Store husdyrbrug

  1. Områder til større husdyrbrug forbeholdes etablering og udbygning af husdyrbrug over 500 dyreenheder samt øvrige landbrugsmæssige aktiviteter og anlæg.
  2. Placering og udformning af store husdyrbrug og øvrige landbrugsbyggerier skal søges tilpasset det omgivende miljø og landskab.
  3. Ved tilladelse til opførelse af nyt landbrugsbyggeri til store husdyrbrug kan der ud fra en konkret helhedsvurdering stilles krav om nedrivning af overflødiggjort landbrugsbyggeri.
  4. Ved tilladelse til opførelse af nyt landbrugsbyggeri store husdyrbrug kan der ud fra en konkret helhedsvurdering stilles krav om nedrivning af det ansøgte landbrugsbyggeri efter endt anvendelse til landbrugsformål.

Klimatilpasning

  1. Ved lokalisering og udvidelse af store landbrugsbyggerier skal det sikres, at dette ikke sker i områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregn.

Byrådet vil:

  • medvirke til at understøtte investeringer i landbrugserhvervet og modvirke konkurrerende arealanvendelser i perspektiv- og investeringsområder for landbrugsbyggeri ved blandt andet at sikre den nødvendige udvikling af infrastruktur (veje, energiforsyning, kommunikation og så videre)

For at undgå konflikter mellem byudvikling, landskabsinteresser og landbrugserhvervets udvikling er der opstillet kriterier for lokalisering af store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder.

I de områder der er udlagt til placering af store husdyrbrug gælder der ingen eller få planlægningsmæssige og lovgivningsmæssige begrænsninger eller restriktioner i forhold til landbrugsbyggeri.

Ringsted Kommune vil gennem administrationen af retningslinjerne anlægge en helhedsvurdering for store husdyrbrugs driftsbygninger og anlæg. Ringsted Kommune vil derfor lægge vægt på, at ansøgere ved visualiseringer af byggeriets eller anlæggets placering og udformning i terrænet, kan dokumentere betydningen af byggeriet eller anlægget for miljøet, landskabet og naboer.

Ringsted Kommune vil ud fra helhedsvurderingen tage stilling til, om der bør stilles vilkår om nedrivning. Dette kan være planlægningsmæssigt begrundet, aktuelt og relevant i forhold til både nedrivning af eksisterende (overflødiggjort) landbrugsbyggeri, der har funktionel / fysisk sammenhæng til det ansøgte nye byggeri eller anlæg og i forhold til vilkår om nedrivning af det ansøgte byggeri efter endt anvendelse til det pågældende formål. Der kan eventuelt suppleres med vilkår om retablering af det omgivende areal i form af beplantning, fjernelse af dræn osv.

Store husdyrbrug

Ringsted Kommune ønsker, at større landbrugsbyggerier og -anlæg, herunder store husdyrbrug over 500 dyreenheder, skal udvikle sig på en bæredygtig og fremtidssikret måde. En fortsat udvikling af husdyrproduktionen i Ringsted Kommune kan også understøtte opretholdelse af slagteri og etablering af fælles biogasanlæg i kommunen.

Med udpegning af områder til store husdyrbrug ønsker Ringsted Kommune at anvise og give muligheder for udvidelse og etablering af større landbrugsbyggerier og husdyrbrug over 500 dyreenheder. Områderne er udpeget under hensyntagen til landskabs-, plan- og arealinteresser, der er relevante i forhold til større landbrugsbyggerier og store husdyrbrug, der kræver tilladelse.

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i beregninger af lugtgeneafstande for svinebrug i forhold til arealer i byzone. De udpegede områder til store husdyrbrug er således ikke udtryk for en garanteret mulighed for etablering af husdyrhold. Der skal fortsat foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde og ansøges om miljøgodkendelse til etablering af husdyrbrug såvel inden for som uden for områderne.

Områdeudpegningerne er således alene en indikation af, hvor der med større sandsynlighed kan forventes at være investeringssikkerhed ved etablering af store husdyrbrug. Omvendt medfører udpegningen ikke nogen begrænsninger for muligheden for fortsat at udvide eksisterende eller etablere store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder uden for de udpegede områder. Der er dermed ingen forskel mellem sagsbehandlingen af ansøgninger om udvidelse eller etablering af husdyrbrug over 500 dyreenheder, der ligger inden for og uden for områderne.

Investeringer i og udvikling af større landbrugsbyggerier til heltidsbrug foretages således bedst i områder til store husdyrbrug.

Områder til lokalisering af store husdyrbrug er inddelt i forhold til landbrugsbyggeri og -anlæg. Disse områder er som udgangspunkt velegnede til brug for landbrug med mere end 500 dyreenheder, som derved får en høj grad af investeringssikkerhed.

Udpegningsgrundlaget for områder til lokalisering af store husdyrbrug er foretaget ud fra en lang række kriterier og områdeudpegninger fra plan- og areallovgivningen.

Udpegningen af områder til lokalisering af store husdyrbrug er tilrettet, så de ikke ligger indenfor landskabelige beskyttelsesområder i landskabskarakteranalysen samt i områder udpeget som økologiske forbindelser. Endvidere er der taget højde for, at områderne ikke er beliggende indenfor de af staten udpegede nitratfølsomme indvindingsområder.

Områderne er blevet reduceret som følge af lugtgeneafstanden på ca. 1 km til arealer i byzone og sommerhusområder for en produktion af slagtesvin på stald med 500 dyreenheder. Afstanden på ca. 1 km er beregnet minimumsafstand i henhold til Videncenter for Svineproduktions oversigt over sammenhæng mellem besætningsstørrelse og lugt.

I arealinddelingen er der således ikke taget hensyn til lugtgeneafstanden for lokalplanlagte områder i landzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger i landzone, jf. § 20 og bilag 3 [KLW1] til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse med videre af husdyrbrug. Ved samlet bebyggelse forstås, hvis der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end seks andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom.