Landskabskarakteranalyse

  1. Landskabskarakteranalysen skal i den kommende planperiode indarbejdes i de relevante retningslinjer.

Ringsted Kommune ønsker at sætte fokus på landskabet. Landskabet har stor betydning for vores hverdag og for kommunens identitet. Desuden har landskabet og kvalitet i vores omgivelser stor betydning for bosætning - både på landet og i byen. Vores landskaber er ikke en selvfølge, og Ringsted Kommune vil sikre, at ændringer og udvikling foregår under hensyntagen til landskabelige værdier.

For at sætte fokus på landskabet har Ringsted Kommune udarbejdet en landskabsanalyse. Landskabet er kortlagt og vurderet med metoden "landskabskarakterkortlægning".

Landskabet er opdelt i 10 landskabskarakterområder på baggrund af landskabets natur- og kulturgrundlag, historiske oprindelse samt rumlig visuel fremtræden. Områderne kan ses på kortet.

Efter en opdeling af landskabet i landskabskarakterområder er landskabskarakterens styrke, tilstand, sårbarhed og landskabets visuelle oplevelsesmuligheder vurderet. Landskabet underinddeles i tre kategorier med tilhørende strategiske mål og specifikke retningslinjer for en fremtidig udvikling:

  1. Områder der skal beskyttes.
  2. Områder der skal vedligeholdes.
  3. Områder der kan udvikles.

Byrådet vil:

  • sikre, at kommunens værdifulde landskaber beskyttes og forvaltes således, at de fortsat afspejler landskabernes egenart
  • sikre, at de eksisterende landskabsmæssige værdier opretholdes og styrkes
  • sikre, at forandringer, herunder byggeri og anlæg, respekterer den landskabelige karakter og kvalitet og om muligt medvirker til at styrke eller genoprette disse
  • sikre, at tilstanden af landskabet forbedres, hvor der er behov for det
  • muliggøre, at landskaber med en lille landskabelig værdi kan omformes eller nyskabes
  • øge kendskabet og forståelsen for de landskabelige værdier 

Ringsted Kommune fik i 2007 overdraget ansvaret for planlægning og forvaltning i det åbne land. Det åbne land dækker over landsbyer, jordbrugsområder, natur og infrastrukturanlæg samt landskabet.
For at opnå et kendskab til kommunens landskab har Ringsted Kommune udarbejdet denne landskabskarakteranalyse. Til at kortlægge, analysere og vurdere landskabet er det valgt at bruge landskabskaraktermetoden (LKM).
Denne metode har Miljøministeriet anbefalet til de danske kommuner i forbindelse med håndtering af landskabet i kommuneplanlægningen. Landskabskaraktermetoden fordrer en systematisk gennemgang af kommunens landskaber. Samtidig er der med metoden introduceret en række begreber til beskrivelse og vurdering af landskaber. Brug af de samme begreber og betegnelser gennem hele analysen sikrer et samlet resultat, der kan formidles ensartet.
Med denne landskabskarakteranalyse ønsker Ringsted Kommune at skabe overblik over kommunens forskellige landskabsområder. Overblikket kan bruges i udarbejdelsen af den kommende kommuneplan i forhold til flere interesser i det åbne land. Samtidig kan kendskabet bruges i forbindelse med kommunens daglige arbejde med forvaltning af det åbne land og varetagelse af de landskabelige hensyn.

Du kan læse Ringsted Kommunes Landskabskarakteranalyse her .