Miljøvurdering

Forord

Dette er en miljøvurdering af Ringsted Kommunes forslag til Kommuneplan 2017-2029. Miljøvurderingen er udarbejdet sideløbende med kommuneplanen og udgør en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelse af planforslaget.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Ringsted Kommune tager udgangspunkt i Kommuneplan 2013-2025 samt Ringsted Kommunes Planstrategi 2016-28.

I den kommende kommuneplanperiode vil Ringsted Kommune arbejde med følgende mål for Ringsteds udvikling:

- Boligudvikling - bl.a. Langagerområdet
- Byens bånd - forbindelserne i bymidten og omkring stationen
- Området omkring stationen
- Omdannelse af Odinsvejkvarteret
- Jordemodervej - erhvervsudvikling
- Ortved erhvervsudvikling

Kommuneplanen skal skabe rammerne for, at målene og visionerne kan udfoldes og realiseres. Revisionen begrænses til at opfylde de statslige krav og interesser. Derudover er der sket en ajourføring af planen, herunder tilretning i alle afsnit i kommuneplanen, herunder i kommuneplanens retningslinjer og de enkelte rammeområder.

På baggrund af ovenstående er de forskellige temaer i kommuneplanens hovedstruktur blevet revideret. Det er disse ændringer, der miljøvurderes i denne miljørapport.

Miljøvurderingens afgrænsning

Kommuneplanen er en overordnet plan. Miljøvurderingen tager derfor afsæt i de overordnede linjer, og detaljeringsgraden er tilpasset det overordnede niveau i planen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er scopingen. Den emnemæssige afgrænsning (scopingen) er udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende vurdering af, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De temaer, hvor planforslaget vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning indgår herefter i miljøvurderingen.

De ændringer, der foretages med kommuneplanrevisionen, omfatter både ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og ændringer i de detaljerede rammer. I rammerne foretages der både mindre redaktionelle ændringer og ændringer af områdernes afgrænsning, anvendelse og nyudlæg.

Følgende ændringer vurderes ikke at være en ændring, der er omfattet af miljøvurderingslovens regler:

 • tekstændringer i hovedstruktur og retningslinjer, illustrationer, redegørelse mv., der ikke giver mulighed for ændret anvendelse og udnyttelse
 • en ramme opdeles, uden at der reelt bliver mulighed for en ændret anvendelsen af området, fx hvis der fra et erhvervsområde udtages en del til et teknisk anlæg. Den nye del kan måske være omfattet, men hvis der ikke sker noget med den resterende del af rammen, er denne ikke omfattet
 • flere rammer med samme anvendelse sammenlægges uden at der foretages ændring i anvendelsen
 • ensretning af rammer, hvor der alene henvises til de generelle rammer
 • ændring af anvendelsesbestemmelserne, hvor der reelt ikke er tale om ændrede muligheder, fx for et område, hvor den generelle anvendelsesbestemmelse var "Offentlige formål" og den specifikke "Parkeringsanlæg", ændres til generel anvendelse "Tekniske anlæg" og specifik anvendelse "Parkeringsanlæg".

Alle øvrige ændringer er screenet.

Hvad er 0-alternativet?

Ifølge miljøvurderingsloven skal der indgå overvejelser omkring alternativer i Miljøvurderingen, for at sikre at der et sammenligningsgrundlag. Som minimum skal der der foreligge et 0-alternativ, det vil sige den situation, hvor planen ikke gennemføres eller vedtages. 0-alternativet kan have en negativ, en positiv eller ingen virkning på miljøet.

I denne miljøvurdering er 0-alternativet den hidtidige kommuneplan (Ringsted Kommuneplan 2013-2025), da det er ændringer af denne, som skal miljøvurderes.

Lovgivning og fordebat

Miljøvurderingen er udført i henhold til bilag 1 og 2 i Bekendtgørelse af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017), samt efter principperne beskrevet i Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer (Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006).

