Varmeforsyning

  1. Anvendelse af vedvarende energikilder skal indtænkes i lokalplanlægningen.
  2. Mulighed for tilslutning til fjernvarmeforsyning skal vurderes i forbindelse med lokalplanlægningen.

Byrådet vil:

  • udarbejde en strategisk energihandlingsplan
  • sikre at fjernvarmeforsyningen er baseret på 95% vedvarende energi snarest og senest i år 2020

I varmeforsyningen spiller fjernvarme en vigtig rolle. Således er ca. 35 % af det samlede opvarmede areal i Ringsted Kommune forsynet med fjernvarme. Produktion af fjernvarme har den fordel, at man effektivt har mulighed for at udnytte alle vedvarende energiressourcer i stor skala til forsyning af den enkelte fjernvarmeforbruger.

Anlæg til produktion og distribution af fjernvarme placeres typisk i bebyggede områder, og tilpasses bestemmelserne i de konkrete lokalplaner for området. Langt det største fjernvarmeområde er i selve Ringsted by, hvor Ringsted Fjernvarme forsyner omkring 55 % af det samlede opvarmede areal i byen. Der ud over er dele af Ørslev forsynet med fjernvarme fra et værk i Terslev, der ligger på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.

Der foretages løbende samfundsøkonomiske vurderinger for at bedømme, om fjernvarmeområderne skal udvides. Eksempelvis kan områder, der fysisk støder op til det eksisterende fjernvarmeområde lettere opnå positiv samfundsøkonomi i at overgå fra individuel naturgas og olie til fjernvarme.

Foreliggende energiplaner for Danmark frem mod 2030 og 2050 peger på betydelig udbygning med vind i hele perioden og midlertidig anvendelse af halm i varmeværker frem til 2030 - 2035. Ringsted Fjernvarme vil søge at udbygge både forsyningsområde og produktionskapacitet ved brug af mere halm og mindre mængde naturgas, sådan som de foreliggende nationale og regionale energiplaner foreskriver – også selv om det med de nuværende beregningsforudsætninger ofte kan være vanskeligt at påvise god samfundsøkonomi i de konkrete projekter.

Strategisk energihandleplan

Det er vigtigt, at den fremtidige energiforsyning sker på et velbeskrevet, planmæssigt grundlag. Med afsæt i de nationale og regionale energiplaner vil Ringsted Kommune udarbejde en strategisk energihandleplan. Den strategiske energihandleplan skal sikre sammenhæng i energisystemerne og optimal udnyttelse af kommunens og forsyningsselskabernes ressourcer. Udarbejdelse af planen foregår i samarbejde med forsyningsselskaberne, herunder Ringsted Forsyning.