Erhverv i byerne

 1. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forureningspåvirkninger skal overholdes ved placering af nye erhvervsområder.
 2. Nye områder der giver mulighed for miljøfølsom arealanvendelse må ikke placeres i virksomhedernes konsekvensafstand i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forureningspåvirkninger.
 3. Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal der redegøres for miljøforholdene i naboområder og for de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forureningspåvirkninger.

Udlæg til erhverv

 1. Virksomheder med mange arbejdspladser skal placeres i tilknytning til eksisterende byzonearealer eller til eksisterende virksomheder.
 2. Nye fremstillingsvirksomheder skal etableres i tilknytning til eksisterende byzonearealer eller i område udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 3. Områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal forbeholdes denne type virksomheder. Der må ikke etableres typer af virksomheder, der er følsomme over for andre virksomheders forurening i området.
 4. Inden for en buffer på 500 meter fra områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav må der ikke etableres miljøfølsom arealanvendelse eller typer af virksomheder, der er følsomme overfor andre virksomheders forurening.
 5. Etablering af særligt risikobetonet virksomhed omfattet af risikobekendtgørelsen vil blive vurderet i det konkrete tilfælde, da der er tale om meget forskelligartede virksomheder.
 6. Følgende rammeområder forbeholdes produktionsvirksomheder:
  a. rammeområde 3E6
  b. rammeområde 3E7
  c. rammeområde 3E8
 7. Inden for en buffer på 500 meter fra rammeområde 3E6, 3E7 og 3E8 skal der foretages en konkret vurdering, hvis der planlægges for eller etableres miljøfølsom arealanvendelse eller typer af virksomheder, der er følsomme overfor andre virksomheders forurening.

Klimatilpasning

 1. Ved planlægning af erhvervsområder og byområder skal der i lokalplaner indarbejdes mulighed for opstuvning af vand ved skybrudsregn på befæstede arealer.

I Ringsted Kommune skal det være nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre. I Erhvervspolitikken sigter vi derfor blandt andet på at skabe gode rammer, der sikrer attraktive erhvervsarealer og skaber plads til gode tilbud og oplevelser for borgere, medarbejdere og besøgende.

Byrådet vil:

 • medtænke erhvervslivets behov, når vi udvikler rammerne for bosætning, kultur- og fritidstilbud, og når vi brander Ringsted Kommune udadtil.
 • aktivt medvirke til, at erhvervsarealerne i Ringsted Kommune fortsat er attraktive rammer om et erhvervsliv i vækst
 • sikre, at der er erhvervsarealer, som imødekommer erhvervslivets behov både nu og i fremtiden
 • tilpasse erhvervsområdernes rammebestemmelser, så de afspejler den nuværende anvendelse, giver en klarere profil for udviklingsmulighederne og gør, at nye erhvervsområder planlægges, så de supplerer de eksisterende og sætter rammerne for fremtidens erhvervsudvikling
 • understøtte samarbejdet mellem aktørerne inden for handel, kultur, oplevelse og turisme, så der skabes øget omsætning og Ringsted Kommunes omdømme som et godt sted at bo, leve og arbejde styrkes yderligere

Gode rammer om et godt erhvervsliv

Det er godt at drive virksomhed i Ringsted Kommune. Inden for de stærke brancher med mange arbejdspladser og en høj specialisering er der fremgang i beskæftigelsen. Det giver et solidt udgangspunkt for den lokale vækst. Men det stiller samtidig krav til, at de fysiske rammer kan følge med udviklingen, hvis eksisterende virksomheder får brug for relokalisering, og når nye virksomheder ønsker at etablere sig her. Den positive befolkningsudvikling med næsten 3.000 nye borgere de seneste ti år viser, at Ringsted Kommune også er et godt sted at leve og bo. Sammen med en høj indpendling giver det virksomhederne et solidt fundament for rekruttering af arbejdskraft. I de kommende årtier mindskes den samlede arbejdsstyrke, og konkurrencen om medarbejdere vil stige. For at virksomhederne i Ringsted Kommune fortsat kan stå stærkt i kampen om de bedste kompetencer, skal Ringsteds renommé som et attraktivt sted at arbejde og bo til stadighed udvikles og kommunikeres.

Planlagte og profilerede erhvervsområder

Erhvervsområderne i Ringsted Kommune er udbygget over en lang årrække og rummer derfor produktions- og administrationsfaciliteter af meget forskellig karakter. Det betyder, at vi kan imødekomme de fleste ønsker til eksisterende erhvervsejendomme, og at det kan lade sig gøre at bygge nyt på ledige grunde i allerede veletablerede erhvervsområder. Til gengæld betyder den store variation også, at vi har en særlig opgave med at tegne de enkelte erhvervsområders profil. Med udgangspunkt i en kortlægning af de faktiske forhold i de eksisterende erhvervsområder har vi fået et sammenhængende billede af potentialet for omdannelse og udvikling af områderne. Samtidig giver analysen et klart bud på en rollefordeling mellem kommunens erhvervsområder, som skaber grundlag for profilering af nye erhvervsområder og for såvel nationalt som internationalt orienteret markedsføringsmateriale.

Et godt sted at leve og bo

Attraktive steder at bo og et godt og varieret kultur- og fritidsliv er ikke kun vigtige parametre, når borgere vælger at slå sig ned, men også når virksomheder vælger at lokalisere sig. Det skyldes blandt andet, at det er nemmere at skaffe stabil arbejdskraft, og at en attraktiv by med spisesteder og oplevelser kan vises frem for kunder og samarbejdspartnere. I de sidste 10 år har Ringsted Kommune investeret massivt i udvikling af kultur- og fritidstilbud. Det er sket med fx nyt svømmeland, ny musikskole, ny idrætshal og nyt gymnastikhus. Og også i de kommende år skal der arbejdes med omdannelse af bymidten, oplevelser i naturen og fortsat udvikling af idrætsfaciliteterne. Parallelt med udviklingen af de fysiske rammer er der skabt nogle kulturelle fyrtårne og kommercielle fyrtårne, der lyser op ud over kommunens grænser. Det gælder Ringsted Festivalen, Middelalderfestivalen og Ringsted Outlet. Sammen med arrangementerne i Ringsted Kongrescenter og i forbindelse med ”Sommer i Ringsted” sætter de Ringsted på landkortet og trækker besøgende hertil. På baggrund af Ringsted Kommunes position og potentiale for udvikling skal der fortsat arbejdes med at sætte konkrete aktiviteter i gang, der kan udvikle Ringsted Kommune som ”bo- og levekommune”.