Naturbeskyttelse

 1. Beskyttede naturtyper er overdrev, enge, moser, vandløb og søer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttede områder må ikke ændres, hvis det forringer levesteder for vilde dyr og planter eller forringer muligheden for at styrke eller genoprette dem.
 2. Tilstanden og arealanvendelsen må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det kan ske uden at forringe forholdene for plante- og dyrelivet. Ændringer af tilstand og arealanvendelse i beskyttede naturområder kræver en forudgående dispensation fra Ringsted Kommune.
 3. Småbiotoper i landzone, der ikke er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares.
 4. Naturindholdet i den beskyttede natur skal forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning. Skov- og landbrugsdriften i den beskyttede natur skal gennem aftaler med lodsejerne søges udført på en sådan måde, at et alsidigt plante- og dyreliv tilgodeses.
 5. På kommunalt ejede arealer skal anvendelse og drift tilgodese plante- og dyrelivet. På arealer, der kan danne grundlag for værdifulde arter eller naturtyper, skal der søges gennemført målrettet pleje.
 6. Rekreativ anvendelse og færdsel skal reguleres, hvis det truer sårbare planter og dyr eller værdifulde naturområder.
 7. Hvis Ringsted Kommune i forbindelse med miljøgodkendelse med videre af husdyrbrug vurderer, at der er risiko for en væsentlig påvirkning af et lokalt naturområde, skal der stilles skærpede vilkår. Det lokale naturområde kan være levested for særligt beskyttelseskrævende arter, være højt målsat eller være et område, hvor kommunen har prioriteret en indsats for naturpleje eller naturgenopretning højt.

Ringsted Kommune har fine naturområder med meget potentiel natur, men også meget beskyttet natur, hvis tilstand er dårlig. I opgaven med at beskytte naturen vil kommunen fokusere på at bevare eksisterende natur og skabe mere natur, herunder sammenhængende naturområder og forbedre tilstanden i den beskyttede natur. Kommunen vil fremme borgernes kendskab til og mulighed for at færdes i naturen.

Byrådet vil:

 • øge befolkningens forståelse for naturen samt sikre deres muligheder for at opleve den
 • værne om naturen, således at kommunens fremtidige udvikling sker under hensyn til den beskyttede natur samt det naturlige dyre- og planteliv
 • beskytte, styrke og pleje naturområder, hvor der er eller kan skabes nye levesteder og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter
 • gennemføre en prioriteret naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder, særligt i ådalene, ved de store søer, i habitatområderne samt i beskyttelsesområder
 • øge naturkvaliteten i kommunens natur gennem implementering af Naturkvalitetsplanen
  søge at fremme den biologiske mangfoldighed ved at prioritere sårbare arter og naturtyper særligt højt i naturforvaltningen
 • arbejde for, at områder, der skabes for at håndtere store regnmængder, etableres med et så stort naturhensyn som muligt

Småbiotoper

Småbiotoper er mindre naturområder i agerlandet. De er vigtige for at bevare et alsidigt plante- og dyreliv, blandt andet fordi de udgør "trædesten", hvorfra planter og dyr kan sprede sig. De omfatter grøftekanter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede pletter. En del af disse er beskyttet af anden lovgivning, og en del vil med tiden kunne registreres som § 3-områder.

Naturregistrering

En naturregistrering er en registrering af et naturområdes indhold af arter samt områdets overordnede naturtilstand. Ringsted Kommune har i årene 2009 til 2011 registreret hovedparten af kommunens beskyttede naturområder. Denne registrering danner grundlag for Ringsted Kommunes Naturkvalitetsplan. Ringsted Kommune vil i denne planperiode følge op med registreringer i de områder, hvor kommunen har en forventning om, at naturen har ændret sig markant og plantesamfundet derfor er ændret. Det kan være i områder, hvor der er iværksat pleje, eller hvor der er særlige naturværdier eller trusler.

Naturkvalitet

Ringsted Kommunes Naturkvalitetsplan indeholder en beskrivelse af værdier og målsætninger for de enkelte naturområder, en udpegning af potentielle naturområder samt principper for Ringsted Kommunes arbejde med naturbeskyttelse.

Naturkvalitetsplanen er det redskab, Ringsted Kommune anvender til at prioritere indsatser i forhold til naturpleje og etablering af ny natur. Ringsted Kommune vil i denne planperiode gøre en særlig indsats i områder, som rummer store naturværdier, men hvis tilstand samtidig er truet af fx invasive arter eller af tilgroning. Naturkvalitetsplanen indeholder en oversigt over disse naturområder.

Målsætningen er et udtryk for et naturområdes naturpotentiale og kan betragtes som Ringsted Kommunes ambition for det enkelte naturområde. Målsætningerne har derfor stor betydning for hvilke indgreb, der kan tillades. De målsatte områder samt en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for dem fremgår af Naturkvalitetsplanen. Ringsted Kommune vil arbejde for, at målsætningerne opfyldes.