Rekreation i landdistrikterne

 1. Befolkningens adgang til at færdes på stier og småveje skal udvides.
 2. Adgangen til væsentlige natur- og kulturområder skal styrkes under hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg. Etablering af stiforløb på privat ejendom skal ske efter forhandling med berørte lodsejere.
 3. I besøgsområderne, der er udpeget i forbindelse med kortlægningen af oplevelsesværdier, skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv, rekreativ udnyttelse uden, at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes.
 4. Ved planlægning af nye anlæg for friluftsliv skal der foretages en afvejning i forhold til kortlægningen af oplevelsesværdier.
 5. Der skal tænkes handicaptilgængelighed ind i de rekreative projekter, der gennemføres i Ringsted Kommune.
 6. Adgangen til Gyrstinge og Haraldsted søer skal udbygges under hensyntagen til sårbart dyre- og planteliv.

Haraldsted Langesø

 1. Ved sportsfisker- og roklubberne ved Haraldsted Langesø må der ske en begrænset udvidelse af aktiviteterne under forudsætning af, at beskyttelsesinteresserne ikke tilsidesættes.
 2. Vandfladen må anvendes i begrænset omfang til sejlads, lystfiskeri og badning. Der må kun sejles med robåde, kano, kajak, små sejlbåde eller med joller med el-motor.

Haraldsted Lillesø

 1. Ved Haraldsted Lillesø ("Tivolisøen") er badning tilladt samt sejlads med ikke motordrevne småbåde, som kano, kajak og robåde.

Gyrstinge Sø

 1. Ved Gyrstinge Sø må der ikke foregå aktiviteter, der tilsidesætter beskyttelsen af dyre- og plantelivet.
 2. Vandfladen må anvendes i meget begrænset omfang til sejlads, lystfiskeri og badning. Sejlads kan kun ske med robåde, kano, kajak eller med joller med el-motor.
 3. Der skal, så vidt det er muligt, tænkes handicaptilgængelighed ind i de rekreative projekter, der gennemføres i kommunen.

I Ringsted er der aldrig langt til unik natur og masser af muligheder for at bruge den, hvilket understøtter visionen om, at Ringsted Kommune skal være et godt sted at bo og leve, og hvor der er attraktive muligheder for både at være fysisk aktiv og opleve landskabets rekreative værdier og kulturhistoriske spor.

Adgang til natur og grønne områder er med til at forbedre sundheden og livskvaliteten. Naturen og landskabet indgår derfor som vigtige rammer for motion og rekreation og kan være med til at forebygge stress, irritation og mental træthed. Ringsted Kommune ønsker samtidig, at naturen skal stimulere til fordybelse og aktivitet, åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø og derfor sikre, at friluftslivet udfoldes på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til sårbart dyre- og planteliv.

Ringsted Kommune ønsker også at styrke formidlingen af de mange spændende kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige oplevelser.

Ringsted Kommune vil derfor arbejde for at sikre adgangen til naturen. Fra byer og landsbyer skal det være nemt at komme ud i naturen til et stinet, der binder kommunens rekreative områder sammen samtidig med, at vigtigt dyre- og planteliv beskyttes, og der etableres en relevant og vedkommende skiltning og formidling af de rekreative områder og deres tilhørende dyreliv i kommunen. Landområderne skal således knyttes endnu bedre sammen fx med stier og cykelstier, der også skal være med til at udvikle turismen ved fortsat at arbejde med formidling af oplevelsesmuligheder og forskellige faciliteter for bl.a. vandre- og cykelruter.

