Græsning/høslæt

Statisk kort

Figur 4.3.3.1.1. Græsning eller anden drift på overdrev, ferske enge og moser, samt i skovmoser. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.

Statisk kort

Figur 4.3.3.1.2. Græsning eller høslæt på søbred/vandhulsbred. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.


Lysåbne naturtyper og skov

Kortet i figur 4.3.3.1.1 viser den procentvise andel af afgræsning eller anden drift på de enkelte §3-besigtigede arealer overdrev, fersk eng, mose og skovmose. For de lysåbne arealer (overdrev, fersk eng og mose) omfatter registreringen områder med græsning og/eller høslet. For skovmoser omfatter registreringen områder med græsning og/eller stævning.

 

Søbred og vandhulsbred

Kortet i figur 4.3.3.1.2 viser den procentvise andel af de §3-besigtigede søer og vandhullers bredder, hvor der plejes gennem græsning eller høslet.

 

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.