Regnvandsbassiner

  1. I forbindelse med opførelse af nye boligområder skal der etableres regnvandsløsninger, så regnvand kan holdes inden for området.
  2. Regnvandsløsninger kan være bassiner, grøfter, kanaler, regnbede, grønne tage eller kombinationer af disse.
  3. I de rammeområder, der er udlagt til rekreative formål kan der etableres bassiner til opsamling af regnvand.

Regnmængderne i Danmark er stigende, og i Ringsted Kommune er nedsivning af regnvand vanskelig på grund af lerlagets tykkelse. Derfor er der behov for at der kan etableres regnvandsløsninger, der kan opsamle og forsinke regnvandet inden det ledes til de offentlige regnvandsledninger eller ledes videre til de recipienter, der kan modtage vandet.

Områderne i Ringsted ådal vil komme til at indeholde et antal bassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand. Bassinerne bliver etableret som områder, der ligger så lavt at regnvandet vil samle sig her, og bliver forsinket indtil det kan ledes videre til Ringsted å