Trafiksikkerhed

  1. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – samt trafikbelastningen skal lægges til grund for arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden.
  2. Byrådets prioritering af i hvilken rækkefølge nye veje og forlægninger, cykelstier, stier, bygennemfarter og trafiksikkerhedsanlæg skal gennemføres på vejnettet foretages ved en begrundet prioritering.

Byrådet vil

  • sikre løbende forbedring af trafiksikkerheden på de kommunale veje og stier med henblik på at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Begrebet trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er noget man kan måle på fx antallet af uheld og antallet af tilskadekomne, men det er også i høj grad en samling af subjektive følelser.

Tryghed

Tryghed er en subjektiv følelse. Oplevelsen af tryghed kan derfor også variere fra person til person, lige som tryghed ikke altid hænger sammen med sikkerhed. Utryghed kan ligefrem have en positiv virkning på sikkerheden, fordi man passer mere på i en utryg situation. Tryghed, eller mangel på samme, har ofte en stor betydning for, hvilken rute man vælger som trafikant, og øget tryghed er derfor et vigtigt redskab, hvis man ønsker at regulere adfærden.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er objektivt og baserer sig på antallet og karakteren af tidligere uheld.

Fysiske foranstaltninger

I forarbejdet til Trafikhandlingsplanen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor Ringsted Kommunes borgere har svaret på spørgsmål om trafiksikkerhed. De generelle kommentarer til undersøgelsen er der rigtig mange, der har ønske om etablering eller forbedring af cykelstier, ønske om at få bilisterne til at sætte farten ned, eller etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, og ønske om etablering eller forbedring af fodgængerovergange, og trafiklys / signalregulering.