Boligudbygning

 1. Byrådet ønsker, at boligområderne i Ringsted by skal udvikles i følgende rækkefølge:
  1. Langagerområdet nord for Benløse.
  2. Hulemarken ved Køgevej.
 2. Nye boliger kan som hovedregel kun opføres i byområde, byzonebyer og i afgrænsede landsbyer.
 3. Bebyggelse i tilknytning til byzone bør normalt kun ske på grundlag af en ny, samlet planlægning.
 4. Der skal ved udvikling af nye boligområder sikres tilstrækkelig daginstitutionskapacitet samt kultur- og fritidsanlæg.
 5. Grænsen mellem by og land og mod større indfaldsveje skal markeres med beplantning.
 6. Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i byudviklingsområder til gavn for natur, klima og mennesker


Når der skal vælges ny bolig, er det afgørende, at der i nærheden af den fremtidige bolig er de faciliteter, som er nødvendige i dagligdagen; skole, børneinstitutioner, idrætsforeninger, indkøbsmuligheder, kollektiv transport, adgang til grønne områder og så videre. Forhold som den kommunale planlægning i høj grad har en indflydelse på.

Endvidere er det vigtigt, at der er et varieret udbud af gode attraktive boliger til den rigtige pris og standard. Der skal således være mulighed for forskellige boligformer og ejerforhold. En forudsætning for at styrke bosætning er, at der kan tilbydes attraktive grunde og boliger med nem adgang til offentlig og privat service og nærhed til grønne områder.

Ved udlæg af nye boligområder og bydele vil Ringsted Kommune mindske miljøbelastningen ved at lægge vægt på lavt energiforbrug, brug af klima- og miljøvenlige materialer samt fremme af energiforsyning baseret på vedvarende energi. Dette skal blandt andet ske ved, at der i lokalplaner stilles krav til områdernes udformning. Derudover skal der i forbindelse med byggesagsbehandling stilles krav til boligernes energiforbrug.

Byrådet vil:

 • sikre, at der er attraktive boliger og boligområder i Ringsted Kommune med god nærhed til offentlig og privat service samt nærhed til natur
 • sikre et varieret udbud af boligtyper
 • etablere byrum og mødesteder af høj kvalitet, som stimulerer til samvær, fysisk aktivitet og rekreation
 • skabe mulighed for variation i byggeriet, både hvad angår udformning, størrelse og materialer
 • satse på bæredygtighed i byområder og boliger gennem innovation og konkrete løsninger på de miljø- og klimamæssige udfordringer
 • inddrage landskabet i udformningen af nye byområder, så byområderne tilpasses de landskabelige forhold


Ringsted Kommune har en varieret boligmasse. Ringsted by er karakteriseret ved at have nogle fine gamle boligkvarterer med parcelhuse, som er meget eftertragtede samt mange nye boligområder, der er opført inden for de sidste 10-15 år, der indeholder forskellige boligtyper. Mange af de øvrige byer har gode, store boliger med unikke kulturmiljøer, hvor den oprindelige landsbystruktur er bevaret.

Offentlig service

Der vil i forbindelse med boligudbygningen være et løbende behov for at tilpasse daginstitutions- og skolekapaciteten for småbørn, børn og unge samt bolig- og omsorgstilbuddet til ældre. Også kultur- og fritidsanlæg skal løbende tilpasses behovet.

Bymidten

Byrådet ønsker at skabe attraktive og levende byrum i Ringsted bymidte med plads til aktiviteter og ophold ved blandt andet at forstærke bymidtens tætte struktur. Der arbejdes med "Byens bånd" – et projekt, der skal binde byens forskellige funktioner sammen og sikre kendskab til forbindelser i byen. Hvor det er muligt at fortætte bymidten i baggårde og i de mindre gader, giver det mening at bygge boliger - specielt mindre boligenheder til unge og ældre.

Odinsvejkvarteret

Odinsvejkvarteret er et ældre industriområde beliggende syd for jernbanen. Kvarterets centrale og stationsnære placering gør, at området har potentiale til at udvikle sig til et moderne bykvarter med områder til lettere erhvervstyper - herunder kulturinstitutioner og foreninger, pladskrævende varegrupper, gennemgående grønt område og lidt tungere erhverv i den sydligste del af området. Området ligger mindre end 200 meter fra jernbanestationen. Nærheden til stationen og bymidten gør området interessant til de nævnte formål. Odinsvejkvarteret udlægges til byomdannelsesområde i forbindelse med en ny lokalplanlægning for området.

Dispositionsplan for Odinsvejkvarteret. De grå streger repræsenterer interne veje og de brune streger repræsenterer eksterne vej, der giver adgang til Odinvejskvarteret.

Ringsted nord

For at understøtte udviklingen i Ringsted nord / Benløse er det vigtigt at sikre kvalitet i boligområderne og sikre, at der er mulighed for dagligvarehandel og god adgang til fritidsfaciliteter, naturområder med videre. For at knytte den centrale del af Ringsted by tættere sammen med Benløse, er der blandt andet i 2012 etableret en stibro over motorvejen fra Batteriet til Fælledvej. Stibroen betyder nem adgang mellem byens to halvdele.

Hovedgaden i Ringsted nord / Benløse er Roskildevej. Et klimatilpasningsprojekt, der også skal forskønne vejen, er netop i sin opstart.

Langagerområdet

Langagerområdet er et nyt byudviklingsområde, hvor der kan bygges boliger. Området er placeret i den nordlige udkant af Ringsted nord / Benløse og giver mulighed for at bygge boliger, uden at de generes af støj fra veje og jernbane. Området har let adgang til skole og daginstitution og har dagligvareindkøb i nærheden.

Hulemarken

Hulemarken er et nyt byudviklingsområde, hvor der kan bygges boliger. Området er placeret i den østlige udkant af Ringsted øst. Området er omgivet af Østre Ringvej, Køgevej og jernbanen. Den fjerde side vender ud mod det åbne land. Området ligger tæt på Kærehave skov, og der er nem adgang til Vestmotorvejen og indfaldsvejene til Køge, Næstved og Haslev.

Torpet

Området ligger vest for Ringsted Å og er et storbakket morænelandskab, der rummer store naturkvaliteter og som ligger tæt på bymidten og stationen. Der kan skabes et attraktivt boligområde i cykelafstand fra bymidten således, at bydelen kobles op på Ringsted midtbys handels- og kulturliv.

Området udlægges som perspektivområde og forventes først udnyttet om 15-20 år. Området vil på sigt, når det er færdigudbygget, kunne rumme 3-5.000 boliger eller ca. 10-15.000 indbyggere.