Den danske Rødliste

Statisk kort

Figur 4.4.3.1. Lokaliteter i Ringsted Kommune med arter indenfor rødlistekategorierne RE, CR, EN og VU. Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesider nefugleognatur.dk og svampeatlas.dk.


Den danske Rødliste omfatter plante- og dyrearter der er forsvundet, kritisk truede, moderat truede eller sårbare i den danske natur. Rødlisten omfatter kun de plante- og dyregrupper, som er blevet rødlistevurderet. Der foregår til stadighed arbejde med at ajourføre rødlisten og udvide den med de organismegrupper som ikke hidtil er blevet vurderet. I Danmark er det Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) der har ansvaret for arbejdet med rødlistevurderingerne.

Rødlistede arter
Kortet i figur 4.4.3.1 viser forekomsten af lokaliteter i Ringsted Kommune med arter optaget på Den danske Rødliste. De fundne rødlistearter i Ringsted Kommune er primært planter, men der er også registreret arter af pattedyr, svampe og sommerfugle.

Der er kun medtaget arter, som falder inden for følgende rødlistekategorier: RE (forsvundet, Regionally extinct), CR (kritisk truet, critically endangered), EN (moderat truet, endangered) og VU (sårbar, vulnerable).

Alle fund er "positive fund". Arterne er altså ikke systematisk eftersøgt, og det kan derfor ikke udelukkes, at der findes rødlistede arter på andre lokaliteter i kommunen, eller at der findes andre arter, der også er optaget på rødlisten.

 

Data og GIS-lag

Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og svampeatlas.dk.

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Svampeatlas.dk, Danmarks svampeatlas, 10-2012.

 

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Svampeatlas.dk, Danmarks svampeatlas, 10-2012.

 

Den danske Rødliste
Den danske rødliste er en fortegnelse over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelses-organisation IUCN. At en art er rødlistevurderet betyder, at der er foretaget en vurdering af artens risiko for at uddø.

Rødlistesystemet er konstrueret til at lave rødlister på globalt niveau. Det er dog også udviklet således, at der kan foretages en vurdering på nationialt eller regionalt niveau. Herved er der udviklet et system, der gør det muligt for forskellige lande at rødliste på et ensartet grundlag.

Rødlisten er især brugbar som et instrument i beskyttelsen af de truede arter. Den giver dog ikke anvisninger på, hvad der kan gøres for at sikre arten, men kan bruges som et redskab til prioriteringen af for eksempel fredningsopgaver for stat, regioner eller kommuner.

Bemærk, at indtil en art er rødlistevurderet efter IUCN-systemet, er vurderingerne i Rødliste 1997 gældende.

Rødlistevurderede arter klassificeres i følgende kategorier (kriterierne angivet i nogle af kategorierne er udarbejdet af IUCN og kan ses på IUCNs hjemmeside www.iucnredlist.org):

 

EX (uddød, extinct): En art er uddød, når det er hævet over en hver tvivl, at det sidste individ er dødt på verdensplan. En art er antaget uddød, når der efter omfattende undersøgelser i kendte og/eller passende habitater, på passende tidspunkter i hele artens historiske udbredelse, ikke er fundet er individ.

EW (uddød i vild tilstand, extinct in the wild): En arter uddød i vild tilstand, når arten kun kendes i en dyrket form, i fangenskab eller i en naturaliseret population (eller populationer). En art er antaget uddød i vild tilstand, når der efter omfattende undersøgelser i kendte og/eller passende habitater, på passende tidspunkter i hele artens historiske udbredelse, ikke er fundet er individ.

RE (forsvundet, regionally extinct): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).

CR (kritisk truet, critically endangered): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien CR er opfyldt.

EN (moderat truet, endangered): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien EN er opfyldt.

VU (sårbar, vulnerable): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt som følge af, at ét af kriterierne A-E for kategorien VU er opfyldt.

NT (næsten truet, near threatened): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede):

LC (ikke truet, least concern): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne A-E for hverken kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

DD (utilstrækkelige data, data deficient): Til denne kategori henføres de arter, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om deres udbredelse og/eller populationsstatus til, at der kan foretages en direkte eller indirekte vurdering af deres risiko for at uddø. Ifølge kategoriens kriterier bør der dog være en mistanke om, at arten kan være truet eller endog forsvundet.

NA (vurdering ikke mulig, not applicable): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under etablering, det vil sige at den har været i landet i mindre end 10 år.

NE (ikke bedømt, not evaluated): En art kategoriseres ikke bedømt, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den, eller hvis en vurdering af den efter kriterierne A-E ikke kan foretages, for eksempel hvis den er overset, eller den ikke opfylder betingelserne for en rødlistebedømmelse.