Erhverv i det åbne land

 1. Etablering af nybyggeri til erhverv i landzone - udover jordbrugserhverv - kan kun tillades, hvis naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative, miljømæssige eller jordbrugsmæssige interesser ikke tilsidesættes.
 2. Etablering af nybyggeri til erhverv i landzone - udover jordbrugserhverv - kan kun tillades i jordbrugsområde og i de afgrænsede landsbyer, hvis det kan indpasses i landsbyen.
 3. I forbindelse med nybyggeri til erhverv i landzone skal der redegøres for trafikbetjeningen.
 4. De erhvervstyper, der fremgår af planlovens § 37 kan etableres i overfløddiggjorte bygninger i landzone, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:
  1. Virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
  2. Bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.
  3. Byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse som erhvervsmæssigt, nødvendigt byggeri for en jordbrugsbedrift.
 5. Virksomheder som inden den 1. januar 1985 havde investeret væsentligt i anlæg og/ eller bygninger, som vil gå tabt ved en flytning af virksomheden, kan tillades udvidet i takt med behovet under hensyntagen til de øvrige retningslinjer.
 6. Eksisterende virksomheder i det åbne land kan udvides bygningsmæssigt i henhold til planlovens regler, hvis det kan ske uden, at væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser tilsidesættes.
 7. Virksomheder, som fordrer direkte adgang til råstoffer, bør placeres i direkte tilknytning til området, hvor ressourcerne findes, hvis dette ikke tilsidesætter de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige og landbrugsmæssige interesser i området.
 8. I forbindelse med etablering af nye virksomheder i landzone skal anden lovgivning overholdes.

Hvis der skal være liv på landet, skal landdistrikterne have alsidige tilbud i form af forskellige boligtyper/boformer, og der skal være mulighed for at etablere forskellige typer af erhverv under hensyntagen til omgivelserne og lovgivningen.

Byrådet vil:

 • give virksomheder mulighed for at udnytte allerede eksisterende bygningsmasser, så disse holdes ved lige og bevarer en brugsmæssig funktion

Virksomheders etablering i nybyggeri og/eller udvidelse af eksisterende bygninger vil normalt kunne tillades i begrænset omfang indenfor afgrænsede landsbyer.

I beskyttelsesområde skal Ringsted Kommune, ved anmeldelse om indretning af virksomhed i eksisterende bebyggelse, gøre ansøger specielt opmærksom på, at senere udvidelser af bebyggelse og/eller udearealer kan komme i konflikt med de hensyn, som Ringsted Kommune skal varetage.

Retningslinjerne for etablering af nybyggeri og/eller udvidelse af eksisterende bygninger indgår i den konkrete vurdering, inden der træffes en afgørelse om tilladelse eller afslag.

En række virksomheder uden for byområde har allerede inden den 1. januar 1985 investeret i etablering af et større anlæg eller i væsentlige udvidelser af de bygningsmæssige rammer, som de oprindeligt flyttede ind i. Ofte er etableringen og udvidelsen sket i tillid til, at der heller ikke fremover ville ske en begrænsning af de videre udvidelsesmuligheder.

Der kan være særlige tilfælde, hvor bygningsmæssige udvidelser af sådanne virksomheder kan tillades. Dette kan fx være tilfældet, hvis der er tale om renovering/udskiftning af bygninger, som oprindeligt har tjent til den aktuelle produktion. Det kan fx også være tilfældet, hvis der er tale om mindre virksomheder, som gennem en årrække har opbygget en lokal kundekreds, og som vil miste denne ved en eventuel flytning, eller hvis der er tale om virksomheder, som vanskeligt kan indpasses i byområde.