Solenergianlæg

Større solcelleanlæg

 1. Større fælles solcelleanlæg skal placeres i tilknytning til eller i nærheden af samlet bebyggelse.
 2. Ved opstilling af større solcelleanlæg skal der tages hensyn til nabobeboelse, naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske, rekreative og jordbrugsmæssige interesser.
 3. Opsætningen af solcelleanlæg på terræn i landzonen kræver landzonetilladelse eller lokalplan. Der vil blive stillet der krav om afskærmende beplantning.
 4. Der må ikke opstilles større solcelleanlæg på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, heder, enge, overdrev og diger mv.) samt inden for byggelinjerne for fortidsminder, søer, åer og kirker. Større solcelleanlæg kan placeres indenfor skovbyggelinjer efter en konkret vurdering.
 5. Større solcelleanlæg i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages i det enkelte område.
 6. Større solcelleanlæg kan kun opstilles i jordbrugsområde og landskabsområde. I større uforstyrrede landskaber og beskyttelsesområder må der ikke opstilles større solcelleanlæg.

Mindre solcelleanlæg

 1. Der må ikke opsættes solcelleanlæg på terræn i byzone.
 2. Solcelleanlæg der betjener en enkelt ejendom skal på terræn opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen.
 3. Opsætningen af solcelleanlæg på terræn i landzonen kræver landzonetilladelse eller lokalplan. Derudover stilles der krav om afskærmende beplantning.

Solceller på taget

 1. Opsætning af solcelleanlæg direkte på tagfladen kræver kun tilladelse, hvis solcelleanlægget opsættes skråtstillet på tagfladen.
 2. Solcelleanlæg på tagfladen kan som udgangspunkt opsættes uden tilladelse, selv om en lokalplan indeholder specifikke bestemmelser om tagmaterialer. Der må maksimalt opsættes solceller svarende til 2/3 af en tagflade uden dispensation.
 3. Der må ikke opsættes solceller på bevaringsværdige eller fredede bygninger.

Byrådet ønsker at fremme vedvarende energi, herunder solceller. Det skal derfor være muligt at etablere større solcelleanlæg i Ringsted Kommune. Byrådet ønsker dog, at fredede områder, skove, landskabeligt og naturmæssigt sårbare områder og områder med særlige kulturhistoriske interesser friholdes for større solcelleanlæg.

Byrådet vil:

 • fremme en miljøvenlig energiforsyning blandt andet ved hjælp af vedvarende energi, herunder solenergi
 • arbejde for, at mindst 30% af elforbruget i kommunen kan dækkes med vedvarende energi, herunder energi fra solcelleanlæg
 • øge energiproduktionen fra solcelleanlæg uden at beskyttelseshensyn tilsidesættes
 • sikre en god landskabelig indpasning af større solcelleanlæg
 • friholde større uforstyrrede landskaber, fredede områder samt områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier for opstilling af større solcelleanlæg

Der er brug for at satse bredt i den fremtidige energiforsyning. I Ringsted Kommune er vi åbne for forskellige energiformer, herunder solenergi. Solenergi kan etableres såvel privat som i større anlæg.

Større solcelleanlæg vil typisk være et større areal, hvor der er opstillet solceller på jorden. Solcellerne kan producere både el og varme. Der kan være tale om, at anlægget skal placeres i forhold til forsyningsledninger eller bymæssig bebyggelse af hensyn til distributionen af energi og mindskelse af spild.

Ved placering af større solcelleanlæg skal der tages hensyn til områdets omgivelser for eksempel kulturhistoriske og landskabelige interesser. Anlægget skal tilpasses omgivelserne, hvilket kan ske ved, at der stilles vilkår om anlæggets udseende og placering i terræn samt om afskærmende beplantning.

Private anlæg etableres oftest på enfamiliehuse og bliver en del af bygningskomplekset – for eksempel som en integreret del af taget. Sådanne anlæg bliver administreret gennem bygningslovgivningen.