Beskyttede arter


Mange dyr og planter er er i risiko for at blive udryddet. Derfor er de fredede eller beskyttet af forskellige lovgivninger. Beskyttelsen betyder, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel og at planterne ikke må fjernes fra det sted de gror op.

 

Internationalt beskyttede arter

I EU er der på naturbeskyttelsesområdet tre direktiver, der sætter rammer for beskyttelse af arter og naturtyper, nemlig EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, EF-habitatdirektivet og vandrammedirektivet.

 

EF-habitatatdirektivets bilag II- og IV-arter

EF-habitatdirektivets bilag II lister arter, som er et af udpegningsgrundlagene for beskyttelse af habitatområder. Bilag IV er en liste over arter, der ikke må fjernes fra deres levesteder, slås ihjel eller forstyrres, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

I Ringsted Kommune er positive fund af følgende bilag IV-arter, som alle er padder: Springfrø (Rana dalmatina), Spidssnudet Frø (Rana arvalis) og Løgfrø (Pelobates fuscus) samt Stor Vandsalamander (Triturus cristatus), der både er listet på direktivets bilag II og IV.

Padder bruger vandhuller til at yngle i. Tidligt om foråret kommer de frem fra deres vinterhi, og søger til vandhullerne for at yngle. Paddearterne er sandsynligvis gået tilbage i antal på grund af udsætning af fisk og fugle i vandhuller, hvilket gør at arterne ikke yngler og/eller at deres yngel bliver ædt. Ynglevandhuller skal gerne være solbeskinnede, det vil sige uden for mange skyggende træer og buske, som forhindrer solen i at opvarme vandet. Æg og haletudser kræver høje temperaturer, så i kolde vandhuller går ynglen tabt.

For mange næringsstoffer medfører at vandhullerne med tiden gror til, hvilket padderne er sårbare overfor. Udyrkede bræmmer omkring vandhullet kan være med til at mindske tilførelsen af næringsstoffer til vandet, hvormed risikoen for algeopblomstring mindskes. Beskæring af træer og buske som skygger for vandhullet, eller afgræsning omkring vandhullet kan ligeledes sikre, at vandhullet ikke gror til. Endelig kan vandhullet oprenses, så det næringsrige slam fjernes til gavn for padderne.

Løgfrøen (Pelobates fuscus) ligner en tudse, men kan kendes på dens lodrette pupiller, som er forskellig fra tudsernes vandrette pupiller. Løgfrøen er tilpasset til at kunne grave sig ned i løs jord, hvor den tilbringer det meste af sin tid. Ligesom andre padder søger den til vandhuller for at yngle om foråret, og går i land igen først på sommeren, hvor den graver sig ned i nærheden af vandhullet. Om vinteren går arten i vinterdvale. Arten klarer sig bedst i udyrkede områder. Foto: Bravid Sune Jørgensen

 

Nationalt beskyttede arter

Mange dyre- og plantearter er så truede af udryddelse, at de er fredet. De må ikke fjernes fra deres levesteder, og de må ikke slås ihjel jævnfør artsfredningsbekendtgørelsen.

 

Fredede arter

Alle danske arter af padder og krybdyr er fredede. Dette glæder også nogle arter af insekter og planter, blandt andet alle arter af orkidéer.

I Ringsted Kommune er der positive fund af 10 forskellige arter af orkidéer. Orkidéerne er mangfoldige i deres udseende og levevis. De fleste gror, hvor jorden er næringsrig eller kalkrig, og de stiller ofte helt specielle krav til levebetingelserne hvor de gror. Derfor er de også letpåvirkelige overfor ændringer i miljøet. Ændringer, såsom dræning, gødskning, sprøjtning og tilgroning af lysåbne arealer, kan true orkidéernes udbredelsesområder og overlevelse. Den lille orkidé Flueblomst (Ophrys insectifera), som har små blomster, som ligner insekter, findes kun et sted i Danmark og det er i Allindelille Fredskov.

Paddearterne omfatter salamandere, frøer og tudser. Der findes i alt 14 arter af padder i Danmark. Der har været positive fund af 8 forskellige arter her i kommunen. Det er Butsnudet Frø (Rana temporaria), Grøn Frø (Rana esculenta), Løgfrø (Pelobates fuscus), Skrubtudse (Bufo bufo), Stor Vandsalamander (Triturus cristatus), Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris), Spidssnudet Frø (Rana arvalis) og Springfrø (Rana dalmatina). Padderne er især truet af, at deres ynglevandhuller opfyldes, gror til eller drænes. Udsættelse af fisk og ænder er ligeledes en trussel for arternes overlevelse.

Snog (Natrix natrix) er også en fredet art. Dens vigtigste bytte er frøer og tudser, så den er truet på grund af nedgang i fødemængden. Snogen lever ofte langs åer, søer og moser, men også på lysåbne arealer som heder. De har brug for afvekslende landskab, hvor de eksempelvis kan bruge stendiger, markskel eller lignende som vandringsvej for at finde et egnet sted til at lægge æg.

Den lille orkidé Flueblomst (Ophrys insectifera), som har små, insekt-lignende blomster, findes kun ét sted i Danmark og det er i Allindelille Fredskov.

Rødlistede arter

Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. Alle arter er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer, udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN. At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø.

For at skabe overblik og mulighed for sammenligning, er alle arter, der er taget stilling til, medtaget på Den danske Rødliste. Herved opnås et samlet overblik over antal af og status for arter registreret i Danmark i de behandlede grupper.

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden. I Danmark har DCE (det tidligere DMU) ansvaret for at vedligeholde den natinoale rødliste. Formålet med rødlistearbejdet er, dels at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til vurdering af udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Danmark, dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til biodiversitetskonventionen.

I Ringsted Kommune har vi Flueblomst (Ophrys insectifera) som en rødlistet kritisk truet art. Den findes, som før nævnt, kun i Allindelille Fredsskov og er i fare for at uddø i vild tilstand i meget nær fremtid.

Der er gjort positive fund af tre moderat truede arter i kommunen. Dette er Almindelig Skjoldbregne (Polystrichum aculeatum), Bakke-Svolvrod (Peucedanum oreoselinum) og sommerfuglen Kejserkåbe (Argynnis paphia), som er i meget stor risiko for at uddø. De er især truet af opgravning og indsamling.

Arter, som er i stor risiko for at uddø i vild tilstand på længere sigt, er de sårbare arter. Disse omfatter blandt andet Hare (Lepus europaeus) samt Forskelligblomstret Viol (Viola mirabilis), Tykbladet Fladstjerne (Stellaria crassifolia) og Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum). Arterne er formentlig i tilbagegang på grund af færre egnede levesteder.

 

Gullistede arter

En gulliste omfatter plante- og dyrearter i tilbagegang. Den omfatter også arter, som Danmark har et særligt ansvar for i international sammenhæng. Det er med andre ord en fortegnelse over arter, som gennem målrettet naturforvaltning får mulighed for at genetablere eller konsolidere sig. Der skal tages hensyn til arterne i planlægning og forvaltning, og de skal overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres, at de forsvinder. Hvis arterne menes forsvundet, bør de eftersøges.

Af fund i Ringsted Kommune kan nævnes Kær-Fnokurt (Tephroseris palutris), som er national ansvars- og opmærksomhedskrævende art, samt Eng-ensian (Gentianella uliginosa), der er en national ansvarsart som er sjælden og fundet i Allindelille Fredskov.