkeringskapaciteten i bymidten.

I bymidten skal forhusenes stueetagen anvendes til formål, hvor der holdes åbent for offentligheden i den almindelige åbningstid - altså fx butikkernes åbningstider – hverdage kl. 10.00 – kl.17.30, lørdage kl. 10.00 – kl. 13.00. Der kan også være åbent i fx eftermiddags- og aftentimerne - men der skal være en daglig åbningstid på hverdage.

Kortet viser Ringsted Bymidte. Der er forskellige regler for hvert af de farvede områder. I det røde område skal der placeres aktiviteter, der har åbent i butikkernes sædvanlige åbningstider. I det blå område skal der placeres aktiviteter svarende til det røde område eller serviceerhverv. I det grønne område kan der placeres aktiviteter som i de to øvrige områder, og der kan også placeres boliger.

Lokalcentre

For at koncentrere detailhandelen og især udvalgsvarerne i bymidten sættes der begrænsninger på butiksstørrelserne i lokalcentrene.

I et lokalcenter kan der lokaliseres butikker med den aktuelle bydel som opland. Lokalcenteret kan indeholde et bredt udbud af indkøbsmuligheder og skal have god trafikal tilgængelighed for gående, cyklister samt kollektiv trafik og privatbiler.

Der er udlagt et lokalcenter i hver af bydelene Ringsted nord, syd, øst og vest.

Enkeltbutikker

Udenfor bymidten og lokalcentrene kan der etableres mindre enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets forsyning.

Butikker med salg af egne produkter

I byområder, hvor der kan placeres produktionserhverv, kan der i tilknytning til den enkelte virksomhed tillades mindre butikker til salg af egne produkter. Butikkernes størrelse må normalt ikke oversige 20 % af virksomhedens samlede etageareal og må maksimalt være på 250 m2.

Udvalgsvarer

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (det vil sige langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er fx bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker. Udvalgsvarebutikker defineres i planlægningsmæssig sammenhæng som butikker, der forhandler udvalgsvarer og som ikke falder under definitionen af dagligvarebutikker. En særlig kategori under udvalgsvarebutikker er butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer.

Pladskrævende varegrupper

Butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, omfatter fx motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler samt ammunition og eksplosiver. Listen er ikke udtømmende. En butik af denne type forhandler alene denne særligt definerede varegruppe. Det vil sige hvis butikken har mere end et ubetydeligt salg af andre varegrupper, er den at opfatte som en almindelig udvalgsvarebutik. Ved vurderingen af om der er mere end et ubetydeligt salg af andre varer, har det endvidere betydning, at de øvrige varer har en nær tilknytning til de af bestemmelsen omfattede varer. Fx vil plantesko­ler således foruden planter sælge andre havebrugsvarer så som krukker, plantejord og mindre haveredskaber. Bil-, lystbåd- og campingvognsforhandlere kan fx sælge reservedele og tilbehør samt midler til rengøring og vedligehold. Grus, sten- og betonforhandlere kan sælge betonblandere og andre redskaber til brug ved behandlingen af de varer, de sælger.

Outlets og lignende butikker, hvorfra der sker salg til private, betragtes som detailhandel og skal ligesom andre typer af detailhandelsbutikker placeres i bymidter, bydelscentre, aflastningsområder eller lokalcentre.

Oversigt over detailhandelsområder

I vedhæftede dokument er vist en oversigt, der for det enkelte rammeområde viser:

 • samlet areal anvendt til detailhandel
 • samlet areal, der kan tages i anvendelse til detailhandel
 • maksimale butiksstørrelser for de typer af butikker, der må placeres i rammeområdet
 • mindste butiksstørrelse for de typer butikker, der må placeres i rammeområdet

pdf detailhandelsareal.pdf (77.2 KB)

Samarbejde om handel og oplevelser

Den traditionelle detailhandelsbranche er med introduktionen af begrebet "oplevelsesøkonomi" rykket tættere på turistbranchen, der traditionelt har beskæftiget sig med oplevelser på mange niveauer. Dette skyldes, at der er en stigende efterspørgsel efter koncepter, der integrerer shopping, forkælelse og oplevelser. I Ringsted er der gennem de seneste år blevet opbygget et godt og solidt samarbejde på tværs af detailhandlen, konferencesteder og udbydere af oplevelsesprodukter.

Et godt samarbejde mellem centrale aktører er en vigtig drivkraft i udviklingen af handels- og oplevelseskoncepter. Med det gode samarbejde der hele tiden udvikler sig, har Ringsted positioneret sig godt til at tage konkurrencen op indenfor handel, oplevelser og erhvervsturisme.

Arealudvikling

Det samlede bruttoetageareal til butikker i Ringsted Kommune er ca. 280.000 m2. Fordelingen af arealer til detailhandelsformål i kommunen understreger den centraliserede centerstruktur med én hovedby.

Regionale forhold på Sjælland

Sjælland er karakteriseret ved at have et spredt bymønster med mange mindre og mellemstore byer. Det afspejler sig i detailhandelsstrukturen, hvor der ikke er en enkelt dominerende handelsby. Til gruppen af større handelsbyer på Sjælland hører, udover Ringsted, Roskilde, Slagelse, Næstved, Køge og Holbæk samt hovedstadsområdet.

Ringsted har stadig position som en stor handelsby på Sjælland. Der er flere detailhandelsbutikker end forventet i en by af Ringsteds størrelse. En del af forklaringen er Danmarks eneste fungerende Outletby, der planlægger en udvidelse med flere butikker.