Rummelighed

 1. Byrådet ønsker, at boligområderne i Ringsted by skal udvikles i følgende rækkefølge:
  1. Langagerområdet nord for Benløse.
  2. Hulemarken ved Køgevej.
 2. Nye boliger kan som hovedregel kun opføres i byområde, byzonebyer og i afgrænsede landsbyer.
 3. Bebyggelse i tilknytning til byzone bør normalt kun ske på grundlag af en ny, samlet planlægning.
 4. Der skal ved udvikling af nye boligområder sikres tilstrækkelig daginstitutionskapacitet samt kultur- og fritidsanlæg.
 5. Grænsen mellem by og land og mod større indfaldsveje skal markeres med beplantning.
 6. Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i byudviklingsområder til gavn for natur, klima og mennesker.

Byrådet vil:

 • sikre, at der er attraktive boliger og boligområder i Ringsted Kommune med god nærhed til offentlig og privat service samt nærhed til natur
 • sikre et varieret udbud af boligtyper
 • etablere byrum og mødesteder af høj kvalitet, som stimulerer til samvær, fysisk aktivitet og rekreation
 • skabe mulighed for variation i byggeriet, både hvad angår udformning, størrelse og materialer
 • satse på bæredygtighed i byområder og boliger gennem innovation og konkrete løsninger på de miljø- og klimamæssige udfordringer
 • inddrage landskabet i udformningen af nye byområder, så byområderne tilpasses de landskabelige forhold

Arealudlæg

Lavkonjunkturerne har ikke påvirket Ringsted Kommune i samme grad, som andre kommuner er påvirket. Ringsted Kommune har gennem mange år haft stigning i indbyggertallet. Derfor er det også vigtigt, at der til stadighed bygges nye, attraktive boliger, der kan modsvare efterspørgslen.

Ringsted Kommune vurderes at have tilstrækkelig restrummelighed til boliger og erhverv i planperioden, og derfor indeholder Kommuneplan 2017 ingen nye arealudlæg. Der er heller ikke udtaget arealer. Enkelte områder er flyttet for at skabe mulighederne for nye boliger, der hvor der er behov for dem. Et område ved Torpet vest for Ringsted by - Bakkegårdsområdet - fastholdes som fremtidigt byudviklingsområde (perspektivområde). Bakkegårdsområdet mellem Sorøvej og Havemøllevej som fortsat udlægges som fremtidigt byudviklingsområde.

Rækkefølgeplanlægning

Rækkefølgeplanen skal være med til at sikre en løbende udvikling, så der hele tiden udvikles områder til nye boliger.

Rækkefølgen for udbygning er følgende:

 1. Kaserneområdet – alle områder er lokalplanlagte og der arbejdes på at støjsikre området i forhold til støj fra Vestmotorvejen.
 2. Langagerområdet i Benløse nord kan tages i brug, når Kommuneplan 2017 er vedtaget.
 3. Hulemarken kan tages i brug, når Langagerområdet i Benløse er fuldt ud planlagt.

De øvrige byzonebyer er ikke omfattet af rækkefølgeplanlægningen.

Indsatsområder i den kommende planperiode

I den kommende kommuneplanperiode vil Ringsted Kommune blandt andet arbejde med følgende emner:

 • Boligudvikling – herunder Langagerområdet
 • Byens bånd – forbindelserne i bymidten og omkring stationen
 • Området omkring stationen
 • Omdannelse af Odinvejskvarteret
 • Jordemodervej – erhvervsudvikling

Befolkningsudviklingen

Ringsted Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose som udgangspunkt for budgetlægningen. Hvert fjerde år, når der udarbejdes kommuneplan, er prognosen tillige udgangspunkt for kommuneplanlægningen. Prognosen skaber et overblik over blandt andet sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen viser, at folketallet vil stige således:

1. januar 2013 (faktuelt tal) 33.212 indbyggere

1. januar 2017 (faktuelt tal) 34.260 indbyggere

1. januar 2021 (prognosetal) 35.277 indbyggere

1. januar 2029 (prognosetal) 37.675 indbyggere

Boligmassen

Ringsted Kommune har en varieret boligmasse. Ifølge Danmarks Statistik er der i 2017 registreret 15.160 boliger i Ringsted Kommune mod 14.822 boliger i 2013.