Landskabskarakteranalyse

Ringsted Kommune fik i 2007 overdraget ansvaret for planlægning og forvaltning i det åbne land. Det åbne land dækker over landsbyer, jordbrugsområder, natur og infrastrukturanlæg samt landskabet.
For at opnå et kendskab til kommunens landskab har Ringsted Kommune udarbejdet denne landskabskarakteranalyse. Til at kortlægge, analysere og vurdere  andskabet er det valgt at bruge landskabskaraktermetoden (LKM). Denne metode har Miljøministeriet anbefalet til de danske kommuner i forbindelse med håndtering af landskabet i kommuneplanlægningen.
Landskabskaraktermetoden fordrer en systematisk gennemgang af kommunens landskaber. Samtidig er der med metoden introduceret en række begreber til beskrivelse og vurdering af landskaber. Brug af de samme begreber og betegnelser gennem hele analysen sikrer et samlet resultat, der kan formidles ensartet.
Med denne landskabskarakteranalyse ønsker Ringsted Kommune at skabe overblik over kommunens forskellige landskabsområder. Overblikket kan bruges i udarbejdelsen af den kommende kommuneplan i forhold til flere interesser i det åbne land. Samtidig kan kendskabet bruges i forbindelse med kommunens daglige arbejde med forvaltning af det åbne land og varetagelse af de landskabelige hensyn.

 

Her finder du Landskabskarakteranalysen: