Geologi

  1. Inden for de geologiske interesseområder skal der tages særlige hensyn til de geologiske særpræg. Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning med videre skal udformes, så de understøtter landskabets geologiske istidsformer.
  2. Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal bevares og beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg eller skovbeplantning.
  3. Er værdifulde geologiske områder truede, kan de sikres ved, at der rejses en fredningssag

Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er samtidig meget iøjefaldende og har stor landskabelig værdi.

Ringsted Kommune arbejder for formidling af landskabets udviklingshistorie ved at udpege og beskytte lokaliteter med stor fortælleværdi. I henhold til de statslige interesser skal overgange og sammenhænge i de værdifulde geologiske interesser sikres med kommuneplanlægningen.

Byrådet vil:

  • udpege geologiske værdifulde lokaliteter, som er egnede til at formidle landskabets udviklingshistorie
  • for hver lokalitet udarbejde forslag til forvaltningsplaner
  • vurdere, om nogle områder bør omfattes af skærpede retningslinjer for beskyttelse

Geologiske interesseområder

Udpegningen af geologiske interesseområder er baseret på Fredningsplanlægningens udpegning og videreført på grundlag af udviklingen af den geologiske viden om den sidste istids bevægelser på Sjælland. Fælles for områderne er, at de har særlig vigtig karakter for forståelsen af områdets dannelse under istiderne – særligt den sidste istid. De udpegede områder dækker over landskabsformer som tunneldale, smeltevandsdale og dødislandskab med plateaubakker og mange søer.

Værdifulde geologiske områder

Naturstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejdet et landsdækkende kort over værdifulde geologiske interesseområder i Danmark med international, national eller regional værdi.

Kortet dækker knap 500 områder i hele Danmark. Der er udpeget 60 værdifulde geologiske områder i Region Sjælland, hvoraf et enkelt område er beliggende i Ringsted Kommune – plateaubakken Gyldenløves Høj.

Gyldenløves Høj ligger i den nordlige del af Ringsted Kommune i et område med andre plateaubakker, mange søer og små bakker. Den danner en af de mest imponerende plateaubakker i Danmark, og har derfor stor geologisk værdi. Området er i kommuneplanen udpeget som et geologisk område med stor bevaringsværdi.

Den sidste istid efterlod nogle et tunneldalsystem, som delvist ligger i Ringsted Kommune. Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø udgør en del af en af tunneldalene, og Susåen – og de dertil knyttede Tystrup Sø og Bavelse Sø (beliggende i Næstved Kommune) - udgør en anden tunneldal. Ringsted ådal udgør en ”afstikker” fra den sidste tunneldal.