Kulturmiljøer

 1. Kulturmiljøer er udpeget, fordi de indeholder væsentlige kulturhistoriske helheder, enkeltelementer eller strukturer.
 2. Arealer, udstykningsmønstre, bygninger eller elementer, der indgår som en del af udpegede kulturmiljøer, må ikke fjernes, ændres eller på anden måde påvirkes.
 3. Der skal udarbejdes bevarende lokalplaner for kulturmiljøerne, så de sikres imod forandringer i strid med de bærende værdier.
 4. Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, terrænændring og skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kulturmiljøer.
 5. Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- og tilbygninger inden for kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdier og sammenhænge - herunder den særlige midtsjællandske byggeskik.

Kulturarv knytter sig til sporene efter menneskets liv og virksomhed i byerne og det åbne land fra den ældste tid og til i dag. Vores kulturarv er derfor ofte betegnet som kulturhistoriske interesser eller bevaringsværdier. De omfatter blandt andet fortidsminder, fredede arealer herunder kirkernes omgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kulturarvsarealer.

Ringsted Kommune er rig på kulturarv - både i byen og på landet. Kulturarven kan bruges aktivt som en værdifuld resurse, der kan understøtte kommunens strukturelle, kulturelle og økonomiske udvikling. Derudover kan de kulturhistoriske interesser bruges til at sikre en lokal identitet og engagement i forhold til fx navngivning eller formidling af lokaliteter og områder.

Kommuneplanen skal derfor sikre de værdifulde kulturmiljøer således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.

Byrådet vil:

 • bruge kommunens kulturhistoriske arv aktivt til at understøtte udviklingen i både Ringsted By og landdistrikterne til at skabe lokal identitet, tiltrække nye borgere og turister til området
 • Indarbejde den kulturhistoriske arv i den fysiske planlægning
 • sikre, at karakteristiske, kulturhistoriske sammenhænge, landskaber og bygninger bevares
 • sikre, at der ved ønsker om byggeri, anlæg og ændret anvendelse i og omkring kulturhistorien altid sker en konkret vurdering i forhold til de kulturhistoriske værdier i Ringsted
 • i samarbejde med Museum Vestsjælland sætte fokus på udpegning og formidling af udvalgte kulturhistoriske lokaliteter i Ringsted Kommune
 • sikre og fremme kvaliteten, tilgængeligheden og formidlingen ved udvalgte kulturmiljøer
 • udarbejde rammer samt bevarende lokalplaner for de kulturhistoriske elementer således, at disse sikres imod, i ubemærkethed, at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne

Ringsted Kommune er i kulturhistorisk henseende uhyre rigt med en kulturarv af stor fortælleværdi lige fra forhistorisk tid til nutiden. Kulturarven knytter sig til sporene efter menneskers virksomhed på landet og i byerne fra den ældste tid til i dag. De ældste spor er ofte ikke umiddelbart synlige, men ligger gemt under jorden, mens blandt andet bronzealderens gravhøje og middelalderens borg-, vold- og vejanlæg samt kirkerne er synlige i landskabet.

Ringsted Kommune ser vores kulturhistorie som en værdifuld resurse, der kan bidrage til at styrke det lokale engagement og tilhørsforhold samtidig med, at det kan understøtte vores turisme og den generelle fortælleværdi i byen og på landet.

Ved at inddrage kulturhistorien i planlægningen af by og land skaber vi mulighed for, at vi selv og de kommende generationer sikres oplevelsesrige og attraktive omgivelser at bo i, at besøge og at udforske.

Der skal være store samfundsmæssige interesser på spil, for at fjerne et kulturmiljø – det skal ikke bare gøres for sjov.

Nedlagte veje og jernbaner skal, så vidt det er muligt bevares, og integreres i planlægningen fx som en del af kommunens overordnede stiplanlægning, lokale stier og forbindelser mellem områder. Mange af vores landsbyer bærer præg af, at der var lokale jernbaner. Både Ørslev, Sneslev, Ortved og Kværkeby har stationsveje eller stationsbygninger fra dengang.

