Administration af naturbeskyttelsesloven


Det gælder generelt for Ringsted Kommunes administration af naturbeskyttelsesloven, at arealet og kvaliteten af naturområder ikke må mindskes.

De højt målsatte områder (målsætning 1 og 2, afsnit 5), vil blive administreret meget restriktivt. Her gives kun tilladelse eller dispensation til ændringer, som bevarer eller forbedrer naturty­pen.

Områder med generel målsætning (målsætning 3, afsnit 5) administreres også restriktivt. Normalt god­kendes kun ændringer, der bevarer eller forbedrer naturtypen.

Områder med lav målsætning (målsætning 4 og 5, afsnit 5) administreres mere lempeligt. Her kan der even­tuelt gives dispensation til indgreb, der i mindre grad ændrer naturtypen - for eksempel til at anlægge et lille vandhul eller en mindre beplantning med hjemmehørende arter i en lav målsat mose. Kultivering, i form af øget intensitet af landbrugsdrift, opdyrkning eller større tilplantninger, godkendes normalt ikke.

 

Vandhuller udgør en vigtig del af småbiotoperne i agerlandet. De er levested for mange arter, både dyr og planter. Mange dyr drikker, finder føde og bader i vandhullerne.

En stor del af vandhullerne i Ringsted Kommune er tilgroede og eutrofierede. Det er nødvendigt at restaurere vandhullerne, ved for eksempel at fjerne træer samt slam fra bunden, for at forbedre vandkvaliteten og naturværdien.

Kommunen skal give tilladelse til sådanne indgreb efter naturbeskyttelsesloven. Lodsejernes engagement og indsats hilses meget velkommen af kommunen.