Bevaringsværdige bygninger

 1. Bevaringsværdige bygninger skal opretholde den værdi, som bygninger er vurderet til.
 2. Bygninger med bevaringsværdi 1-3 må ikke nedrives.
 3. Ombygning af og tilbygning til bevaringsværdige bygninger skal udformes i respekt for bygningens arkitektur, beskrivelsen af bevaringsværdierne og den helhed, som bygningen indgår i. (herunder udvendige bygningsændringer i form af om- og tilbygninger, facadeændringer, udskiftning af tag, vinduer og døre).
 4. Nybyggeri i nærheden af bevaringsværdige bygninger skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i og bør gives et nutidigt udtryk med respekt for den lokale byggeskik.

Kulturarv knytter sig til sporene efter menneskets liv og virksomhed i byerne og det åbne land fra den ældste tid og til i dag. Vores kulturarv er derfor ofte betegnet som kulturhistoriske interesser eller bevaringsværdier. De omfatter blandt andet fortidsminder, fredede arealer herunder kirkernes omgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kulturarvsarealer.

Ringsted Kommune er rig på kulturarv - både i byen og på landet. Kulturarven kan bruges aktivt som en værdifuld resurse, der kan understøtte kommunens strukturelle, kulturelle og økonomiske udvikling. Derudover kan de kulturhistoriske interesser bruges til at sikre en lokal identitet og engagement i forhold til fx navngivning eller formidling af lokaliteter og områder.

Kommuneplanen skal derfor sikre de fredede og bevaringsværdige bygninger således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.

Byrådet vil:

 • bruge kommunens kulturhistoriske arv aktivt til at understøtte udviklingen i både Ringsted By og landdistrikterne til at skabe lokal identitet, tiltrække nye borgere og turister til området
 • medtænke den kulturhistoriske arv i den fysiske planlægning
 • sikre, at karakteristiske, kulturhistoriske sammenhænge, landskaber og bygninger bevares
 • sikre, at der ved ønsker om byggeri, anlæg og ændret anvendelse i – og omkring kulturhistorien altid sker en konkret vurdering i forhold til de kulturhistoriske værdier i Ringsted
 • i samarbejde med Museum Vestsjælland sætte fokus på udpegning og formidling af udvalgte kulturhistoriske lokaliteter i Ringsted Kommune
 • sikre og fremme kvaliteten, tilgængeligheden og formidlingen ved udvalgte kulturmiljøer.
 • udarbejde rammer samt bevarende lokalplaner for de kulturhistoriske elementer således, at disse sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne

Bygningskulturen er en meget synlig del af vores kulturarv. I Ringsted Kommune er der syv fredede bygninger og ca. 680 bygninger, der vurderes at have en høj bevaringsværdi.

Fredning af bygninger eller særlige monumenter foretages af Slots- og Kulturarvsstyrelsen, mens Ringsted Kommune kan erklære bygninger (eller særlige monumenter) for bevaringsværdige.

De bevaringsværdige bygninger omfatter bebyggelser med bevaringsstatus 1-4. De er registreret i SAVE-registeret over bevaringsværdige og fredede bygninger. Bygningerne er blandt andet vurderet og udpeget på baggrund af deres arkitektoniske- og kulturhistoriske værdi samt forskellige miljømæssige kriterier. Registreringen fastlægger en bevaringsværdi på en karakterskala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi - herunder fredede bygninger, og 9 er den laveste værdi.

Bygninger med en vurdering i SAVE fra 1-3 har en høj bevaringsværdi. Alle disse bygninger er beskrevet. Ved ansøgning om bygningsændringer eller ønske om nedrivning af en bygning med en bevaringsværdi 1-3 skal Ringsted Kommune give tilladelse.

Istandsættelse og renovering af en bevaringsværdig bygning skal foretages med respekt for bygningens oprindelige arkitektur og det oprindelige materialevalg - herunder udvendige bygningsændringer i form af om- og tilbygninger, facadeændringer, udskiftning af tag, vinduer og døre. Udover de større bygningselementer kan det også være detaljerne, som gør, at et hus bevarer sin originale stil. Det kan for eksempel være en særlig detalje i murforbandtet på facaden eller en speciel skorstensudformning.

Ringsted Kommune indgår gerne i en dialog med borgerne for at nå frem til en ændring af bygningen, der bevarer husets stil og værdi.

Du kan læse beskrivelserne af bygningerne med høj bevaringsværdi her .