Det åbne land

En stor del af Ringsted Kommune udgøres af det åbne land. Det vil sige områder, som ikke er bebygget eller hvor der ikke er planlagt bebyggelse. Størstedelen af arealerne drives som landbrug eller skovbrug, dog har landområderne også enkeltbebyggelser og landsbyer.

Landområderne bidrager særligt med produktion af fødevarer, men også med værdier som fx landskab, natur, kulturhistorie, geologi samt med mulighed for rekreation.

Et centralt tema i det åbne land er forholdet mellem beskyttelse og benyttelse. Beskyttelse og benyttelse af det åbne land skal gå hånd i hånd i et afbalanceret samspil, hvor udviklingen skal ske på en måde, så landskab, natur, kulturhistorie, geologi og de rekreative værdier beskyttes samtidig med, at det er muligt at benytte landområdet til fx bosætning, erhvervsudvikling samt rekreative formål.

I de følgende deltemaer vil en række emner som ”Områder i det åbne land”, ”Større uforstyrrede landskaber”, ”Bygge og beskyttelseslinjer” samt ”Skovrejsning” bliver nærmere behandlet.

Det åbne land reguleres gennem en lang række lovgivninger, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven.