Rummelighed

Ringsted har med en central placering på Sjælland, tæt på København, et godt udgangspunkt for at kunne tiltrække nye borgere og erhvervsdrivende. Udviklingen i Ringsted skal baseres på en helhedsorienteret tankegang, borgerinddragelse og bæredygtighed.

Ringsted er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Der er gode togforbindelser, der i øjeblikket udbygges med en ny forbindelse over Køge til København. Motorvejsnettet, der også er med til at binde Ringsted sammen med resten af landet, er blevet udbygget frem til Køge, hvilket betyder større tilgængelighed - også for Ringsted. Sjælland og Hovedstaden er blevet et stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Den historiske købstad, attraktive erhvervsforhold, gode uddannelsesmuligheder, gode fritids- og kulturfaciliteter samt ikke mindst de store naturværdier, gør Ringsted Kommune attraktiv – både at besøge, at bo i og til lokalisering af erhvervsvirksomheder.

Arealudlæg

Konjunkturerne har ikke påvirket Ringsted Kommune i samme grad som andre kommuner. Ringsted Kommune har gennem mange år haft stigning i indbyggertallet. Derfor er det også vigtigt, at der til stadighed bygges nye, attraktive boliger, der kan modsvare efterspørgslen.

Ringsted Kommune vurderes at have tilstrækkelig restrummelighed til boliger i planperioden, og derfor indeholder Kommuneplan 2017 ingen nye arealudæg. Der er heller ikke udtaget arealer. Enkelte omrader er flyttet for at skabe muligheder for nye boliger, hvor der er behov for dem. Der er i Kommuneplan 2017 udlagt enkelte nye arealer til erhverv. Disse udlæg baserer sig på ønsker fra de pågældende ejere af arealerne, og passer ind i den samlede erhvervsudvikling i Ringsted Kommune. Et område ved Torpet vest for Ringsted by - Bakkegårdsområdet - fastholdes som fremtidigt byudviklingsområde (perspektivområde).

Rækkefølgeplanlægning

Rækkefølgeplanen skal være med til at sikre en løbende udvikling, så der hele tiden udvikles områder til nye boliger.

Rækkefølgen for udbygning er følgende:

  1. Kaserneområdet – alle områder er lokalplanlagte, og der arbejdes påat støjsikre området i forhold til støj fra Vestmotorvejen.
  2. Langagerområdet i Benløse nord kan tages i brug, når Kommuneplan 2017 er vedtaget.
  3. Hulemarken kan tages i brug, når Langagerområdet i Benløse er udbygget

De øvrige byzonebyer er ikke omfattet af rækkefølgeplanlægningen.

Nedenstående tabel viser restrummeligheden til boliger i Ringsted Kommune. I kolonnen "Rest" er vist det antal boliger, der ikke forventes bygget i planperioden. Kasernebyen er indeholdt i Ringsted by øst, Langagerområdet er indeholdt i Ringsted by nord, og Hulemarken er indeholdt i Ringsted by øst. Hulemarken forventes ikke udbygget i planperioden, da der er behov udredning af støjforhold og etablering af støjafskærmning på i hvert fald tre sider af området.