Provst Exner fredning

  1. Inden for de Provst Exner fredede områder må der ikke bygges.
  2. Inden for de Provst Exner fredede områder må der ikke beplantes, hvis beplantningen påvirker indkigget til kirken og kirkegården.

Hvad er en Provst Exner fredning

I årene efter 1950 blev der gennemført fredninger i tilknytning til de danske kirker. Der er primært tale om kirker, der ligger helt eller delvist i det åbne land. Fredningerne er som regel mindre fredninger i areal, der sikrer indkigget til kirkerne, og placering af bebyggelse eller beplantning tæt på kirker og kirkegårde. Fredningerne blev til i samarbejde mellem provst Johan Exner og de lokale fredningsmyndigheder. Aftalerne om fredning indgik provst Exner med den enkelte lodsejer på frivillig basis, og der blev ikke givet erstatning for fredningerne.

I de dokumenter, der er tinglyst er på de enkelte ejendomme, er følgende fredningstekst som regel fortrykt:

"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, skure, udvalgssteder, isboder, beboelsesvogne eller efter fredningsnævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande."

Den præcise tekst for det enkelte område vil fremgå af tingbogen.