Biogasanlæg

Fælles biogasanlæg

 1. Fælles biogasanlæg er et anlæg, der behandler mere end 200 tons husdyrgødning fra flere forskellige bedrifter.
 2. Fælles biogasanlæg skal etableres indenfor de områder, der er udpeget i kommuneplanen i det åbne land.
 3. Den præcise placering af et fælles biogasanlæg fastsættes i forbindelse med en konkret planlægning med udarbejdelse af lokalplan med miljøvurdering, eventuel VVM (Vurdering af virkning på miljøet) og eventuelt kommuneplantillæg. Der vil i planlægningen blive foretaget en konkret vurdering i forhold til anlæggets indpasning i landskabet og hensynet til blandt andet natur og naboer.
 4. Kommer der flere anlægsønsker baseret på samme resurser, vil byrådet prioritere at understøtte anlæg, der behandler den største mængde biomateriale.
 5. Anlægget må ikke placeres nærmere end 500 meter fra samlet bebyggelse eller områder, der i kommuneplanen er udlagt til rammeområder. Anlægget må ikke placeres nærmere end 300 meter fra boliger i det åbne land.
 6. Den konkrete ansøgning om etablering af et større biogasanlæg skal være ledsaget af visualiseringer, der viser den visuelle påvirkning i forhold til nærmeste boliger, naturområder, landskaber og kulturmiljøer. Visualiseringerne skal i antal og udformning være dækkende for at kunne vurdere påvirkningerne af nær- og fjernmiljøet.
 7. Et konkret biogasanlæg skal tilpasses landskabet således, at de visuelle påvirkninger minimeres.
 8. Der kan af hensyn til landskab og naboer stilles krav om, at der etableres skærmende beplantning omkring biogasanlægget og langs tilkørselsveje.
 9. Ved lokaliseringen af større biogasanlæg skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved trafikafviklingen skal der tages hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed, støj og støv.
 10. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til det overordnede vejnet i kommunen. Det skal tilstræbes, at transporten har mindst mulig genevirkning for omkringliggende beboelser.
 11. Arealer hvor der omlæsses biomateriale skal være befæstet med en tæt belægning, der indrettes med fald mod afløb.
 12. Hvis der er risiko for at spild af biomateriale kan forurene nærliggende vandløb, søer eller vandindvindingsanlæg bliver der fastsat vilkår om at virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, fx et voldsystem, så spild af biomaterieale kan tilbageholdes.
 13. Området skal seperatkloakeres.
 14. Et anlæg skal indrettes således at al intern transport og læsning af biomateriale foregår i et lukket system.
 15. Der kan stilles krav om udlægning af membrantætning under tankene, hvis der er nødvendigt for at sikre grundvandet.
 16. Hvis et større biogasanlæg placeres i nærheden af en økologisk forbindelse, skal det sikres at placeringen ikke forringer spredningsmulighederne for vilde dyr og planter.

Større biogasanlæg

 1. Større biogasanlæg er et anlæg, der behandler mere end 200 tons biomateriale i døgnet.
 2. Større biogasanlæg skal etableres indenfor de områder, der er udpeget i kommuneplanen i det åbne land.
 3. Den præcise placering af et fælles biogasanlæg fastsættes i forbindelse med en konkret planlægning med udarbejdelse af lokalplan med miljøvurdering, eventuel VVM (Vurdering af virkning på miljøet) og eventuelt kommuneplantillæg. Der vil i planlægningen blive foretaget en konkret vurdering i forhold til anlæggets indpasning i landskabet og hensynet til blandt andet natur og naboer.
 4. Kommer der flere anlægsønsker baseret på samme resurser, vil byrådet prioritere at understøtte anlæg, der behandler den største mængde biomateriale.
 5. Anlægget må ikke placeres nærmere end 500 meter fra samlet bebyggelse eller områder, der i kommuneplanen er udlagt til rammeområder. Anlægget må ikke placeres nærmere end 300 meter fra boliger i det åbne land.
 6. Den konkrete ansøgning om etablering af et større biogasanlæg skal være ledsaget af visualiseringer, der viser den visuelle påvirkning i forhold til nærmeste boliger, naturområder, landskaber og kulturmiljøer. Visualiseringerne skal i antal og udformning være dækkende for at kunne vurdere påvirkningerne af nær- og fjernmiljøet.
 7. Et konkret biogasanlæg skal tilpasses landskabet således, at de visuelle påvirkninger minimeres.
 8. Der skal af hensyn til landskab og naboer etableres skærmende beplantning omkring biogasanlægget og langs tilkørselsveje.
 9. Ved lokaliseringen af større biogasanlæg skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved trafikafviklingen skal der tages hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed, støj og støv.
 10. Anlæg skal placeres med tilkørsel til det overordnede vejnet i kommunen. Transporten skal etableres, så den giver mindst mulig genevirkning for omkringliggende boliger.
 11. Arealer hvor der omlæsses biomateriale skal være befæstet med en tæt belægning, der indrettes med fald mod afløb.
 12. Hvis der er risiko for at spild af biomateriale kan forurene nærliggende vandløb, søer eller vandindvindingsanlæg bliver der fastsat vilkår om at virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, fx et voldsystem, så spild af biomaterieale kan tilbageholdes.
 13. Området skal seperatkloakeres.
 14. Et anlæg skal indrettes således at al intern transport og læsning af biomateriale foregår i et lukket system.
 15. Der kan stilles krav om udlægning af membrantætning under tankene, hvis der er nødvendigt for at sikre grundvandet.
 16. Hvis et større biogasanlæg placeres i nærheden af en økologisk forbindelse, skal det sikres at placeringen ikke forringer spredningsmulighederne for vilde dyr og planter.

