Arkitektur

 1. Arkitekturen i de enkelte områder skal opretholdes og styrkes.
 2. I den historiske bymidte skal udstykningsmønster, materialer, arkitektur, placering på grunden og bygningernes højder opretholdes.
 3. Hvor bygninger er sammenbyggede - enten som rækkehuse eller som forhuse i vejskel - skal denne byggeskik opretholdes.
 4. Ved tagudskiftning eller etablering af tage i Ringsted historiske bymidte må der kun anvendes røde teglsten i samme farve som traditionelle røde vingetegl. Se kort her.
 5. Ved tagudskiftning eller etablering af tage i Ringsted vest må der kun anvendes tagsten i samme røde farve som traditionelle røde vingetegl. Se kort her.
 6. Maksimalt 30 % af tagfladen på røde tage i Ringsted historiske bymidte og Ringsted vest må anvendes til vinduer, kviste, solceller eller andet.
 7. Inddækninger til vinduer, kviste og andet i røde tage i Ringsted historiske bymidte og Ringsted skal udføres i farver, der gør inddækningerne mindst synlige.
 8. Der kan etableres både kviste og ovenlysvinduer i eksisterende tage.
 9. Ved etablering af kviste i eksisterende tage skal kvistene følge det enkelte fag i den nærmeste etage og placeres symmetrisk.
 10. Ved etablering af ovenlysvinduer i eksisterende tage skal disse placeres symmetrisk.
 11. Der må kun placeres en række vinduer / kviste på den side af eksisterende tage, der vender ud mod gaden.

Det vi bygger i dag bliver fremtidens kulturarv og bidrager til kommunens historieskrivning. Arkitekturen defineres både af bygninger, byrum, bebyggelser, bystrukturer, haver, parker, infrastruktur og landskab. De fremtidige boligområder skal således være attraktive ved bl.a. at have en klar arkitektonisk profil, der vil hjælpe med til at tiltrække nye borgere til Ringsted Kommune.

Byrådet vil:

 • i lokalplaner og i byggesagsbehandlingen arbejde for, at byggerier udføres i en høj arkitektonisk standard
 • vejlede husejere og erhvervsdrivende om skilte og butiksfacader for at sikre en arkitektonisk overensstemmelse i bybilledet
 • sikre Ringsted bys karakter som "byen med de røde tage"
 • uddele en arkitekturpris til byggeri med en særlig arkitektonisk kvalitet
 • formulere en arkitekturpolitik for at kunne skabe en smukkere, mere bæredygtig og konkurrencedygtig kommune
 • udarbejde en designmanual for valg af udstyr i byrum og grønne områder

"Byen med de røde tage"

I den historiske og centrale del af Ringsted by er de røde tage en væsentlig del af byens bygningskultur. Denne karakter skal fortsat fastholdes som et vigtigt kendetegn for byen. I den vestlige del af Ringsted by skal det ligeledes sikres, at byen fremstår som "byen med de røde tage", når man kigger ind på den fra vest.

Arkitekturpolitik

Byrådet ønsker at formulere en arkitekturpolitik som en hensigtserklæring for udformningen af kommunens fysiske omgivelser. Intentionen med arkitekturpolitikken er både at kunne udpege nogle overordnede retningslinjer for planlægning og udvikling samt at bruge den operationelt i forbindelse med vurderingen af konkrete projekter.

Arkitekturpolitikken skal kunne bruges som et arbejdsredskab og som en basis for drøftelser mellem kommunen, borger og bygherre. Nye projekter skal igennem arkitekturpolitikken vurderes i forhold til deres overensstemmelse med Ringsted Kommunes visioner.

Arkitektur er et kvalitets- og vækstparameter, der kan være med til at styrke kommunens konkurrenceevne ved at skabe fokus på de lokale identiteter. En fremadrettet arkitekturpolitik skal samle interesserne og skabe gode vækstbetingelser.

Ringsted Kommune rummer en værdifuld kulturarv, som vi skal værne om. Det fysiske miljø skal fortsat udvikles med respekt for den eksisterende kulturarv og lokale byggeskik. Igennem arkitekturpolitikken ønsker Ringsted Kommune at bevare og forstærke de eksisterende kulturhistoriske værdier.

Arkitekturpolitikken for Ringsted Kommune skal samlet set opsætte nye visioner og mål for, hvordan kvaliteten af den fysiske udvikling i Ringsted Kommune kan styrkes.

Arkitekturpris

Byrådet ønsker, at nyt byggeri og renoveringer også fremover skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Såfremt borgere eller erhvervsdrivende har gjort en særlig indsats for at skabe arkitektonisk kvalitet indenfor kommunen, kan byrådet vælge at uddele en arkitekturpris som en anderkendelse for den særlige indsats. Det primære formål med arkitekturprisen er at skabe opmærksomhed om og inspirere til arkitektonisk kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabsarkitektur. Arkitekturprisen skal være en motivation for kommende bygherrer.

Emnerne for arkitekturprisen er:

 • Nybyggeri
 • Til- og ombygninger
 • Istandsættelse af eksisterende fredede og bevaringsværdige bygning

Præmieringen består af en mindre pengepræmie samt en broncetavle med indskrift til indmuring i bygningen. Det er dog en betingelse for tildeling af broncetavlen, at bygninger, hvorpå broncetavlen anbringes, ikke senere ændres uden forudgående godkendelse af kommunen.

Råd og retningslinjer for skilte og butiksfacader

Skilte og butiksfacader er en vigtig del af byens udseende. Ringsted Kommune ønsker ikke at regulere men blot at vejlede om de forskellige hensyn i forhold til skilte og butiksfacader.

For enkelte områder, som for eksempel bymidten, er der fastsatte lokalplanbestemmelser for skiltning og butiksfacader. Vejledningen "Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune" handler ikke om den konkrete udformning men om omfanget og placering som en passende afvejning af de forskellige hensyn. Følges vejledningen, vil det på længere sigt medføre en væsentlig forbedring af byens udtryk som et harmonisk og arkitektonisk sammenhængende bymiljø.

Designmanual

Byrådet ønsker at udarbejde en designmanual for valg af udstyr i byrum og grønne områder. Designmanualen skal sikre en ensartethed i valg af inventar i forhold til lokalitet. En designmanual vil både gøre det lettere i forbindelse med drift og vedligehold samt ved nyanlæg at vælge det rette udstyr til stedet.