Naturpleje og naturgenopretning

 

Målet med de midler, som Ringsted Kommune afsætter til naturpleje og naturgenopret­ning, er først og fremmest at beskytte truede arter og pleje værdifulde, lysåbne naturtyper.

Det er desuden målet, at forbedre naturindholdet på kommunens egne naturarealer som led i den almindelige drift. Dette sker blandt andet ved at ophøre med at gøde, samt ved at hegne og afgræsse arealer.

Kommunen vil særligt, når der er tale om værdifuld natur eller høj målsat natur (målsætning 1 og 2, afsnit 5), give økonomisk støtte eller på anden måde hjælpe med til naturpleje på private arealer.

Omfanget af naturpleje og naturgenopretning er helt afgørende for at opnå en forbedring af naturkvaliteten i kommunen. Kommunen vil søge at få eksterne midler til at øge indsatsen på dette område.

Mere information om emnet findes på Naturplejeportalen på Naturstyrelsens hjemmeside https://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Naturpleje/ Kommunen tilstræber at følge styrelsens anvisninger.

Plejeplaner

Ringsted Kommune har, i forbindelse med registrering af naturen, udarbejdet en en række plejeplaner, blandt andet for naturen i Ringsted Ådal og rundt om Haraldsted Sø. Plejeplanerne findes i bilag 9.3.

 

Naturpleje er betegnelsen for naturvenlig drift (for eksempel afgræsning eller høslet på engarealer) eller anden form for aktiv indsats, der har til formål at bevare eller forbedre et naturareals biologiske mangfoldighed (biodiversitet) eller naturværdi.
Naturgenopretning er et større indgreb, hvis formål er at genskabe en forsvunden tilstand i et område, som er helt ændret ved menneskelige indgreb. Etablering af tidligere vådområder langs vandløb og søer er eksempler på naturgenopretning.

 


Kreaturer er meget velegnet til at pleje naturområder. Her afgræsses en eng ved Ringsted Å. Afgræsningen vil med tiden føre til, at engen bliver mere rig på blomstrede engplanter og livlige sommerfugle. Engen grænser op til åstien, hvor cyklister og gående kan opleve naturen.