Overnatningsmuligheder

Oversigt over udbygningsmuligheder

Hoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre

 1. Udviklingen af turismen i kommunen skal tage udgangspunkt i eksisterende anlæg.
 2. Nye anlæg for turismen skal placeres i tilknytning til byområder, sommerhusområder eller eksisterende rekreative områder eller i nye anlægsområder.
 3. Feriehoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre skal placeres i tilknytning til byområder, sommerhusområder og eksisterende rekreative områder i det åbne land. Det forudsætter, at det kan dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative interesser ikke tilsidesættes samt, at adgangsforhold og nabohensyn med videre kan løses på en tilfredsstillende måde i forhold til områdets rekreative anvendelse.
 4. Uden for byområde kan der kun etableres feriehoteller i områder eller i tilknytning til områder, der indeholder rekreative- fritids- eller turismeanlæg.
 5. Eksisterende feriehoteller uden for byområder kan udvides i begrænset omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold giver mulighed for det.
 6. Feriehotelkapaciteten kan kun øges inden for de rammer, der er opstillet i tabellen ovenfor.
 7. Ved Sørup Gods kan det eksisterende kursuscenter udbygges med feriecenter efter en nærmere planlægning.
 8. Området ved Skjoldenæsholm Kursuscenter og Skjoldenæseholm golfbane kan anvendes og udvides til kursus-, konference- og hotelvirksomhed på grundlag af en nærmere planlægning.

Vandrehjem og landboturisme

 1. Vandrehjem kan etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, såfremt de beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold giver mulighed for det.
 2. Vandrehjem kan etableres i byzone og i afgrænsede landsbyer i det åbne land. Det forudsætter, at de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes samt, at adgangsforhold og nabohensyn med videre kan løses på en tilfredsstillende måde.
 3. Vandrehjemskapaciteten kan kun øges inden for de rammer, der er opstillet i tabellen nedenfor.
 4. Der kan, på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til udlejning i tiloversblevne driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme forudsat, at ejeren bor på ejendommen.

Campingspladser

 1. Campingpladser kan etableres i byzone og i afgrænsede landsbyer i det åbne land. Det forudsættes, at det ved planlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes samt, at adgangsforhold og nabohensyn med videre kan løses på en tilfredsstillende måde.
 2. Uden for byområde kan campingpladser kun etableres i anlægsområder udlagt til campingpladser.
 3. Eksisterende campingpladser kan udvides, når beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold giver mulighed for det.
 4. Campingpladser kan kun etableres/udvides inden for rammerne i tabellen.
 5. Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, såfremt beskyttelsesmæssige forhold giver mulighed for det.
 6. Parkeringspladser for autocampere kan etableres i byzone og i afgrænsede landsbyer i det åbne land såfremt natur-, kulturhistoriske-, landskabelige- og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes samt, at adgangsforhold og nabohensyn kan løses på en tilfredsstillende måde.

Andre overnatningstilbud

 1. Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, såfremt de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold giver mulighed for det. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg.
 2. Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til fem telte eller sheltere til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom som i øvrigt anvendes til andre formål. Primitive overnatningspladser og sheltere kan etableres under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser.
 3. Retningslinjerne for primitive overnatningspladser gælder uanset, om der betales et mindre vederlag for benyttelsen, og om der i øvrigt gives adgang til faciliteter på ejendommen.


Ringsted Kommune ønsker et varieret overnatningstilbud, som imødekommer både lokale og turisters behov for overnatning i det fri såvel som under tag. Kommunen vil løbende følge udviklingen og behovet for udbygningen af overnatningstilbud.

Nye anlæg for turismen skal, så vidt det er muligt, placeres i tilknytning til eksisterende anlæg. Samtidig skal det sikres, at der ved placering af nye anlæg og faciliteter, så vidt det er muligt, skabes synergi med kommunens eksisterende faciliteter og byområderne.

Byrådet vil:

 • sikre, at udviklingen af turismen i kommunen, så vidt muligt tager, udgangspunkt i eksisterende anlæg
 • sikre, at nye anlæg for turismen, så vidt muligt, placeres i tilknytning til byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turisterne og lokalbefolkningen
 • sikre, at nye anlæg, så vidt det er muligt, gør brug af den eksisterende infrastruktur og faciliteter
 • sikre muligheder for overnatning i det fri i form af teltpladser og lignende, herunder indretning af både eksisterende og nye primitive overnatningstilbud med flere faciliteter til gavn for både turisme og lokalbefolkning

Hoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre

Hoteller er i denne sammenhæng defineret som “overnatningsvirksomheder med serveringsmulighed” jævnfør Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Feriehoteller i det åbne land er hoteller uden for Ringsted by, herunder også feriecentre, feriebyer, kursuscentre, konferencehoteller og kroer.

Feriehoteller kan placeres inden for byområde. En placering i forbindelse med eksisterende bysamfund kan medvirke til en bedre udnyttelse af såvel overnatningsfaciliteter som de tilknyttede restauranter, svømmehal med mere. Dels har byens fastboende befolkning mulighed for at benytte hotellets faciliteter og dels har hotelgæsterne byens attraktioner i nærheden, der ikke er så sæsonbetonede som naturattraktionerne. Endelig findes der attraktive naturområder i nærheden af flere af Ringsteds byområder.

