Økologiske forbindelser

  1. De økologiske forbindelser skal sammen med beskyttelsesområder, "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" skabe et samlet naturnetværk, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet fremmes. Det skal blandt andet ske gennem planlægning og administration af planlovens landzonebestemmelser og plejeforanstaltninger.
  2. Det skal tilstræbes, at der indenfor de udpegede arealer til "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" skabes nye naturarealer, der dels skal forbedre dyr og planters spredning og dels skal skabe større og mere sammenhængende naturområder.
  3. Udpegede områder til "ny natur" og til "nye økologiske forbindelser" skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder.
  4. Ved byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres indenfor de udpegede områder med "ny natur" og "nye økologiske forbindelser", skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur.
  5. I de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås eller alternativt placeres, så spredningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser, ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger, anlægges, så de krydser de økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager og erstatningsbiotoper.

Byrådet vil:

  • fremme sprednings- og udviklingsmuligheder for det naturlige dyre- og planteliv ved at styrke de eksisterende økologiske forbindelser fra Susåen til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø via Ringsted Å,
  • forbedre den øst-vest-gående økologiske forbindelse gennem Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø ind i nabokommunerne
  • understøtte naturgenopretninger i de områder, der er lagt ud til ny natur og økologiske forbindelseslinjer, for at fremme sammenhængen mellem naturområderne, så dyr og planter sikres frie vandringsvej
  • understøtte naturgenopretninger, der vil skabe mere kvalitet i den eksisterende natur, så dyr og planter kan finde nye permanente levesteder
  • medvirke til at skabe flere skovområder, som knytter den eksisterende natur bedre sammen


Med udpegningen af "nye økologiske forbindelser" og "ny natur" ønsker Ringsted Kommune blandt andet at udbygge og beskytte et net af grønne forbindelser, der giver dyr og planter mulighed for spredning i eller gennem landskabet. Dyr og planters spredningsmuligheder i og mellem de internationale beskyttelsesområder skal i særlig grad fremmes.

På længere sigt skal et netværk af levesteder sikre overlevelse af områdets dyr og planter – herunder ikke mindst de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Mange dyr og planter har haft en stor tilbagegang. I de seneste årtier har årsagen til arternes tilbagegang ofte været, at bestandene er blevet isolerede i forhold til hinanden i stadigt mindre og mere fragmenterede naturområder. Herved bliver bestandene sårbare overfor genetisk indavl og tilfældige ”katastrofer”.

De truede arter vil typisk være opført på statslige ”rødlister” over særligt beskyttelseskrævende arter eller som arter på habitatdirektivets bilag IV. Der er udpeget økologiske forbindelser mellem ens naturtyper og i forbindelse med større sammenhængende naturområder.

Områder til "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" er primært udpeget i nær tilknytning til eksisterende natur og skovområder, og de er primært udlagt indenfor eller i nær tilknytning til de eksisterende økologiske forbindelsesområder.

Hensynet til "ny natur" og til de økologiske forbindelseslinjer kan varetages ved administration af naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, og habitatdirektivet.

Det vil være nødvendigt med et samarbejde med blandt andet landbruget for at sikre de dele af naturnetværket, som ønskes omdannet til ny natur samt til sikring af de dele af naturnetværket, som ikke er omfattet af lovbestemmelser.

Konkrete tiltag indenfor udpegningerne til ”ny natur” og ”nye økologiske forbindelser” vil ske ved forhandlinger med de enkelte lodsejere og vil være baseret på frivillighed.