Biogas - Gårdanlæg

 1. Biogas gårdanlæg kan efter en konkret vurdering placeres udenfor de udpegede områder.
 2. Etablering af et biogas gårdanlæg i forbindelse med landbrugsejendomme kræver tilladelse efter planloven og anmeldelse efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Ringsted Kommune ønsker at sætte fokus på klima, herunder reduktion af CO2 samt fremme vedvarende energi. I kommunens klimaplan, der blev vedtaget i 2011, er der opsat mål om, at CO2-udledningen skal være reduceret med mindst 20% i 2020 i forhold til 2008-niveau og andelen af vedvarende energi skal udgøre mindst 30% af kommunens samlede forbrug. Kommunen ønsker at bidrage til en udvikling mod et samfund, der er fri af fossile brændsler. Et biogasanlæg kan medvirke til at nå disse mål og visioner.

Byrådet vil:

 • fremme miljøvenlig energiforsyning
 • arbejde for at Ringsted Forsyning skal producere fjernvarme baseret på 95% vedvarende energi inden år 2020
 • sammen med Ringsted Forsyning stå i spidsen for et samarbejde mellem mulige interessenter til et biogasanlæg
 • udpege områder, hvor der kan placeres et større fælles biogasanlæg på baggrund af en analyse af kommunen i forhold til fastlagte hensyn
 • sikre en god landskabelig indpasning af biogasanlæg, der samtidig tager hensyn til beliggenheden i forhold til det overordnede vejnet og det eksisterende naturgasnet
 • sikre, at der ved planlægning for et biogasanlæg tages hensyn til natur, kultur, landskabelige interesser og naboer
 • sikre, at der produceres mest mulig biogas på den bedst mulige placering

I forbindelse med aftalen om Grøn Vækst fra 2009 er kommunerne forpligtet til at inddrage lokalisering af biogasanlæg i kommuneplanlægningen.

Biogasanlæg støtter op om målsætningerne om, at 50% af landbrugets husdyrgødning skal udnyttes til grøn energi i 2020 samt, at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050.

Husdyrgødning og andre organiske restprodukter udgør en meget stor uudnyttet resurse.

Ved afgasning i biogasanlæg kan andelen af vedvarende energi i forsyningen øges, når biogas erstatter naturgas. Derudover kan bioforgasning bidrage til at mindske miljøpåvirkningen fra husdyrbrugene og affaldsanlæggene gennem bedre udnyttelse af næringsstofferne, mindske CO2-udledningen og reducere lugtgenerne ved udbringning af gylle.

Ringsted Kommune ønsker at gøre en forskel for miljøet, og har derfor opsat som mål, at Ringsted Forsyning skal levere fjernvarme, der er baseret på 95% vedvarende energi inden år 2020. Dette kan blandt andet ske ved at etablere et biogasanlæg.

Placering

Ringsted Kommune har udarbejdet en analyse, der udlægger områder, der er egnede for placeringen af et større fælles biogasanlæg. Denne analyse har blandt andet taget hensyn til antallet af dyreenheder, det overordnede vejnet, naturen, kulturmiljøet, landskabinteresserne, naboer, drikkevandsinteresser og nærhed til naturgasnettet/ kraftvarmeværket. I den oprindelige analyse er der udpeget 2 områder, der er de mest optimale for placeringen af et større biogas fællesanlæg. Det ene område ligger i det nye erhvervsområde ved Jordemodervej. Det vil ikke være muligt at placerer biogasanlæg i dette område fremadrettet. Det pågældende område er erstattet af et område ved Ortved, som indgår i analysen. Dette område opfylder også kravene til biogasanlæg, og der er aktuelle planer om placering af en større biogasanlæg i dette område. I dette projekt indgår ikke gylle som biomasse. Der er tale om madaffald fra restauranter, som omdannes til bl.a. naturgas og økologisk gødning.

Du kan læse biogasanalysen her.

Ringsted Kommune vil ved et konkret projekt sikre et samarbejde med de omkringliggende kommuner således, at biogasanlægget bliver tilpasset gyllemængden, der er til rådighed - også udenfor kommunegrænsen.

Flersidig anvendelse

Ringsted Kommune ønsker, at et konkret biogasanlæg også kan bruges til andet end energiproduktion og affaldshåndtering. Ringsted Kommune ser muligheden for at kombinere etableringen af et anlæg med i større grad, at kunne bevidstgøre borgerne om miljø gennem formidling og eventuel undervisning. Derfor ønsker Ringsted Kommune, at et anlæg prioriterer en formidlingsdel, der kan komme offentligheden til gode.

Ringsted Kommune ønsker, at større biogasanlæg integreres i området, og at der i den konkrete planlægning tages hensyn til offentlighedens adgang ved og omkring arealet.