Antennemaster

 1. Antenneudstyr skal placeres i bymæssig bebyggelse og så vidt muligt på eksisterende antennemaster eller på andre høje bygningselementer i området.
 2. Såfremt en bymæssig placering af antenneudstyr eller en anbringelse på eksisterende anlæg ikke er mulig, skal nye antennemaster placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, så de ikke optræder som selvstændige, fritstående elementer i landskabet.
 3. Der skal ske en koordinering på tværs af kommunegrænserne, så eksisterende master udnyttes optimalt.
 4. Der må ikke opstilles antennemaster i områder udpeget til: Landskabsområde, Besøgsområde, Større uforstyrrede landskaber, Kulturmiljø, Kirkeomgivelser og Beskyttelsesområde.
 5. Der må ikke opstilles antennemaster på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, heder, enge, overdrev, diger m.m.) samt inden for byggelinjerne for fortidsminder, søer, åer og kirker, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, 18 og 19..
 6. Der kan i områderne nævnt i retningslinje 4 opsættes antennemaster, hvis den enkelte antennemast er til samfundsmæssig gavn og antennemasten ikke er i strid med formålet bag den aktuelle udpegning. Der skal foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra perspektivering af det aktuelle projekt.
 7. Antennemaster i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages her.
 8. Antennemaster må ikke opstilles, hvis de udgør en risiko for flyvning til og fra flyvepladsen eller medfører gener for luftfartens radionavigation.
 9. I områder hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, vil tilladelse til opstilling af antennemaster bero på en konkret vurdering af, om antennemasten kan forstyrre forbindelsen.
 10. Ved tilladelser til fritstående antennemaster vil der blive stillet vilkår om,
  1. at antennemasten skal stilles til rådighed for andre brugere,
  2. at den skal nedtages senest 1 år efter endt brug til det tilladte formål
  3. at den sammen med eventuelle kabineanlæg skal omgives af beplantning med hjemmehørende arter
 11. Ved en landskabeligt skæmmende masteplacering kan der stilles krav om, at ansøgeren godtgøre, at en mindre skæmmende placering giver maksimalt 50% af den dækning, der vil kunne opnås ved den mere skæmmende placering.
 12. Hvis en antennemast ønskes opstillet som led i et system, kan kommunen forlange at få en samlet plan for systemet, før der tages stilling til den ansøgte antennemast.
 13. Ved opførelse af ny antennemaster i det åbne land, skal disse indberettes til mastedatabasen.
 14. Private radioantennemaster til hobbybrug kan opsættes udenfor byer (byzonarealer) og landsbyer (afgrænsede landsbyer) såfremt det ikke strider mod trafikmæssige, landskabsmæssige, kulturhistoriske eller naturmæssige interesser. Der skal derudover foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra perspektivering af det aktuelle projekt. Private radioantennemaster må være op til 20 meter høje, hvoraf gittermasten (bygværket) må udgøre 15 meter.

Den teknologiske udvikling gør, at der i samfundet er et stigende behov for eksempelvis dækning til mobiltelefoner samtidig med, at andre antennekrævende teknologier er på retræte. Det er byrådets ønske, at samfundets behov tilgodeses og at de landskabelige, de kulturhistoriske og de naturmæssige hensyn prioriteres højt ved placering af eventuelt nye antennemaster.

Byrådet vil:

 • begrænse antallet af antennemaster mest muligt
 • arbejde for at der er mobildækning i hele kommunen
 • mindske generne ved de master, der opstilles
 • sikre at vigtige landskabs- , naturmæssige- og kulturhistoriske udpegninger så vidt det er muligt friholdes for antennemaster

Nye antennemaster uden for byzonen skal have landzonetilladelse, medmindre de i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse, og etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og TV-modtagelse.

De seneste års udvikling i antallet af mobiltelefoner har medført, at der aktuelt ønskes flere sendeanlæg og det er en væsentlig samfundsmæssig interesse at styrke den digitale infrastruktur overalt i kommunen. Derfor kan det i særlige tilfælde, hvor en ny antennemast vil styrke mobildækningen i et større område, blive nødvendigt at opstille en mast inden for områder, hvor det ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt. I sådanne tilfælde skal alle mulige alternativer belyses og væsentligheden af den pågældende antennemast i den samlede digitale infrastruktur skal dokumenteres.

Med henblik på at varetage de landskabelige hensyn er det væsentligt for kommunen, at der kommer færrest mulige anlæg i det åbne land og, at de anlæg, der nødvendigvis skal placeres i det åbne land, placeres hensigtsmæssigt i forhold til de landskabelige interesser. Særligt skal der tages vidtgående hensyn, når antennemaster undtagelsesvist opstilles i områder udpeget til kulturmiljø, kirkeomgivelser, større uforstyrrede landskaber og beskyttelsesområde og kun, hvis det er begrundet i en væsentlig samfundsmæssig interesse, der ikke kan tilgodeses på anden måde.

Ved tilladelser vil der blive stillet vilkår om, at anlægget skal stilles til rådighed for andre, om dæmpede farver, om nedtagning efter endt brug og om radiokabinens udformning. Der kan også stilles krav om afskærmende beplantning, hvis der placeres udstyr på jorden, som kan virke skæmmende.

Læs mere her.