Ringsted Kommune vil i de kommende fire år, sammen med museet, afklare, om der skal udpeges nye kulturmiljøer i Ringsted By. Kommunens udgangspunkt er at vi skal bevare det, der giver god mening og samtidig have fokus på at inddrage den kulturhistoriske arv til at bedre turisme og levevilkår, lokal samhørighed og identitet.

Kommuneplanen skal sikre værdifulde kulturmiljøer således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser. Kommunen har udpeget en række værdifulde kulturmiljøer i både Ringsted By og i det åbne land.

Et kulturmiljø skal forstås som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling, og som er et udtryk for væsentlig menneskelig aktivitet. Disse kan bestå af mange forskellige elementer som fx bebyggelse, arealfordeling, vej– eller hegnsstrukturer, grønninger og gadekær, driftspræget natur eller områder med særligt erhvervspræg.

Kriterier, der indgår i en udpegning af et kulturmiljø, er bevaringstilstand, fortælleværdi, videnskabelig værdi, sjældenhed, eller hvor egnstypisk det er. En stor del af de udpegede kulturmiljøer er ikke omfattet af anden beskyttelse end den, der ligger i udpegningen og de tilknyttede retningslinjer. Den bedste beskyttelse ligger i den opmærksomhed og interesse, som ejerne, beboerne i området, interesseorganisationer med videre omfatter kulturmiljøerne med til daglig. Med indsigt i og omtanke for kulturmiljøernes kvaliteter vil der ofte kunne træffes valg, der både tilgodeser bevaring og ny udvikling.

Ringsted By er kendetegnet ved en række historiske bygninger og anlæg, der giver byen identitet.

Udover de udpegede kulturmiljøer findes der en række landsbyer og stationsbyer, som indeholder bevaringsværdige helheder eller enkeltelementer. Her tænkes fx på kirkerne med deres præstegårde, kirkelader og ringerboliger, fortepladser med gadekær, specielle gadeforløb, byens gade, helstøbte husrækker eller enkeltstående arkitektoniske eller kulturhistoriske bygninger.

Ringsted Kommune har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens eller kulturmiljøets betydning, såfremt et byggeri lægger op til at påføre et værdifuldt autentisk miljø væsentlig skade.

Det kan være forbud mod enten nedrivning eller ændringer af bygninger og bebyggelsesstrukturer eller anvisninger i forbindelse med ombygning og vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, udpegning af bærende bevaringsværdier, strukturer, spor eller fragmenter, som skal integreres i en fremtidig omdannelse.

Det er vigtigt, at der sikres en balance mellem beskyttelse og benyttelse i forbindelse med kulturarven. Derfor skal der i planlægningen foretages en afvejning af bevaringshensynene og ønskerne til fortsat udvikling. Det forudsætter et grundigt kendskab til kulturmiljøernes bærende kulturhistoriske og æstetiske værdier og til deres sårbarhed for forandring. Ved at beskrive de bærende værdier og hvilke forandringer de er sårbare overfor - og gøre den viden tilgængelig for andre, forbedres mulighederne for, at der også i fremtiden vil eller kan blive taget hensyn til disse værdier ved forskellige nye tiltag.

I denne forbindelse bør Ringsted Kommune være opmærksom på det regelsæt, der følger af »Lov om miljøvurdering af planer og programmer«. Ud over de fastsatte retningslinjer for planlægningen og administrationen af kulturmiljøerne kan Ringsted Kommune bidrage til at styrke kulturmiljøernes kvaliteter gennem sin anlægs- og driftsplanlægning.

I Ringsted er der 14 udpegede kulturmiljøer i det åbne land og indenfor eller i sammenhæng med kommunens landsbyer. Derudover er der flere nedlagte jernbaner og veje, der også er udpeget som kulturarv.

Du finder beskrivelserne af kulturmiljøerne i Ringsted Kommune her .

Du kan finde Ringsteds Kommuneatlas her .