Byrådet vil:

 • udvikle kommunens rekreative områder og igangsætte tiltag, der gør det lettere at benytte naturområderne, herunder tilgængeligheden til disse for bl.a. handicappede og barnevogne
 • forbedre og synliggøre adgangen til na­turen gennem information og skiltning, fx via tidssvarende medier.
 • have fokus på formidling af muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser, herunder fremme nye turistattraktioner til glæde for både turister og lokale borgere
 • have fokus på de rekreative områders muligheder for at skabe synergier i forhold til klimatilpasning, læring og sundhed
 • sikre den rekreative udnyttelse af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, herunder søsportsaktiviteter på Haraldsted Sø og mere ”stille” naturoplevelser ved Gyrstinge Sø
 • forstærke sammenhængen mellem land og by, så landsbyer og landområder både supplerer hinanden og Ringsted by
 • så vidt muligt etablere og udbygge et netværk af re­kreative stier, hvor der bl.a. lægges vægt på bynære rekreative oplevelser.
 • styrke samarbejdet med lodsejere og andre aktører i det åbne land for at øge tilgængeligheden til naturen og foretage naturpleje, der skaber interessant natur.
 • have fokus på muligheden for at etablere trampestier i samarbejde med private lodsejere,
 • sikre adgangen til naturen under hensyntagen til plante- og dyrelivet
 • sikre en dialog med landområdernes aktører, herunder landsbyforum samt andre relevante jordbrugs- og erhvervsorganisationer, der understøtter en bæredygtig udvikling af landområderne, herunder samlingssteder for foreninger og borgergrupper tæt på borgerne
 • gennem øget information styrke borgernes kendskab til de eksisterende muligheder for rekreation i nærområderne med henblik på at forebygge sygdom og fremme sundhed
 • medvirke til, at turismen i kommunen udvikles på et bæredygtigt grundlag, og at den bidrager til at understøtte erhverv i lokalsamfundene

Ringsted Kommune fortsætter i denne planperiode med at have særligt fokus på de områder, der udvikler og formidler Ringsted Kommunes rekreative steder samt sikre den grønne struktur og sammenhænge i kommunen.

De rekreative projekter der også fremadrettet skal skabe sammenhænge, tager udgangspunkt i Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø samt Ringsted Å – ”det blå T” samt de grønne forbindelser via Ringsted Oplevelsessti og Kaserneparken, der forbinder Kærehaveskoven med Ringsted Ådal.

Det skal sikres, at udviklingen af områderne har fokus på tilgængelighed, oplevelser og mulighed for at dyrke motion samtidig med, at naturhensynet skal vægtes i forhold til benyttelsen. Af igangværende projekter er Helhedsplanen for Gyrstinge- og Haraldsted Sø, der bl.a. skal etablere en stiforbindelse rundt om Gyrstinge Sø, fugletårne og mulighed for badning ved søens gamle vandindtag. Ved Haraldsted Sø er der især fokus på at udvikle søsportshjørnet i søens sydvestlige del under hensyntagen til områdets natur og miljø i øvrigt.

Omkring Ringsted Å er der flere projekter i gang, der skal sikre, at ådalen både kan medvirke til at klimasikre Ringsted By samtidig, med at områdets rekreative værdi styrkes. Det undersøges også, hvorvidt muligheden for sejlads på åen kan forbedres.

Bademuligheder

Ved Haraldsted Lille Sø, eller Tivoli Søen som den også kaldes, er der anlagt en kunstig sandstrand. Badestedet ved Tivolisøen er tilknyttet Blå Flag-ordningen, hvilket sikrer, at vandkvaliteten undersøges hen over sommeren i forhold til hvorvidt vandet er rent nok til badning.

Der er mulighed for at bade i forskellige søer i Ringsted Kommune. Der er således etableret offentlig badebro følgende steder:

 • Hvidsø,
 • Gyrstinge Sø,
 • Haraldsted Sø - en ved Vrangeskov og en ved søsportshjørnet i søens sydvestlige del ved Ejlstrupvej

Ingen af de nævnte steder er dog tilknyttet Blå Flag-ordningen, og vandkvaliteten undersøges derfor ikke.

Der skal i denne planperiode undersøges for muligheden for at skabe bademuligheder tæt ved Ringsted By i forbindelse med Ringsted Å.

