Lavbundsarealer

Statisk kort
 1. Inden for de udpegede lavbundsarealer kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etableres vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og forbedre naturindholdet i området.
 2. Der gælder særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse bliver berørt af genopretning af vådområderne.
 3. De udpegede lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og anlæg med videre. Det kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk.1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg vil komme til at forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
 4. Det skal gennem planlægningen sikres, at de udpegede lavbundsarealer ikke overgår til andre formål, som vil være i strid med intentionen om at skabe vådområder.
 5. Ringsted Kommune vil aktivt medvirke til at genskabe flere vådområder.
 6. For ikke udpegede lavbundsarealer gælder, at det skal vurderes, om etablering af byggeri og anlæg kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde vådområder.
 7. Der kan etableres vådområder for at tilbageholde vand til sommerudtørrende vandløb.

  Klimatilpasning

 8. Arealer med risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstremregn er vist på kort under klimatilpasning.
 9. Ved etablering eller ændring af lavbundsarealer skal det sikres, at områderne kan rumme vand i forbindelse med ekstremregn.

Det er Ringsted Kommunes ansvar at udpege lavbundsarealer og medvirke til at oprette vådområder. Vådområder skal tilbageholde næringsstoffer fra blandt andet landbruget, så målene i de statslige vandområdeplaner kan opfyldes. Der er ikke udpeget nye lavbundsarealer og potentielle vådområder i forbindelse med denne kommuneplan.

Det skal undersøges, om de udpegede lavbundsarealer kan bruges til opmagasinering af vand ved ekstremregn i en kortere eller længere periode. Derved vil det kunne undgås at områder, der ønskes friholdt for utilsigtet oversvømmelse, ikke oversvømmes.

Byrådet vil:

 • fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes på lavbundsjorder
 • etablere vådområder for at forbedre mulighederne for at opfylde målsætningerne for recipientkvalitet i de statslige vandområdeplaner
 • udpege yderligere lavbundsarealer til potentielt egnede vådområder
 • sikre, at lavbundsarealer kan rumme eller parkere vandmængder, der opstår i forbindelse med ekstremregn
 • i planperioden udpege, hvilke lavbundsarealer der skal kunne opmagasinere vand ved ekstremregn, og hvilke områder der ikke ønskes oversvømmet. Lavbundskortlægningen skal således sammenholdes med risikiokortlægningen i Klimatilpasningsplanen

Hensigten med lavsbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, er at realisere vådområdeprojekter fra de gældende vandområdeplaner.

To separate udpegninger er resultatet af tidligere planlægningshistorie. I realiteten kan begge udpegninger benyttes til realisering af vådområdeprojekterne i vandområdeplanerne, da der ikke er foretaget en konsolidering i udpegningerne for lavbundsarealer i forbindelse med strukturreformen eller de nye udpegninger for oversvømmelse jævnfør temaet om klimatilpasning.

Retningslinjer for lavbundsarealer, herunder lavbundsarealer der kan genoprettes til vådområder, skal medvirke til at indfri målene om en reduktion af kvælstof og fosfor gennem nye vådområder.

Vådområder er præget af høj, naturlig grundvandsstand og fremstår som våde enge, moser, sumpe, kildevæld, lavvandede søer, sumpskove eller som overrislingsarealer. Den høje grundvandstand kan være permanent i form af udstrømningsområder (kilder, væld og kær) og stillestående områder (søer og moser). Den høje vandstand kan også være temporær i form af oversvømmelser af vandløbsnære arealer og enge.

Lavbundsarealer

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser og søer. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Derfor bør disse områder friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er nødvendige for den jordbrugsmæssige drift.

Byggeri og anlæg skal så vidt muligt placeres og udformes under hensyntagen til mulighederne for en eventuel fremtidig naturgenopretning og overrisling af enge. Vådområderne skal fremstå som naturprægede områder, hvor der ikke sker en dyrkning af jorden.

Ved lavbundsarealer forstås tidligere vådområder, herunder afvandede ådalsstrækninger, som ved tidligere sænkning af vandstanden er indvundet som landbrugsareal. Endvidere forstås tilgrænsende arealer, hvor afvandingsdybden ved vandstandshævningen vil blive reduceret i forhold til almindelig drændybde.

Udpegede lavbundsarealer potentielt egnede som vådområder

På de udpegede lavbundsarealer må ikke opføres bolig- og erhvervsbebyggelse, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbruget, herunder beboelses- og driftsbygninger uden tilknytning til eksisterende landbrugsbebyggelse. På de udpegede lavbundsarealer må der desuden ikke ske væsentlige ombygninger af overflødiggjorte driftsbygninger til ikke- jordbrugsmæssige formål.

Der må ikke opstilles vindmøller, antennemaster og lignende på udpegede lavbundsarealer. De udpegede lavbundsarealer kan ikke inddrages til byområde eller anvendes til andre formål, hvis den foreslåede anvendelse vil kunne forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. I modsætning hertil kan der udføres udstykninger i forbindelse med mageskifte og arronderinger med videre af landbrugsejendomme.

Etablerede vådområder

I etablerede vådområder skal der ske en samlet forbedring af de naturmæssige forhold. Det vil derfor i overvejende grad være dyrkningsjorder, der vil blive genskabt til vådområder. Det kan dog ikke undgås, at eksisterende beskyttede naturområder også vil blive berørt. Ved at genskabe det naturgrundlag, som fandtes på arealet inden vandstandsniveauet blev sænket, vil det naturlige dyre- og planteliv, der er tilknyttet disse områder, få bedre livsgrundlag.

Selv i eksisterende naturområder vil en genskabelse af tidligere tiders vandstandsniveau ofte have en positiv effekt på naturforholdene. Mange af de plante- og dyrearter som i dag er truede, er tilknyttet vådområderne.

Fremtidige vådområder

Områder omkring Susåen, Tuel Å, Sneslev Lilleå, Haraldsted Å og Vigersdal Å er forventede fremtidige vådområder.