Gulliste 1997

Statisk kort

Figur 4.4.4.1. Lokaliteter i Ringsted Kommune med arter indenfor gullistekategorien X (opmærksomhedskrævende arter). Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk, dof.dk og svampeatlas.dk.

Statisk kort

Figur 4.4.4.2. Lokaliteter i Ringsted Kommune med arter indenfor gullistekategorien A (nationale ansvarsarter). Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra de hjemmesiderne fugleognatur.dk, dof.dk og svampeatlas.dk.


Gulliste 1997 omfatter plante- og dyrearter, som er i tilbagegang i Danmark, men dog stadig så hyppige, at de ikke er optaget på Rødliste 1997. Den omfatter også arter, som Danmark har et særligt ansvar for i international sammenhæng, uanset om arterne er optaget på Rødliste 1997 eller ej.

Opmærksomhedskrævende arter (X-arter)
Kortet i figur 4.4.4.1 viser forekomsten af arter, optaget på den danske gulliste med kategorien X, i Ringsted Kommune. Arterne i denne kategori regnes som opmærksomheds-krævende på nationalt plan.

De gullistede arter med kategorien X i Ringsted Kommune er primært padder, men der findes også arter af krybdyr, insekter, planter og fugle.

Alle fund er "positive fund". Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes gullistede, opmærksomhedskrævende arter på andre områder i kommunen, eller at der findes andre arter der også er optaget på gullisten.

Nationale ansvarsarter (A-arter)
Kortet i figur 4.4.4.2 viser forekomsten af arter, optaget på den danske gulliste med kategorien A, i Ringsted Kommune. Arterne i denne kategori regnes som nationale ansvarsarter, da Danmark på et tidspunkt i artens livscyklus rummer så stor en del af verdens bestand, at vi har et særligt ansvar for artens beskyttelse.

De gullistede arter med kategorien A i Ringsted Kommune omfatter kun fugle.

Alle fund er "positive fund". Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes gullistede, nationale ansvarsarter på andre områder i kommunen, eller at der findes andre arter der også er optaget på gullisten.

 

Data og GIS-lag

Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk, dof.dk og svampeatlas.dk.

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.

Svampeatlas.dk, Danmarks svampeatlas, 10-2012.

 

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.

Svampeatlas.dk, Danmarks svampeatlas, 10-2012

 

Gulliste 1997

Gulliste 1997 omfatter arter, som er i tilbagegang, men dog stadig så hyppige, at de ikke er optaget på Rødliste 1997. Den omfatter også arter, som Danmark har et særligt ansvar for i international sammenhæng, uanset om arterne er optaget på Rødliste 1997 eller ej.
De arter, som er optaget på gullisten, skal ofres opmærksomhed ved forvaltningen af den danske natur: X-arterne fordi de enten er tæt på at opnå status af rødlistearter, eller, for almindelige arter i tilbagegang, fordi deres situation kan være udtryk for væsentlige forandringer i det danske landskab. A-arterne, fordi Danmark huser en stor del af verdensbestanden på et givent tidspunkt i artens livscyklus eller fordi arten internationalt er sjælden. A-arter, der samtidig er optaget på den danske rødliste, har Danmark naturligvis et specielt ansvar for.

Nationale ansvarsarter (A)

Arter, for hvilke Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer en så stor del af Jordens totale bestand, at vi har et særligt nationalt ansvar for artens beskyttelse. I Danmark regnes en art som national ansvarsart når det vurderes, at mindst 20 % af Jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.

Opmærksomhedskrævende arter (X)

En art regnes for opmærksomhedskrævende, hvis der er stor sandsynlighed for, at arten i nær fremtid vil blive sårbar (VU) eller moderat truet (EN), såfremt de negative faktorer, der for tiden påvirker den, fortsat får lov at virke. Endvidere gælder det også, hvis der for en almindelig art vurderes, at der gennem de seneste 20 år er sket en betydelig reduktion af bestanden og/eller en indskrænkning af artens levesteder.