Sejlads

En mindre del af de offentlige vandløb i Ringsted Kommune er åbne for sejlads med ikke-motordrevne fartøjer som for eksempel kanoer og kajakker. Mange af vandløbene er dog så små, at de ikke er egnet til sejlads, så reelt er det kun delstrækninger af Ringsted Å, der vurderes at være egnet til sejlads. Bestemmelserne for de offentlige vandløb i Ringsted Kommune vedrørende sejlads og eventuelt fiskeri kan ses af regulativerne, som findes på kommunens hjemmeside her. Generelt for de vandløb, hvor sejlads er tilladt, gælder det at retten til sejlads ikke giver adgang til at betræde andres ejendom, samt at sejladsen ikke må være til skade eller ulempe for vandløbene eller andres jagt og fiskeri.

Der foregår derudover en koncentreret indsats med at støtte sejlads på Susåen, som har over 25.000 kanosejlere hvert år. Langs Susåen findes i dag alle faciliteter i form af isætnings- raste- og lejrpladser. Kanoer kan lejes, eller man kan medbringe sin egen kano med gyldig nummerplade.

I denne planperiode arbejdes der derudover på at forbedre mulighederne for sejlads med ikke-motordrevne fartøjer som for eksempel kanoer og kajakker, så især Ringsted Å kan åbnes for gennemsejling på visse tider af året.

Haraldsted Sø benyttes allerede i dag til søsportsaktiviteter, primært sejlads med kano og kajak. Der vil være mulighed for en begrænset udvidelse af aktiviteterne på Haraldsted Sø til sejlads med ikke-motordrevne fartøjer. Udvidelsen af aktiviteterne skal ske med udgangspunkt i det eksisterende aktivitetsområde ved Søsportshjørnet ved Ejlstrupvej. Der er offentlige isætningsbroer ved Vrangeskov og Søsportshjørnet.

I tilknytning til Gyrstinge Sø er der et rigt fugleliv. En større aktivitet på søen kan komme i konflikt med ønsket om at beskytte fuglelivet. Der er derfor kun i meget begrænset omfang mulighed for at øge aktiviteterne på vandfladen. Her vil der være mere fokus på at understøtte mulighederne for de 'stille' naturoplevelser - for eksempel ved etablering af fugleudkigstårne, vandrestier, informationstavler og mindre rastepladser.

Besøgsområder - oplevelsesmæssige potentialer i natur og landskab

Der blev i sidste planperiode udarbejdet en kortlægning af friluftsoplevelser og rekreative oplevelsesmuligheder i landskabet. Formålet med kortlægningen er som udgangspunkt at forbedre grundlaget for helhedsplanlægningen af landskab, natur, sundhed, friluftsliv og turisme i kommunen ved at sætte fokus på det eksisterende oplevelsesmæssige potentiale i natur og landskab og derigennem udpege områder med høj rekreativ værdi - de såkaldte besøgsområder.

Kommunen er kortlagt efter syv oplevelsesklasser:

 1. Urørte og vilde naturmiljøer
 2. skovfølelse
 3. udsigt, vand og åbent landskab
 4. naturrigdom og landskabsformer
 5. kulturhistorie
 6. aktivitet og udfordring, herunder stier og ruter
 7. service og samvær, herunder faciliteter der er rettet mod turisme og friluftsliv, samt en kortlægning af forstyrrende elementer som fx støj fra motorvejen.

Rapporten om oplevelsesværdikortlægningen kan læses her.

Besøgsområderne ligger i tilknytning til de mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. I besøgsområder skal der især være fokus på at etablere stier, støttepunkter for ophold (borde og bænke, bålsteder og lignende), fugletårne, mindre parkeringspladser, informationstavler, minimuseer, spejderhytter, lejrhytter, teltpladser, sheltere, naturskoler, mindre friluftsgårde og lignende.

Ringsted Kommune arbejder i denne planperiode med flere rekreative områder, der er beliggende indenfor besøgsområderne, herunder Haraldsted sø og Gyrstinge Sø samt Ringsted Å. Derudover undersøges mulighederne for at binde områderne yderligere sammen via forskellige typer af stier og veje i denne planperiode.

