Fritidsanlæg med særlige lokaliseringshensyn

 1. Støjende fritidsanlæg kan etableres i jordbrugsområde og undtagelsesvis i landskabsområde. Etablering er afhængig af aktivitetens omfang og skal ske under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området.
 2. Støjende fritidsanlæg kan ikke etableres i beskyttelsesområde samt større uforstyrrede landskaber.
 3. Ved placering af nye eller ved udvidelse af eksisterende flyvepladser skal der udlægges konsekvensområder.
 4. Støjende fritidsanlæg af samme type (for eksempel to skydebaner) skal være geografisk spredt, for at sikre et tilstrækkeligt brugeropland. Forskellige typer af støjende fritidsanlæg skal søges placeret samme sted, hvis det er miljømæssigt muligt.
 5. Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.
 6. Støjende fritidsanlæg skal desuden lokaliseres i henhold til følgende retningslinjer for antallet af det pågældende anlæg.

  Flyvepladser

 7. Der kan maksimalt være én modelflyveplads.
 8. Der kan maksimalt være én plads for optræk af hanggliders og paragliders.
 9. Der kan ikke etableres faldskærmsflyveplads.
 10. Der kan ikke etableres svæveflyveplads eller flyveplads for ultralette fly.

  Motorsport

 11. Der kan maksimalt være én motocrossbane for knallerter som led i tilbud til unge eller med et andet socialt formål.
 12. Der kan ikke etableres motocross- og gokartbaner.
 13. Der kan ikke etableres bilsportsbaner, speedwaybaner/motorcykelbaner eller baner til roadracing.

  Sejlsport

 14. Der kan ikke etableres korridorer og baner til vandscootersejlads.
 15. Der kan ikke sejles med vandscootere med videre.

  Skydning

 16. Der kan maksimalt være én flugtskydebane, hvis der er mindst 10 kilometer til nærmeste tilsvarende bane.
 17. Der kan maksimalt være én skiveskydningsbane inden for jordbrugsområde.
 18. Kortdistancebaner i det åbne land (25 og 50 meter) kan kun etableres sammen med en langdistancebane.
 19. Udendørs bueskydningsbaner kan kun etableres i det åbne land i jordbrugsområde.
 20. Støjende fritidsaktiviteter, der ikke medfører behov for opførelse af bebyggelse eller faste installationer, kan etableres, hvis fritidsaktiviteten ikke medfører støj, der overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænsekriterier for forureningspåvirkninger i forhold til enkeltboliger eller boligområder. Aktiviteten må ikke placeres på arealer, der anvendes til landbrugsformål eller udlagt til anden anvendelse i en kommuneplanramme eller lokalplan.

  Forlystelsesparker

 21. Sommerlande, temaparker, vandlande eller andre forlystelsesanlæg kan placeres på trafikalt velbeliggende arealer, der er udlagt til formålet som anlægsområde eller i byområde.
 22. Mindre aktivitetsområder kan på grundlag af kommunal planlægning placeres i byområde eller anlægsområde udlagt hertil. Mindre aktivitetsområder kan ikke placeres i beskyttelsesområde.
 23. Tivoliparker og omrejsende tivoli kan kun placeres i byområde.
 24. Ved lokalisering af en forlystelsespark skal belastningen af det overordnede vejnet og det kollektive trafiknet vurderes. Forlystelsesparker skal kunne trafikbetjenes uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.
 25. Ved placering af en eventuel ny forlystelsespark bør afstanden til andre forlystelsesparker af samme karakter tages i betragtning.

Støjende fritidsanlæg generelt

Fritidsanlæg, herunder også støjende fritidsanlæg, er et vigtigt element i forhold til at skabe attraktive tilbud for borgere i Ringsted Kommune og forfølge kommunens vision om optimale muligheder for at bo og leve.

Begrebet støjende fritidsanlæg dækker anlæg som fx motorsport, flyvning (også modelflyvning) skydesport og sejlsport.

En forudsætning for at de støjende fritidsanlæg kan benyttes med så få indskrænkninger som muligt er, at lokaliseringen er valgt under hensyntagen til især boligområder. Det er derfor vigtigt, at antallet af støjende fritidsanlæg tilpasses behovet, og at nye behov så vidt muligt søges dækket ved udvidelse af eksisterende anlæg.

