Spildevand

  1. Befæstningsgrader i forhold til spildevandsplanen med tillæg skal overholdes i forbindelse med lokalplanlægningen.

Klimatilpasning

  1. Ved udarbejdelse af spildevandsplaner og tillæg til spildevandsplaner skal ekstremregn indtænkes.

Byrådet vil:

  • forbedre spildevandsrensningen i såvel byen som på landet
  • minimere overløb til vandløb og søer med opspædet spildevand
  • arbejde for, at der skabes ny natur og rekreative områder til håndtering af store regnmængder
  • leve op til kravene i Vandplanen
  • fjerne så meget regnvand som muligt fra spildevandssystemet og renseanlæg

Ringsted Kommunes spildevandsplan tager specielt hensyn til, at store dele af kommunen dækker områder med særlige drikkevandsinteresser og uerstattelige kildepladser. Ringsted Kommune har derfor valgt at tilslutte en meget stor del af ejendommene i kommunen til forsyningens kloaksystem frem for at påbyde forbedret rensning.

I Spildevandsplanen er det desuden prioriteret, at tilslutningen til forsyningens kloak sker før påbud om forbedret rensning. Spildevandskloakeringen afskærer spildevandet fra søerne og reducerer fosfortilførslen til Tystrup Sø mest muligt. Prioriteringen af spildevandskloakeringen er overordnet set knyttet til de geografiske vandløbsoplande.

I Ringsted Kommune er der stadig store bydele, der er fælleskloakerede. Der er derfor behov for særlige tiltag for at minimere overløb og dermed stofbelastningen af vandløbene. På den baggrund er udarbejdet en række tillæg til spildevandsplanen, således at plangrundlaget for separering af spildevand og regnvand i byen adskilles.

Samtlige ejendomme i den spredte bebyggelse er i kommunens spildevandsplan udpeget til enten at blive tilsluttet forsyningens kloak eller at forbedre rensningen af spildevand i henhold til områdets fastsatte renseklasse, jævnfør Vandplanen. Indsatsen for forbedret rensning af spildevand i det åbne land vil ske i perioden 2017-2020.

Ved fornyelse af gamle ledninger skal regnvand og spildevand som udgangspunkt adskilles. I nye områder bør der altid etableres separatsystem. Ved etablering af nye anlæg og renovering af eksisterende anlæg anvendes en national funktionspraksis, som opstiller minimumsanbefalinger til funktionskrav og serviceniveau for fremtidens afløbssystemer. Det betyder, at nye og renoverede anlæg skal kunne håndtere den ekstra regnmængde, der forventes ved normalregn i fremtiden på grund af generelt varmere og vådere vejr.

Du kan læse om Ringsted Kommunes spildevandsplan her: https://ringsted.dk/spildevandsplan .

Indsatser

De statslige vandplaner indeholder indsatsprogrammer, prioriteringer samt retningslinjer, som er bindende for kommunen. Ringsted Kommune er ansvarlig for at iværksætte indsatsprogrammet.

For at leve op til indsatsprogrammet i Vandplanerne, vil Ringsted Kommune begrænse spildevandsudledninger - herunder regnvandsbetingede udledninger – så de ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb og søer.

Spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) skal som minimum renses til den i Spildevandsplanens og vandhandleplanens anførte renseklasse. Renseklassen gælder for det opland, hvis spildevand bidrager til forurening af vandløb og søer, og hvor målsætningen ikke er opfyldt.

Regnvandsbetingede udledninger til vandløb skal desuden begrænses, så de ikke giver anledning til en uhensigtsmæssig hydraulisk belastning (vandføring) af vandløbet.

Klimatilpasning

Ud over at skulle håndtere fremtidens normalregn vil kommunen arbejde for at kunne håndtere ekstreme regnhændelser.

Økonomiske beregninger tyder på, at det bør være en samfundsmæssig opgave at håndtere de ekstreme regnhændelser. Kommunen vil derfor i den kommende planperiode arbejde på at udforme nye servicemål med henblik på at kunne håndtere de ekstreme regnhændelser.

Regnmængder ved ekstremregn kan ikke håndteres under jorden. Derfor skal en del af vandet håndteres på overfladen. Dette kan ske ved at etablere eksempelvis vandveje, regnvandsbede, skaterbaner og sænkede cykelstier, som kan rumme og transportere vandet. Ved den type løsninger opnås synergieffekter i form af etablering af nye rekreative områder, naturmæssige værdier med videre.