Stier

Stiprojekter er et væsentligt led i kommunens opbygning af en rekreativ infrastruktur. Ringsted Kommune har i sidste planperiode arbejdet med flere stiprojekter bl.a. Oplevelsesstien fra Humleore Skov, nord om Haraldsted Sø, og langs Ringsted Å samt etablering af en sti rundt om Gyrstinge Sø.

I denne planperiode er målet at skabe sammenhæng mellem kommunens grønne områder samt mellem land og by, og derved forstærke adgang til de rekreative oplevelser for borgerne i hele Ringsted. Dette gøres fx ved at udbygge stiforbindelserne og undersøge mulighederne der, hvor der i dag er manglende forbindelse mellem eksisterende stier og områder. Derudover arbejder Ringsted Kommune på at øge tilgængeligheden for bl.a. handicappede til udvalgte naturområder og friluftsfaciliteter.

I et samarbejde på tværs af kommuner indenfor Region Sjælland er der desuden etableret et net af regionale vandrestier og internationale cykelstier, der danner et sammenhængende stinet mellem kommunerne på Sjælland og Lolland Falster. Samarbejdet hedder "Sjællandsleden" og der er etableret ruter i gennem Ringsted Kommune over en strækning på 29,7 kilometer. Den kulturhistoriske cykelrute "Munkevejen" som går fra Glückstadt ved Bremen til Roskilde, er ført gennem Ringsted Kommune over en strækning på 42 kilometer. I tilknytning til disse overordnede stier formidles udvalgte natur- og kulturhistoriske seværdigheder. Det lokale stinettet i Ringsted Kommune omfatter cykelruter og anlagte stier samt trampestier. I nogle tilfælde kan transportstier også indgå i en rekreativ sammenhæng.

De rekreative stier etableres på flere måder: Efter forhandlinger med lodsejere om frivillige ordninger om offentlig adgang, ved optagelse af private veje som offentlige stier efter vejloven, ved åbning af gennemgående veje efter naturbeskyttelsesloven og rent undtagelsesvis ved ekspropriation efter vejloven eller ved rejsning af fredningssager med påstand om offentlig adgang. Nye vejanlæg i kommunen søges placeret på en måde, så de rekreative stier med videre sikres, når krydsninger ikke kan undgås.

Stierne vil være af forskellig kvalitet. Nogle vil være tilgængelige for handicappede, mens fx trampestier vil kræve solidt fodtøj og en relativ god fysisk form. I nogle tilfælde må det accepteres, at dele af stiforløbene ikke er farbare hele året rundt, ligesom fremkommeligheden på grund af vegetation kan variere over årstiden.

Idrætsfaciliteter

Samlingssteder spiller en stor og væsentlig faktor for fritids-, idræts- og kulturlivet. I landdistrikterne er samlingsstederne ofte egnede til alsidige og tværgående aktivi­teter som idræt, motion, kulturelle og musiske ar­rangementer. I flere af landsbyerne findes også små grønne anlæg – typisk i tilknytning til byens gadekær. De grønne områder i landsbyerne udgør et vigtigt element som mødested for borgerne. Landsbyens grønne område kan også udgøres af den lokale skoles idrætsanlæg.

Uden for Ringsted by findes en bred variation af idrætsfaciliteter, der for det meste er knyttet op på landsbyerne. Ringsted Kommune ønsker i samarbejde med landsbyforum at bevare og styrke de lokale samlingssteder, herunder idrætsfaciliteterne, hvor det findes påkrævet, således at, alle lokalområderne har adgang til samlingssteder for foreninger og borger­grupper, herunder idræt, motion, kultur og samvær. Derudover ønsker Ringsted Kommune at forsætte med at udvikle idrætsfaciliteter i samarbejde med foreninger og organisationer fx i forbindelse med Oplevelsesstien, Ringsted Å eller Haraldsted Sø.