Det er samtidigt vigtigt, at tilgængeligheden til anlæggene er gode, og at så mange borgere som muligt har mulighed for at benytte dem. I det omfang det er forenelig med øvrige hensyn, herunder støjhensyn ved boliger, bør det overvejes at placere støjende fritidsanlæg bynært.

Ved fastlæggelse af retningslinjer for det maksimale antal af de forskellige anlægstyper er der set på antallet af nuværende kendte anlæg i kommunen og eventuelle anlæg tæt på kommunegrænsen.

Ved lokalisering af støjende fritidsanlæg kan der være tale om placering i tidligere eller eksisterende råstofgrave, idet gravenes skrænter virker som naturlige støjvolde. Ved etablering af støjende fritidsanlæg i råstofgrave skal der tages udgangspunkt i eventuelle planer for gravenes efterfølgende funktion og risikoen for forurening af grundvandet, ligesom der ved eventuel placering i igangværende grave skal tages hensyn til det samlede støjbillede jævnfør temaet om råstoffer.

Ringsted Kommune finder ikke, at der er mulighed for at placere de største og mest støjende typer motorsportsbaner såsom bilsportsbaner, speedwaybaner, baner til konkurrencer for vandscootere og lignende set i relation til de natur- og miljømæssige interesser, som kommunen ønsker at fremme. Denne type anlæg vil medføre meget store støjkonsekvensområder.

Flyvepladser

På Ringsted Flyveplads er der mulighed for en række fritidsaktiviteter indenfor flyvning. Det er kommunens vurdering, at der ikke er yderligere mulighed eller behov for at etablere nye flyvepladser eller udvide udbuddet af aktiviteter indenfor flyvning.

Motorsport

Der er én kommunalt ejet knallertbane til motocross i kommunen beliggende i den nedlagte grusgrav ved Haraldsted. Banen er drevet i ungdomsskoleregi og benyttes af børn og unge. Det vurderes, at banen opfylder behovet i kommunen, og at der ikke bør etableres yderligere baner.

Det vurderes umiddelbart, at der ikke er egnede arealer til egentlige motocross- og gokartbaner i Ringsted Kommune.

Skydebaner

Skydebaner i det åbne land skal placeres under hensyntagen til omgivelserne - det vil sige med stor afstand til støjfølsomme områder. Derudover skal der ved etablering af skydebaner tages hensyn til nabointeresser samt de naturmæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og friluftsmæssige interesser.

Da kortdistancebaner til skiveskydning kan etableres i byområde, eventuelt indendørs, skal det åbne land friholdes for udendørs kortdistancebaner, medmindre de kan etableres sammen med en langdistancebane, som oftest kræver en placering i det åbne land.

I Ringsted Kommune er der ét skiveskydeanlæg beliggende i det åbne land ved Vigersdal Ådal. Anlægget har både kort- og langdistancebaner og det vurderes, at anlægget opfylder behovet i kommunen. Derudover er der to andre indendørs kortdistance baner i henholdsvis Benløse og ved Ringsted Hallerne.

Ringsted Kommune har vurderet, at der ikke er behov for en flugtskydningsbane i kommunen, da der findes tilstrækkelige faciliteter i de omkringliggende kommuner.

Udendørs bueskydningsbaner skal etableres i det åbne land under hensyntagen til omgivelserne - det vil sige med afstand og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til veje, stier, boliger mv. Banerne skal sikres på samme måde som skydebaner. I byområder kan der etableres bueskydningsbaner indendørs.

Forlystelsesparker

Ved planlægning af forlystelsesparker skal der tages højde for alle de elementer, der kan have påvirkning på omgivelserne, fx støj, lys, trafik, visuelle gener, ligesom natur-, kultur- og miljøhensyn skal varetages. Når der gives tilladelse til en ny forlystelsespark, skal der stilles krav om retablering af området, når forlystelsesparken ophører.

Tivoliparker adskiller sig ved at være forlystelsesparker, der er baseret på en høj grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Tivoliparker vil typisk også have aftenåbent og vil i udstrakt grad bruge kunstig belysning.