Der kan udlægges særlige snævert afgrænsede anlægsområder til feriehoteller. Det er kun relevant, hvis der er meget vægtige grunde til, at feriehotellet ikke placeres i et af de nærliggende byområder. En sådan grund kunne for eksempel være, at projektet udnytter et større eksisterende bygningskompleks som en herregård eller lignende, som ellers ville være ubenyttet og eventuelt forfalde, hvorved bevaringsværdige bygningsanlæg ville gå tabt.

Da feriehotellerne skal tilpasses omgivelserne, er der fastsat en øvre grænse for deres størrelse. Denne grænse varierer efter placeringen. Maksimumstørrelsen skal ikke opfattes som en automatisk ret til at opføre et feriehotel af denne størrelse. Et konkret feriehotel skal altid vurderes i forhold til beskyttelsesmæssige og andre interesser i området. Det må i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen afklares, hvorledes disse interesser tilgodeses.

Der er fastlagt en ramme for feriehoteludbygningen i planperioden. Rammen indeholder både eksisterende, planlagte og nye feriehoteller. Den er fastlagt ud fra områdets sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed.

Nyt feriehotelbyggeri såvel som udvidelser af eksisterende feriehoteller skal ske inden for den fastlagte ramme. Den ledige ramme reduceres, så snart det pågældende projekt er planlagt, det vil typisk sige, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Såfremt kommunen vælger at ophæve en lokalplan for et planlagt feriehotel, kan et tilsvarende antal sengepladser etableres et andet sted inden for området.

Vandrehjem og landboturisme

Vandrehjem defineres som overnatningssteder etableret efter retningslinier fra Danhostel eller som overnatningssteder etableret af kommuner eller organisationer, der drives efter tilsvarende retningslinjer. Der kan etableres vandrehjem i eksisterende bygninger i alle områdetyper, hvis beskyttelsesinteresser ikke hindrer det.

Ved landboturisme eller bondegårdsferie forstås kortvarig udlejning af ferielejligheder/værelser på landbrugsejendomme eller beboelsesejendomme. Denne overnatningsform er et alternativ til sommerhusudlejning, hoteller, vandrehjem og campingpladser. Landboturisme kan etableres overalt i kommunen. Landboturisme er også bondegårdscampering, hvor bedriftens ejer udlejer et mindre areal i tilknytning til stuehuset til feriegæsters kortvarige opstilling af maksimalt tre telte, campingvogne eller autocampere. Dette kan gøres uden tilladelse fra sommerhusloven eller campingreglementet.

Fra et turistmæssigt synspunkt kan det være hensigtsmæssigt med overnatningstilbud, der ligger uden for turistområder, og som giver bedre kontaktmuligheder mellem turister og fastboende end de traditionelle ferieformer. Ferielejligheder i landzone kan etableres i tiloversblevne driftsbygninger eller stuehuse på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, hvis anvendelsen i øvrigt holdes inden for sommerhuslovens bestemmelser, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Campingpladser

Som helhed betragtet er der ikke behov for en udvidelse af campingkapaciteten i Ringsted Kommune. Der kan dog være områder, der ikke er tilstrækkeligt dækket med den nuværende campingplads. Der er ikke fastlagt nogen maksimumgrænse for, hvor store campingpladser må blive. Hensynet til fx natur- og kulturinteresser samt adgangen til området sætter dog grænser for størrelsen af den enkelte campingplads. Ifølge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser på minimum 100 campingenheder, men såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan mindre pladser etableres.

For Ringsted Kommune er der fastlagt en ramme for udvidelse af kapaciteten. Den eksisterende campingplads er indeholdt i rammen, som er fastlagt ud fra områdets sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed. Det er en forudsætning for at opnå en campingtilladelse, at vandforsyning, spildevandsafledning og de sanitære installationer er tilstrækkelige.

Autocamperpladser

Ringsted Kommune tilbyder en offentlig parkeringsplads til autocampere. Ringsted Kommune vil løbende vurdere behovet for nye parkeringspladser for autocampere rundt om i kommunen. Autocampere har også mulighed for at overnatte på kommunens campingplads. En autocamperplads skal tage hensyn til beliggenhed og fremkommelighed.

I det åbne land kan der etableres op til 3 p-pladser for autocampere for kortvarigt ophold i forbindelse med vandrehjem, Bed and Breakfast eller lignende. Såfremt de ikke er i modstrid med natur-, kulturhistoriske-, landskabelige- og friluftsmæssige interesser.

Ringsted Kommune vurderer ikke, at der kan etableres campingpladser for autocampere (Stellpladser) i kommunen.

Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser

Friluftsgårde er anlæg, der normalt kan rummes i eksisterende bygninger fx overflødiggjorte landbrugsbygninger, nedlagte mejerier eller landsbyskoler. Friluftsgårdene skal have et alment, socialt og pædagogisk sigte på naturformidling. Friluftsgårde kan rumme en lang række funktioner udover naturformidlingen, men kan også fokusere primært på denne.

Der er i Ringsted Kommune flere primitive overnatningspladser, vandrehjem og Bed & Breakfast, som bl.a. er vigtige støttepunkter for regionale og internationale vandre- og cykelstier. På de primitive overnatningspladser kan der normalt opsættes 5-8 telte på et mindre afgrænset areal med et kortvarigt ophold på typisk to nætter. Der er på de primitive overnatningspladser ingen eller kun begrænsede faciliteter som vand, shelter og multtoilet.