Bygge- og bekyttelseslinjer

Fælles

 1. Der må ikke foretages ændringer inden for bygge- og beskyttelseslinjer uden forudgående dispensation.
 2. Ved dispensation til byggeri inden for beskyttelseslinjen stilles der krav til:
  1. arkitektonisk udseende,
  2. placering,
  3. tilpasning til de landskabelige, naturmæssige samt kulturhistoriske værdier.
 3. Ved dispensation skal der tages hensyn til, om arealet viser en risiko for oversvømmelse ved ekstremregn.

Skov

 1. Der må ikke inden for 300 meter fra offentlige skove og private skove, der sammenhængende udgør mere end 20 ha:
  1. etableres bebyggelse,
  2. placeres campingvogne eller lignende.
 2. Ringsted Kommune kan give dispensation til at placere bebyggelse, campingvogne og lignende inden for skovbyggelinjen.
 3. Skovens ejer skal høres, inden der kan gives dispensation for skovbyggelinjen.

Sø og å

 1. Der må ikke inden for 150 meter fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje:
  1. etableres bebyggelse,
  2. placeres campingvogne eller lignende,
  3. etableres beplantning,
  4. foretages ændringer i terrænet,
  5. Ringsted Kommune kan give dispensation til at placere bebyggelse, campingvogne og lignende inden for sø- og å-beskyttelseslinjen.

Fortidsminder

 1. Der må ikke inden for 100 meter fra fortidsminder, beskyttet af museumsloven:
   1. ændres i tilstanden,
   2. etableres bebyggelse,
   3. placeres campingvogne eller lignende,
   4. etableres hegn og beplantning,
   5. foretages ændringer i terrænet,
 2. Ringsted Kommune kan give dispensation til at ændre i tilstanden inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Kirker

 1. Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for 300 meter fra en kirke. Kirker der er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele bebyggelseszonen er undtaget.
 2. Ringsted Kommune kan give dispensation til at opføre bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for kirkebyggelinjen.

Klimatilpasning

 1. Ved dispensation skal der tages hensyn til, om arealet viser en risiko for oversvømmelse ved ekstremregn.

Byrådet ønsker at værne om natur og kultur med afsæt i naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Herved sikrer byrådet, at områderne omkring natur- og kulturelementerne friholdes for bebyggelse, terrænregulering med mere, og at oplevelsen af det enkelte naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske element bevares.

Ringsted Kommune har meget fin og alsidig natur med et stort rekreativt potentiale. Her er både skov, sø, å med mere. Byrådet ønsker mulighed for, at dispensation til for eksempel opførelse af nødvendigt byggeri inden for bygge- og beskyttelseslinjerne kan meddeles efter en konkret vurdering. Derfor ønsker byrådet, at der er en fornuftig afvejning mellem beskyttelse og benyttelse.

Byrådet vil:

 • arbejde for et afbalanceret forhold mellem beskyttelse og benyttelse
 • sikre, at interessenter bliver hørt i væsentlige sager


Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov. Loven beskytter landskabs-, natur- samt kulturværdierne ved at sikre, at de nærmeste omgivelser ved skove, søer, åer, kirker og fortidsminder friholdes for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. Det kræver derfor dispensation at få tilladelse til fx at bygge indenfor bygge- og beskyttelseslinjerne.

Skov

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer ved at friholde skovbryn for bebyggelse samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.

Sø og å

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. Beskyttelseslinjen skal sikre elementerne mod bebyggelse, tilplantning, terrænændring med mere.

Fortidsminder

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsminderne som landskabselementer - det vil sige at sikre både indsyn til og udsyn fra fortidsminderne samt at sikre de kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. Beskyttelseslinien skal sikre fortidsminderne mod bebyggelse, tilplantning, terrænændring med mere.

Kirker

Formålet med kirkebyggelinjen er at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter således, at kirken fortsat opfattes som et bærende kulturelement i landskabet.