Rekreation i Ringsted by

Grønne områder i Ringsted by

 1. Der skal arbejdes for at sikre, at alle borgere i byen har adgang til grønne områder indenfor en afstand af højst 300 meter.
 2. Byens parker og offentlige grønne områder skal som udgangspunkt bevares som ubebyggede, rekreative områder.
 3. Kommunens grønne områder og rekreative arealer kan, hvor det ikke strider mod naturhensynet, indrettes, så der kan udlægges områder til motion og idrætsmuligheder.

Klimatilpasning

 1. Nye grønne områder og nye byrum skal, ved eksempelvis lokalplanlægning, placeres og udformes, så de kan rumme eller transportere de øgede vandmængder ved ekstremregn, som forventes i fremtiden. Nye grønne områder skal kunne aftage vandmængder fra udsatte naboområder.
 2. I byområder kan der udpeges grønne områder og for eksempel idrætsanlæg, der på sigt kan indrettes med henblik på at fungere som bufferkapacitet ved ekstremregn.

Ringsted Kommune skal være et attraktivt sted at leve og bo. De grønne rekreative områder i byen skal invitere til at være fysisk aktiv, fordi mulighed for bevægelse skaber bedre trivsel og sundhed samt give naturoplevelser der opfordrer til ro og nærvær. Kommunen arbejder derfor med at styrke den grønne struktur både i byen samt de områder og stier, der forbinder byens grønne områder med de omkringliggende naturområder.

Byrådet vil:

 • arbejde for, at der er nem adgang til grønne områder i byen
 • indtænke etablering, nærhed og brug af grønne områder i forbindelse med udlægning, udvikling eller ændring af nye boligområder
 • arbejde for at udvide, sikre og synliggøre sammenhængen mellem byens grønne områder
 • arbejde for at sikre bedre adgang fra midtbyen til de store rekreative områder bl.a. i Ringsted Ådal
 • fastholde og udvikle byens grønne områder med varierede aktivitetstilbud, der bl.a. tilgodeser mulighed for både læring og bevægelse
 • forbedre adgangen til at dyrke motion i grønne omgivelser i nærområdet med henblik på at forebygge sygdom og fremme sundhed
 • undersøge mulighederne for at skabe en differentieret drift af byens grønne områder, der tilgodeser både brugerne og biodiversiteten
 • sikre, at byens grønne områder, så vidt det er muligt, også kan bruges i forbindelse med klimasikring og klimatilpasning
 • skabe levende, rekreative grønne områder og aktiviteter i samarbejde med frivillige, foreninger og organisationer

Grønne områder som attraktive steder at leve og bo

I Ringsted By ligger mange både større og mindre parker og anlæg af rekreativ værdi, der udgør et stort aktiv for byen. Byens parker og grønne byrum er vigtige i bestræbelserne på at skabe grundlag for et attraktivt byliv samt understøtte bosætningen og er dermed en af grundpillerne for at skabe attraktive levevilkår. Derfor er det også vigtigt at indtænke grønne frirum ved planlægningen af nye boligområder eller omdannelse af de eksisterende. Grønne frirum kan både være større parker og opholdsarealer eller gårdhaver, hvor planter og træers vækst tilgodeses.

Byens parker og grønne områder skal som udgangspunkt bevares som ubebyggede, rekreative områder, og der skal arbejdes med en revitalisering af udvalgte grønne områder og byrum, så de i højere grad indbyder til ophold og aktivitet. Det vil derfor kunne tillades, at der opføres bygninger og faciliteter, der understøtter den rekreative brug af områderne, herunder udendørs idrætsfaciliteter, motionsstier eller mindre opholdsrum.

Nærhed mellem bolig og grønne områder er afgørende for, hvor hyppigt de grønne områder besøges. Derfor ønsker Ringsted Kommune at arbejde for, at der kun er 300 meter i mellem boligområder og mulighed for at opleve grønne, rekreative arealer.

Grøn struktur

Ringsteds grønne struktur består af byens eksisterende grønne områder, herunder kirkegårde og kolonihaver samt naturarealer i og omkring byen. Disse områder skal forbindes af et stisystem, som består af eksisterende rekreative stier, trafikstier samt nye forbindelser.

I nærhed af byen findes nærrekreative skovområder; Benløse Byskov, skoven ved Hjortemosegård samt Kærehave Skov. Ringsted Kommune ejer to skovområder i tilknytning til Ringsted by. Kaserneskoven på 12 hektar, der blev etableret i 2005, er beliggende i den østligste del af Kasernekvarteret. Her er der etableret forskellige publikumsfaciliteter. Endvidere ejer kommunen Lille Kærehaveskov, som er et skovbevokset område på 0,5 hektar. Derudover er der rejst skov på Kaserneområdet mellem Skansen og Lavetten. Denne skov er dog så ny, at der ikke er etableret faciliteter endnu.

Ringsted Kommune arbejder på, at rejse bynær, rekreativ skov bl.a. i forbindelse med Kærehave skov således, at den grønne struktur styrkes, og de rekreative muligheder forbedres for byens borgere.

Der ligger 17 kirkegårde i Ringsted Kommune med et samlet areal på ca. 12 ha, hvoraf kirkegårdene i Ringsted og Benløse udgør ca. 4,4 ha. Alle Kirkegårde er offentlige og varetages af folkekirken.

