Retsvirkninger

Når kommuneplanen er endelig vedtaget, kan kommunalbestyrelsen i byzoneområder uden lokalplan eller byplanvedtægt modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge. I byzoneområder kan byrådet desuden modsætte sig ny bebyggelse eller ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3. Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse - herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, der er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen.

Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Det gælder dog ikke, hvis det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.