Udgangspunktet for miljøvurderingen er scopingen, som fremgår af disse bilag:


Den emnemæssige afgrænsning for (scopingen) er udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jævnfør lovens § 1 stk. 2 skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende vurdering af, om planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De temaer, hvor planforslagene vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning indgår herefter i miljøvurderingen.

Formålet med miljøvurderingsloven er at bidrage til, at miljøhensyn overvejes og indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer. Miljøvurderingen gennemføres derfor sideløbende med, at planen udarbejdes og således at miljøvurderingen kan bruges som et redskab til at forbedre planforslaget. Derfor foretages der i processen justeringer af planen og af den oprindelige screening/scoping.

I fordebatten indkom der desuden følgende bemærkninger:

- Museum Vestsjælland har bemærket, at muligheden for at bygge i 40 meters højde vil komme til at virke meget dominerende i det åbne land.

I forbindelse med screeningen er det desuden vurderet, hvilke berørte myndigheder, der skal høres inden der træffes afgørelse om indhold og detaljeringsgrad af miljørapporten, jævnfør ”Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Resumé

Miljøvurderingen indeholder en gennemgang af ændringer og tilføjelser til retningslinjer samt ændringer og tilføjelser til kommuneplanens rammedel.

Hovedstrukturen i kommuneplanen er blevet revideret og ajourført i forhold til forældede oplysninger, data, love, statslige interesser og kommunens politikker. Hovedstrukturen er opdelt i 7 nye temaer:

 • Ringsted er klar
 • Bymønster
 • Ringsted og omverdenen
 • Rummelighed
 • Forhold til anden planlægning
 • Forudsætninger
 • Mål for Ringsteds Udvikling

Retningslinjerne i Kommuneplan 2017-2029 indeholder overskrifterne:

 • Bosætning og erhverv
 • Rekreation og turisme
 • Natur
 • Det åbne land
 • Trafik og veje
 • Forsyning
 • Tekniske anlæg
 • Kulturhistorie

Ringsted Kommune har i Kommuneplan 2017-2029 indarbejdet 11 retningslinjer for arkitektur, som skal være med til at understøtte og bevare det arkitektoniske særkende i Ringsted Bymidte og i Ringsted Vest.

Ringsted Kommunes har i samarbejde med ICP a/s (Institut for Center-Planlægning) udarbejdet en ”Analyse af detailhandelen” i maj 2015, som beskriver en række anbefalinger og udviklingsmuligheder for detailhandelen i Ringsted Kommune. Analysen anbefaler er blandt andet, at kommunen arbejder på at sikre fleksibilitet og rummelighed i de fremtidige arealudlæg især i bymidten. I forbindelse med den nye retningslinje for detailhandel øger Ringsted Kommune bruttoetagearealet til detailhandel med 10.000 m2 til 123.500 m2 i Ringsted Bymidte.

Endeligt er der foretaget en vurdering af de specifikke forslag til rammeændringer, som kommunen indfører i Kommuneplan 2017-2029.

Læsevejledning

For de temaer, der vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt, er der foretaget en scoping (det vil sige en beskrivelse af de specifikke emner, der skal vurderes), et ikke-teknisk resumé, en kort beskrivelse af planen og eksisterende forhold, herunder gældende lovgivning og planlægning.

Selve miljøvurderingen omfatter en vurdering af påvirkningen, forslag til afbødende foranstaltninger og overvågningsprogram.

Til slut er der en vurdering af 0-alternativet, det vil sige konsekvenserne, hvis planen ikke gennemføres, samt en beskrivelse af anvendte data og manglende viden.

Scopingen

I scopingen er der gennemført en foreløbig vurdering af påvirkningen indenfor emnerne "natur", "befolkning og materielle goder", "sundhed", "jordbund", "vand", "luft og klima", "landskab", "kulturarv" og "ressourcer".

Hvert emner er vurderet ud fra hvorvidt påvirkningen kan være

V: Væsentlig påvirkning

M: Mindre påvirkning

I: Ingen væsentlig påvirkning

Miljøvurderingen

Selve miljøvurderingen kan læses her: pdf miljoevurdering_kommuneplan_2017-2029.pdf (114.2 KB)