Redegørelse til kommuneplanen

Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen dækker hele kommunens areal, og kan bedst beskrives som en overordnet plan der sætter mål og rammer primært for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er bindeleddet mellem på den ene side landsplanlægning og den regionale udviklingsplan, og på den anden side den detaljerede lokalplanlægning og retningslinjer for konkretet emner.

Der er ikke handlepligt i en kommuneplan, og byrådet kan derfor ikke sikre at de planlagte projekter rent faktisk gennemføres. Kommuneplanen kan kun sikre at hvis der sættes en handling i gang, skal denne være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Rækkefølge for planens gennemførelse

I den kommende kommuneplanperiode vil Ringsted Kommune blandt andet arbejde med følgende emner:

 • Boligudvikling – bl.a. Langagerområdet.
 • Byens bånd – forbindelserne i bymidten og omkring stationen.
 • Området omkring stationen.
 • Omdannelse af Odinsvejkvarteret.
 • Jordemodervej – erhvervsudvikling.
 • Ortved - erhvervsudvikling.
 • Kommuneplan i et overordnet perspektiv.

Planer, der har indflydelse på kommuneplanen

Nedenfor gives en kort introduktion til de planer mv. som kommuneplanen ikke må stride mod. Der findes desuden en række statslige programmer og handlingsplaner, som også skal lægge til grund for kommuneplanlægningen.

Landsplanredegørelsen

I Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur og hvordan de realiseres. Landsplanredegørelse 2013 ”Grøn omstilling – nye muligheder for Danmark” blev offentliggjort i 2013. Ringsted Kommunes Kommuneplan 2017 - 2029 strider ikke mod forslaget til landsplanredegørelsens hensigter.

Vandplaner med handleplaner

Vandplanlægningen har sammenhæng til en lang række planemner i kommuneplanen, fx udlæg af arealer til byzone, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jordbrugsmæssige interesser, skovrejsningsområder, lavbundsarealer samt til naturområder og naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplanlægningen skal tage højde for de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte.

Natura 2000-planer & Natura 2000-skovplaner, samt handlingsplaner

Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige naturplaner og deres indsatsprogrammer. De planer der vedrører Ringsted Kommune er indarbejdet, hvor det er relevant, i de enkelte afsnit i kommuneplanen.

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Kommuneplanen tilsidesætter ikke gældende lovgivning for så vidt gælder miljø-, natur- og kulturbeskyttelse. Således gælder det at konkret detaillovgivning altid skal overholdes uanset Kommuneplanen målsætninger. Ringsted Kommuneplan 2017 - 2029 indeholder gennemgående mindst mulig henvisning til konkret lovgivning af hensyn til aktualitet.

Ringsted kommune har ikke udarbejdet en støjkortlægning med tilhørende handlingsplaner, i medfør af støjbekendtgørelsen. Kommunen arbejder p.t. med støjkortlægning i forhold til Vestmotorvejen. Kommunen har ikke udpeget stilleområder. I kommuneplanen er der udpeget et område som større uforstyrrede landskaber, som så vidt muligt skal friholdes for nye større tekniske anlæg.

Regional vækst- og udviklingsstrategi

Region Sjællands regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 indeholder helt overordnede ønsker til regionens fremtid. Udviklingsstrategien indeholder 10 målsætninger, der rummer muligheder og potentialer:

Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland

 • Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum 220.000 personer i 2020.
 • I 2020 vil andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er til rådighed for erhvervslivet stige til 79 %.

Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne

 • I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering.
 • Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug.

Regionens energi er grøn

 • Vedvarende energi produceret i regionen via vind og biomasse skal udgøre 40 pct. af det samlede energiforbrug i 2020.

Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse

 • Der er etableret mindst to certificerede sølvklyngesamarbejder om udvikling af nye innovative løsninger, produkter og services i regionen inden udgangen af 2016. De tiltrækker både virksomheder og viden-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 • Minimum en fjerdedel af antal underentrepriser i forbindelse med de store anlægsprojekter i Region Sjælland udføres af virksomheder lokaliseret i regionen.

Innovation øger produktivitet og sikrer vækst

 • Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i 2020.
 • Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til 2020.

En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand

 • Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20 %.
 • Den nuværende høje andel på 37 % af borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes.

Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse

 • Antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse er øget med 15 % i perioden 2012 – 2020.
 • Antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse er øget med 25 % i perioden 2012 – 2020.

Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen

 • 100 % af alle husstande og virksomheder i regionen har mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder på 100Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.

Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland

 • I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Greater Copenhagen er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München.
 • Der deltager minimum 100 private virksomheder i de interregionale projekter, primært i de grænsenære dele af de tyske og svenske regioner.
 • Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i 2020.

Vækst og udvikling i hele regionen

 • I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst.
 • I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning.
 • Kommuneplan 2017-2029 for Ringsted Kommune er fint i tråd med udviklingsstrategiens og målsætninger, og støtter op om dem, der hvor Ringsted Kommune har en rolle som en af regionens kommuner.

Råstofplan for Region Sjælland 2016

Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet. Ringsted Kommunes kommuneplan har taget hensyn til råstofplanen og strider ikke mod den.

Befolkningsprognosen

Ringsted Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Forud for arbejdet med befolkningsprognosen udarbejdes hvert år et boligprogram, som er en vigtig forudsætning prognosen. Boligprogrammet tager udgangspunkt i samfundsudviklingen, og udviklingen i Ringsted Kommune med hensyn til vækst og boligudbygning i de foregående år. I tilknytning til boligprogrammet for 2017 er der udarbejdet en tabel, der viser restrummeligheden til boliger.

Befolkningsudviklingen

Ringsted Kommunes befolkningsprognose er hvert år udgangspunkt for budgetlægningen. Hvert fjerde år, når der udarbejdes kommuneplan, er prognosen tillige udgangspunkt for kommuneplanlægningen. Prognosen skaber et overblik over blandt andet sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen viser, at folketallet vil stige således:

 1. januar 2013 (faktuelt tal) 33.212 indbyggere
 2. januar 2017 (faktuelt tal) 34.260 indbyggere
 3. januar 2021 (prognosetal) 35.277 indbyggere
 4. januar 2029 (prognosetal) 37.675 indbyggere

Kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne

Ringsted Kommunes Kommuneplan 2017-2029 har sammenhæng med kommuneplanlægning på den måde, at en del områder strækker sig ud over Ringsteds Kommunegrænse. Det gælder fx kirkeomgivelsesområder. Der kan også være områder, som er placeret i en anden kommune uden at strække sig ind i Ringsted Kommune, der skal tages hensyn til. Det kunne være konsekvensområder for vindmøller.

Kommuneplanens sammenhæng med den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentlig service

Ringsted Kommunes placering betyder, at mange regionale og nationale trafikanlæg går gennem kommunen, ligesom kommunen er knudepunkt for trafikselskabernes trafikplaner. Derfor er det nødvendigt at disse anlæg indarbejdes i planlægningen, og der tages hensyn til dem.

Detailhandel

Den samlede oversigt over detailhandelsareal findes detailhandelsareal.pdf (77.2 KB).

Der indgår et nyt udlæg til detailhandel på 10.000 m2 til Ringsted Outletby. Der er ikke andre nye udlæg i detailhandelsarealerne i denne kommuneplan.