Litteratur


Naturstyrelsen www.nst.dk

Habitatdirektivet, 92/42/EØF af den 21. maj 1992

Fuglebeskyttelsesdirektivet, 2009/147/EF af den 30. november 2009

Vandrammedirektivet, 2000/60/EF af den 23. øktober 2000

Biodiversitetskonventionen om biologisk mangfoldighed

Ramsarkonventionen om beskyttelse af vådområder

Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder

Bonnkonventionen om beskyttelse af vilde arter af migrerende dyr

Lov om jagt og vildtforvaltning nr. 269 af 6. maj 1993

Naturbeskyttelsesloven nr. 9 af 3. januar 1992
Miljømålsloven (Vand- og Natura 2000 planer) nr. 1150 af 17. december 2003
Lov om drift af landbrugsjorder nr. 434 af 9. juni 2004
Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006

Indsatsplan for bjørneklobekæmpelse www.ringsted.planweb.dk/bjoerneklo