Lystanlægget midt i Ringsted By er fredet, og der er tinglyst en bevaringsdeklaration på alleen i Kirkelunden, der går fra Sct. Bendtsgade til Den Bügelske Gravplads. Der er også udpeget bevaringsværdige træer og beplantningselementer i en række lokalplaner.

Ringsted Kommune ønsker at fortsætte med at udvikle de bynære, grønne områder med fokus på at styrke forbindelserne mellem byens grønne områder samt udbygning af stiforbindelser mellem byen og de omkringliggende naturområder. Det betyder også, at der i denne planperiode vil være fokus på steder, hvor forbindelserne mellem de grønne områder mangler, eller på anden måde er vanskeliggjort. Det skal gøre det mere attraktivt at bevæge sig rundt i byen til fods eller på cykel. Specielt er der et stort potentiale i at forbinde bymidten med den nært beliggende Ringsted ådal samt skabe en grøn forbindelse mellem naturområderne på hver side af Ringsted By.

Borgerdreven samskabelse

Ringsted Kommune ønsker at skabe mulighed for et større samarbejde med borgere, virksomheder og andre organisationer, så deres behov, viden og erfaringer kan bringes i spil ved udviklingen af byens grønne områder. Ved at fremme samskabelse, støtte borgerdreven innovation og ønsker kan kommunens grønne områder i højere grad fordre et fællesskab, der kan skabe større værdi for borgerne samt inddrage brugere, der normalt ikke ville benytte områderne. Et eksempel kunne være etablering af midlertidige byrum, byhaver, sansehaver, insekthoteller, ”Vild natur”, løberuter og andet.

Naturindhold via drift og pleje af grønne områder

Byens grønne områder har stor rekreativ værdi, men variationen i den levende natur (biodiversiteten) begrænses ofte af det relativt høje plejeniveau samt af borgernes forventninger til, hvordan en rekreativ park skal være indrettet. De grønne friarealer skal både 1) tilgodese borgeres behov for rekreation og oplevelser i grønne omgivelser og 2) fremme naturen i byen. De grønne områder i Ringsted by har ofte en begrænset størrelse, hvorfor det er en fordel at have flere funktioner på det samme areal, hvis det ønskes, at naturindholdet og det rekreative liv i parkerne skal øges. En større biodiversitet i byen kan derudover fremmes, hvis den tænkes sammen med klimatilpasning, friluftsliv, udeundervisning og andet.

Ringsted Kommune vil i denne planperiode undersøge mulighederne for at bruge en mere differentieret drift i byens grønne områder fx ved at inddele parkerne i forskellige zoner med forskelligt plejeniveau og med forskellige typer græsser og planter. Dermed er det muligt både at skabe mere plads til naturen og borgernes rekreative liv i byens grønne områder. Områder med regelmæssig græsklipning og rekreative faciliteter som bænke og pavilloner vil indbyde til ophold. Områder hvor græsset ikke klippes, eller hvor der etableres insektvenlig vegetation kan holdes relativt fri for forstyrrelser og dermed skabe bedre vilkår for naturen og derved større variation og biodiversitet.

Andre tiltag for at øge biodiversiteten i byens parker kan være at etablere bosteder for fugle og insekter med fuglekasser, mange insekthoteller, gren- og stenbunker eller, at træer der fældes, efterlades med en del af stammen stående tilbage. Dette giver levesteder og skjul for mange insekter og svampe og derved hele fødekæder, som er afhængige af dette for at overleve.

Klimatilpasning

Klimasikring og grønne områder går ofte godt sammen. Grønne områder kan udformes, så de kan modtage større mængder nedbør og dermed tilbageholde vand ved ekstremregn som et led i klimatilpasningsindsatsen. Samtidig kan klimasikring langs veje skabe mulighed for regnbede og grønne korridorer.

Det skal sikres, at alle nye grønne områder kan bruges i forbindelse med kommunens klimahandleplan således, at byen beskyttes i tilfælde af ekstremregn. De rekreative faciliteter, herunder udendørs motionsredskaber, tænkes ind i de enkelte klimaprojekter således at der skabes synergier på tværs af projekterne. Eksempler på dette er klimaprojekterne for Benløse Bypark og Kaserneparken.

Idrætsfaciliteter

Ringsted har et stort udvalg af velfungerende fritidstilbud med mange tilhørende faciliteter. Kommunen har derfor fokus på at udvikle vores idrætsfaciliteter og understøtte og fremme foreninger, der bringer liv, sammenhold og glæde i Ringsted.

Det er dog ikke alle, der benytter sig af det organiserede fritidsliv, og derfor ønsker Ringsted Kommune at udbygge mulighederne for motion således, at flere får adgang til idrætsfaciliteter. Dette gøres fx ved at opsætte udendørs motionsredskaber på steder, hvor der er nem adgang og mange brugere, afmærke løberuter og sikre, at borgerne i Ringsted trygt kan benytte sig af cyklen som transportmiddel.

Ringsted Kommune har i denne planperiode fokus på at skabe flere faciliteter til at styrke fokus på motion og sundhed samt sikre nem tilgængelighed til arealer, hvor der kan dyrkes sport og motion. Der er udarbejdet en Oplevelseskortlægning, som du kan læse pdf her.